Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору підряду

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору підряду

Сообщение #1 AndreyPravnik » 14.03.2019, 10:36

ДОГОВІР ПІДРЯДУ


м. _____

"___" _____________ 20__ р.


________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) що діє на підставі _______________________________________________________ (вказати: статуту, положення, довіреності) з однієї сторони, та
______________________________________________________________________ (вказати найменування сторони) (надалі іменується "Підрядник") в особі ____________________________________ ______________________________________________________________________, (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________________________, (вказати: статуту, положення, довіреності) з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір підряду (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується на власний ризик виконати за плату відповідно до умов цього Договору передбачену ст. 2 цього Договору роботу (надалі іменується "робота"), а Замовник зобов'язується прийняти цю роботу та оплатити її.


2. РОБОТА, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ

2
.1. _____________________________________________________________
(зазначається зміст та види роботи,
______________________________________________________________________.
яку виконує Підрядник)


3. ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТА ПІДРЯДУ

3.1. Предметом підряду (результатом виконання роботи за цим Договором) є: ____________________________________________________________________.
3.2. Кількісні характеристики предмета підряду: _______________________ ______________________________________________________________________.
3.3. Якість предмета підряду має відповідати таким вимогам: ____________ ______________________________________________________________________.
3.4. Підрядник зобов'язаний неухильно виконувати всі вказівки Замовника з приводу виконання роботи, які отримуються Підрядником шляхом _________________ у строк _____________.
3.5. Підрядник зобов'язаний негайно інформувати Замовника про недоброякісність або непридатність одержаного від нього матеріалу та в тому разі, якщо дотримання ним вказівок Замовника загрожує якості або придатності предмета підряду шляхом __________________.


4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Робота виконується із матеріалів Замовника, за винятком тих матеріалів, які за умовами цього Договору надає Підрядник.
4.2. Робота виконується з таких матеріалів Підрядника:
1) ______________________ в кількості ____________ ціна _____________;
2) ______________________ в кількості ____________ ціна _____________;
3) ______________________ в кількості ____________ ціна _____________.
4.3. Якість матеріалів Підрядника повинна відповідати _________________
______________________________________________________________________.
4.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матеріалів Підрядника з моменту передання їх Підряднику несе ________________________.
(Замовник чи Підрядник)
4.5. Замовник на строк цього Договору надає Підрядникові такий матеріал, інструмент, обладнання, устаткування для виконання роботи:
1) ______________________ в кількості ____________ ціна _____________;
2) ______________________ в кількості ____________ ціна _____________.
4.6. Замовник протягом ______________ з моменту набрання чинності цим Договором передає Підрядникові необхідну проектну документацію: креслення, зразки та інші необхідні документи для виконання роботи шляхом ____________.
4.7. Замовник зобов'язується забезпечити Підрядникові необхідні умови для виконання роботи, які включають у себе _______________________________.
4.8. Матеріал, інструмент, обладнання та необхідні умови за пп. 4.5 - 4.7 мають бути надані (забезпечені) Підрядникові Замовником для виконання робіт за цим Договором протягом _________ з моменту набрання чинності цим Договором шляхом ______________, про що складається відповідний акт.
4.9. У разі неналежної якості наданого Замовником матеріалу Замовник зобов'язаний здійснити заміну матеріалу в строк ____________ з моменту повідомлення його Підрядником.


5. ЦІНА РОБОТИ

5.1. Ціна роботи за цим Договором включає відшкодування витрат Підрядника пов’язаних із виконанням цього Договору та плату за виконану ним роботу.
5.2. Ціна роботи за цим Договором визначається згідно з приблизним кошторисом, який є додатком N 1 до цього Договору.
5.3. У разі необхідності перевищити приблизний кошторис Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника протягом _______ календарних днів з моменту _________________ шляхом __________________. До повідомлення мають бути додані документи, що обґрунтовують підвищення кошторису.
5.4. Замовник зобов'язаний протягом ____________ календарних днів після повідомлення дати Підряднику відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від цього Договору шляхом ___________.


6. ДОПЛАТИ

6.1. За дострокове виконання робіт більш як на _________ календарних днів Замовник здійснює Підряднику доплату в розмірі _________ .


7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Строк оплати:
7.1.1. Протягом ________ з моменту набрання чинності цим Договором - аванс у розмірі ____ грн.;
7.1.2. Протягом _________ з моменту підписання акта приймання-передачі робіт - остаточний розрахунок (сплата основної суми платежу).
7.2. Форма та вид розрахунків: ______________________________________
______________________________________________________________________.
7.3. Замовник повинен повідомити Підрядника про здійснення платежу у строк _______________________ з моменту __________________________ шляхом _______________________________________________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)
7.4. Доплата за п. 6 цього Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума платежу.


8. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

8.1. Підрядник зобов'язується розпочати виконання роботи протягом _______________ з моменту надання матеріалів, інструменту та передбаченої цим Договором документації Замовником.
8.2. Підрядник зобов'язується виконувати роботу протягом ________________ з правом дострокового виконання.
8.3. Після закінчення виконання роботи Підрядник зобов'язаний письмово повідомити Замовника про готовність предмета підряду до здавання протягом ________________.


9. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

9.1. Підрядник зобов'язується в строк ___________ інформувати Замовника про хід виконання роботи шляхом ______________.
9.2. Замовник має право безперешкодного доступу до роботи Підрядника для перевірки ходу та якості роботи шляхом ______________.


10. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБОТИ
(ПРЕДМЕТА ПІДРЯДУ)

10.1. Приймання-передача виконаної роботи здійснюється Сторонами за актом приймання-передачі протягом _________________ з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.
10.2. Місце приймання-передачі: ___________________________________.
10.3. Предмет підряду має бути переданий Замовнику у вигляді ______________________________________________________________________.
10.4. Доставка предмета підряду здійснюється ________________________ ______________________________________________________________________
(Замовником чи Підрядником)
за рахунок ___________________ у наступному порядку _____________________.
10.5. У строк _______________ після підписання акта здавання-приймання Підрядник зобов'язаний надати Замовникові залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані Замовником за п. 4.6 цього Договору шляхом _____________.


11. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

11.1. Гарантійний строк на предмет підряду за цим Договором становить ______ з моменту передання предмета підряду Замовнику.


12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

12.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.
12.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
12.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
12.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
12.2. Підрядник за цим Договором несе наступну відповідальність: ______ ______________________________________________________________________.
12.3. Замовник за цим Договором несе наступну відповідальність: ______ ______________________________________________________________________.
12.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом строку цього Договору Сторона сплачує неустойку у розмірі __________________________.
12.5. За інші порушення цього Договору Сторона несе наступну відповідальність: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________.
12.6. Сплата Стороною визначених цим Договором та (або) чинним законодавством України штрафних санкцій (штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та (або) упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.


13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

13.1. ____________________________________________________________
(можуть передбачатися умови про заставу,
______________________________________________________________________
страхування, поруку тощо з боку як Замовника,
______________________________________________________________________.
так і Підрядника)


14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
14.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.


15. ДІЯ ДОГОВОРУ

15.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
15.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 15.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.
15.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
15.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
15.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
15.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
15.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.


16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин, на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
16.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
16.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
16.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
16.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
16.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
16.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
16.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


Місцезнаходження і реквізити сторін


ЗАМОВНИКА

ПІДРЯДНИК

Вернуться в Хозяйственное и корпоративное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость