Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок Статуту ТОВ у відповідності з ГК та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок Статуту ТОВ у відповідності з ГК та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Сообщение #1 AndreyPravnik » 16.10.2018, 13:31

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. _______ далі по тексту «Товариство», створене з метою забезпечення суспільно корисних потреб та отримання прибутку, шляхом провадження підприємницької діяльності.
1.2. Товариство має повну назву:
1.2.1. Українською мовою - _______________;
1.2.2. Російською мовою - ________________;
1.2.3. Англійською мовою – __________________.
1.3. Товариство має скорочену назву:
1.3.1. Українською мовою - ___________________
1.3.2. Російською мовою - ______________________
1.3.3. Англійською мовою -________________________
l.4. Товариство є юридичною особою, набуває майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов'язки, укладає угоди, виступає в місцевому, господарському, третейському та інших судах від свого імені, має відокремлене майно, поточні та інші рахунки у банках та інших фінансових установах, може мати круглу або трикутну печатку з власним найменуванням, ідентифікаційним кодом, з емблемою, або з фірмовим знаком, або із знаком для товарів і послуг, або без емблеми та фірмового знаку та знаку для товарів і послуг, інші печатки, штампи, знак для товарів і послуг, товарні знаки, фірмовий знак, атрибути та емблеми та інші реквізити.
1.5. Права юридичної особи Товариство набуває з моменту державної реєстрації.

2. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ
2.1. Управління Товариством здійснюють його органи. Органами управління Товариством є Загальні збори учасників (далі – Загальні збори учасників) та виконавчий орган Товариства.
2.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі товариства
2.3. Рішення загальних зборів Учасників Товариства приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів Учасників Товариства
2.4. У разі, якщо Товариство, має одного Учасника Товариства, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників Товариства, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника Товариства
2.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:
2.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання та вирішення питань про відчуження, придбання, надання в оренду, лізинг, надання у користування будь-яким чином основних фондів – рухомого та нерухомого майна, майнових прав, і т.п.;
2.5.2. Внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
2.5.3 Зміна розміру статутного капіталу Товариства;
2.5.4. Затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
2.5.5. Перерозподіл часток між Учасниками Товариства;
2.5.6. Обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
2.5.7. Обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Директора;
2.5.8 Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
2.5.9. Створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
2.5.10. Прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
2.5.11. Затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
2.5.12. Розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
2.5.13. Прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
2.5.14. Затвердження фінансових та комерційних результатів діяльності Товариства та його структурних та відокремлених підрозділів, затвердження звітів та висновків Наглядової ради, порядку розподілу прибутків, прийняття рішення про виплату дивідендів, відшкодування збитків.
2.5.15. Визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація і ліквідація структурних та підрозділів, прийняття рішення про участь (вихід) з інших підприємств, вирішення питань в межах компетенції Товариства про діяльність таких (інших) підприємств.
2.5.16. Прийняття рішень про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності.
2.5.17. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових внесків.
2.5.18. Виключення Учасника з Товариства.
2.5.19. Прийом в Товариство нових Учасників.
2.5.20. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 % вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу.
2.6. Рішення в найвищому органі Товариства вказані в пунктах 2.5.2, 2.5.3, 2.5.13 приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасники Товариства. З питань вказаних в пунктах 2.5.4, 2.5.5, 2.5.9, 2.5.10, приймаються одностайно всіма Учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.
2.7. Загальні збори учасників скликаються:
1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
2) на вимогу наглядової ради товариства;
3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.
2.8. Виконавчим органом управління Товариством, який здійснює оперативне керівництво його поточної діяльності, є Директор. Обирається та звільняється Директор Товариства більшістю голосів на Загальних зборах учасників Товариства. За рішенням Загальних Зборів Учасників із Директором може укладатися контракт.
2.9. Директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань. Директор Товариства вправі без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. У випадку порушення Директором чинного законодавства, положень цього Статуту, або у випадку завдання збитків Товариству або його Учасникам, або у випадку, коли Загальні Збори Учасників не затвердять Звіт Директора про виконання бюджету за звітний рік та/або Звіт про виконання плану розвитку Товариства за звітний рік, або не затвердять поданий Директором проект Бюджету та план розвитку Товариства на поточний або наступний рік, або не затвердять звіт Наглядової ради Товариства чи аудиторської компанії, що здійснювала перевірку діяльності Товариства на замовлення будь-якого учасника Товариства, Директора Товариства може бути звільнено з посади Загальними Зборами Учасників Товариства. При цьому, з моменту такого звільнення повноваження Директора Товариства переходять до посадової особи Товариства, призначеної Загальними Зборами Учасників Товариства. Директора також може бути звільнено у разі обранням Загальними Зборами Учасників нового Директора.
Директора Товариства також може бути переобранно та звільнено Учасниками Товариства з інших підстав, зокрема, якщо учасники Товариства вирішать, що діяльність останнього не направлена на розвиток Товариства та збільшення його прибутку.
2.10. До компетенції Директор належить:
1) вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами або корпоративними правами, котрі виражені в інших, ніж цінні папери, формах та випущені одним емітентом, участі у господарських Товариствах та інших підприємств, що передбачені діючим законодавством як України, так і інших держав та інші питання господарської діяльності Товариства;
2) вирішує питання керівництва та роботи філій, представництв інших відокремлених та структурних підрозділів Товариства, забезпечує виконання покладених на них завдань;
3) розглядає матеріали перевірок (ревізій), а також звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених та структурних підрозділів Товариства, приймає рішення за його результатами;
4) видає накази та розпорядження, які є обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, приймає інші рішення з питань діяльності Товариства;
5) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном та коштами Товариства;
6) представляє Товариство у відносинах з державними органами, юридичними особами та громадянами;
7) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
8) наймає та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання;
9) затверджує структуру апарату Товариства та положення про його структурні підрозділи;
10) затверджує інструкції та інші документи Товариства в межах своєї компетенції;
11) приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;
12) встановлює умови оплати праці працівників Товариства;
13) укладає контракти з посадовими особами Товариства, керівниками філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства;
14) укладає та підписує договори, цивільно-правові угоди, в тому числі зовнішньоекономічні від імені Товариства;
15) має право першого підпису фінансових документів Товариства;
16) має право своїм наказом призначати та звільняти своїх заступників, Виконавчого директора Товариства, Комерційного директора Товариства та Фінансового директора Товариства. Вказані особи входять до складу керівництва Товариства, представляють Товариство перед третіми особами без довіреності, і мають право першого підпису банківських документів, мають право підписувати від імені Товариства статистичну звітність, баланси, податкові декларації, фінансові звіти Товариства, звіти щодо сплати зборів до державних цільових фондів, господарські договори, зовнішньоекономічні договори (контракти), установчі договори, статути Товариства засновниками яких є товариство та зміни до вказаних статутів, документи на відпуск матеріальних цінностей Товариства третім особам, акти інвентаризації, акти податкових та інших перевірок, скарги Товариства на дії державних, податкових та інших державних органів, позови до суду, накази у відповідності зі своєю посадовою інструкцією, що затверджується директором Товариства та всі інші документи, що стосуються господарської діяльності Товариства в межах своєї компетенції, передбаченої посадовою інструкцією. У разі підписання вищезгаданих документів вказані особи несуть персональну відповідальність за їх зміст у відповідності з чинним законодавством України, а також за їх повноту і достовірність, правильність складення, своєчасність подання до відповідних органів, а також за завдані Товариству збитки у повному обсязі. Директор має право відмінити своїм наказом, або іншим чином, будь-який розпорядчий документ (наказ, розпорядження, вказівку тощо) виданий його заступником, або іншими особами, вказаними у цьому пункті Статуту Товариства. У випадку відсутності Директора з будь-яких причин його обов'язки виконує призначена ним особа, що входить до складу керівництва Товариства, а у разі звільнення директора за ініціативою останнього, або його смерті обов'язки Директора на період до обрання Товариство нового Директора виконує Виконавчий директор Товариства, а у разі відсутності останнього обов'язки Директора на період до обрання Товариство нового директора виконує його заступник;
17) здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
2.11. По питанням, що відносяться до компетенції учасників Товариства, Директор не може приймати рішення обов'язкові для їх виконання учасниками Товариства.
2.12. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється у порядку, встановленому Статутом та законами України. Загальні збори учасників Товариства можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами учасників Товариства. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, згідно з рішенням його Загальних зборів учасників Товариства, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства і законами України, може призначатися аудиторська перевірка.
2.13. Контроль за діяльністю Директора Товариства, здійснюється наглядовою радою, що утворюється зборами Учасників Товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами Товариства, але не менше 3 осіб. Директор не може бути членом наглядової ради. Перевірка діяльності Директор Товариства проводиться наглядовою радою за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Наглядова рада доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства. Наглядова рада складає висновок по річному звіту та балансу. Без висновку наглядової ради збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. Наглядова рада має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

3.ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА
3.1. До участі в Товаристві за рішенням Загальних зборів Учасників можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.
3.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві подає Загальним зборам заяву, в якій вказує свої банківські та інші реквізити, повну назву (прізвище, ім`я, по-батькові), номер свідоцтва про реєстрацію (паспортні дані та ідентифікаційний номер), особу уповноважену представляти інтереси в органах Товариства та свої пропозиції щодо участі в Товаристві.
3.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення у випадку, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Представник юридичної особи або фізична особа може бути присутньою на Загальних зборах Учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості Учасників Товариства.
Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється протоколом, копія якого надається заявникові.
3.4. Прийняття нового Учасника може здійснюватись без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому (оплатної або безоплатної) часток інших Учасників в Статутному капіталі.
3.5. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про це Товариство. Учасники погодились, що відповідно до чинного Законодавства, строк повідомлення про вихід починається з моменту оформлення Учасником, що виходить, нотаріально посвідченої заяви про вихід та закінчується з моменту підписання протоколу про вихід Учасника на Загальних зборах Учасників Товариства. Після чого, згідно до чинного законодавства, Товариство повинно провести відповідні зміни до Установчих документів. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном - відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна, пропорційно його частці в Статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до його виходу.
3.6. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника. Товариство зобов’язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з дня виходу. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до його виходу.
3.7. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до правонаступника без згоди Учасників Товариства. При відмови правонаступників стати Учасником Товариства їм (йому) видається у грошовій або натуральній формі частка у майні Товариства, що належала реорганізованому Товариству чи померлому Учаснику Товариства, з додержанням правил цього Статуту. При цьому розмір Статутного капітану підлягає зменшенню. Вартість частки у майні Товариства визначається на день смерті Учасника Товариства, або реорганізації Товариства.
3.8. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов’язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.
3.9. Учасник, може бути виключений з Товариства в таких випадках:
а) якщо його діями Товариству заподіяна матеріальна або моральна шкода;
б) за розголошення комерційної таємниці Товариства або конфіденційної інформації про його клієнтів;
в) за невнесення протягом 12 місяців з дня реєстрації Товариства свого внеску до Статутного капіталу;
г) за систематичне не виконання або неналежним чином виконання умов та обов'язків учасника передбачених цим Статутом, або коли Учасник Товариства перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства та в інших випадках передбачених чинним Законодавством.
3.10. При виключені Учасника з підстав, вказаних у підпунктах а), б) пункту 4.9., йому виплачується вартість майна Товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі, після відшкодування збитків, заподіяних Товариству, в тому числі непрямих збитків, а також неодержану вигоду. Розмір збитків визначається загальним погодженням усіх Учасників Товариства, або аудиторською перевіркою.
3.10. При виключені Учасника Товариства з підстав, вказаних у підпунктах в), г) пункту 4.9. розрахунок здійснюється по правилам статті 3.5. цього Статуту.
3.11. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційно частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становить її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

4.УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА.
4.1. Учасником Товариства є громадянин України:
4.1.1. _______________, зареєстрованого за адресом: ______________, виданий ________________, ідентифікаційний номер ___________.
4.2. Учасники Товариства мають право:
4.2.1. Брати участь в діяльності та управлінні Товариством у порядку, обсягах та формах, визначених Статутом.
4.2.2. Брати участь при розподілі прибутку Товариства.
4.2.3. Вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства.
4.2.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надати йому ознайомлення річні: баланс, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи наглядової ради товариства, протоколи зборів органів управління Товариства, тощо.
4.2.5. Уступати частки у Статутному капіталі Товариства. Уступати свою частку (її частину) у Статутному капіталі іншим Учасникам Товариства або за згодою решти Учасників - іншим особам.
4.2.6. Переважного (її частини) у Статутному капіталі у особи, яка її уступає, пропорційно своєї частки у Статутному капіталі або в іншому, погодженому Учасниками розмірі.
4.2.7. В переважному порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє та надає Товариство.
4.2.8. Отримувати частку прибутків (дивіденди) пропорційно своїй частці у Статутному капіталі, щодо осіб, що є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів.
4.2.9. Вийти з установленому порядку з Товариства.
4.3. Учасники Товариства зобов'язані:
4.3.1. Додержуватись приписів установчих документів Товариства, внутрішніх документів Товариства, і виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів Товариства.
4.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади, у тому числі додаткові, в розмірі, в порядку та засобами, що передбачені документами Товариства або рішеннями Загальних зборів Товариства.
4.3.3. Сприяти Товариству у здійснені ним своєї діяльності, брати безпосередньо участь у роботі Товариства.
4.3.4. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та його клієнтів та інформацію щодо питань, які розглядались на Загальних Зборах Товариства та прийнятих на них рішень.
4.3.5. Утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства.
4.3.6. Утримуватись від будь-яких дій або не попускати своєї бездіяльності, що може завдати Товариству збитки, або буде перешкоджати його діяльності.
4.3.7. Особисто приймати участь у Загальних Зборах Товариства, а у разі неможливості такої участі письмово повідомити Товариство протягом 3 (трьох) днів про неможливість такої участі.
4.3.8. Не перешкоджати іншим Учасникам Товариства у реалізації ними своїх прав, передбачених Установчими документами та чинним законодавством.
4.3.9. Сприяти Товариству та його учасникам щодо внесення змін до установчих документів Товариства.
4.3.10. Негайно повідомляти Товариству та його учасникам про наявність інформації, що може вплинути на діяльність Товариства або може завдати йому збитків;
4.3.11. Виконувати інші обов'язки, що передбачені законодавством України та Установчими документами Товариства.
4.4 Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов’язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонованої до продажу частки (частини частки).
4.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належать Учаснику, який уступив її повністю або частково.
4.6.Частка Учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. При цьому воно пов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутків, а також голосування та визначення кворуму на Зборах Учасників відбувається без урахування придбаної Товариством частки.
4.7. Учасники домовились, що всі розбіжності та спори між ними у зв'язку з цим Статутом будуть вирішуватись шляхом переговорів та взаємних консультацій.
4.8. У випадку, якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються у відповідності до норм чинного Законодавства України.
4.9. Стосунки, що виникають у процесі виконання цього Статуту та не урегульовані Учасниками Товариства у цьому Статуті, регулюються нормами чинного матеріального та процесуального права України.
4.10. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань встановлених Статутом, Учасники Товариства несуть відповідальність, встановлену цим Статутом та чинним законодавством.
4.11. Товариство та Учасники Товариства не несуть відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Статутом, якщо таке буде наслідком дії обставин непереборної сили, дії державних органів або дії будь-яких інших обставин, які перебувають поза контролем Учасників і мають місце після укладення цього Статуту, та якщо такі обставини перешкоджають Учасникам або Товариству виконувати свої обов'язки згідно з цим Статутом. При цьому строк виконання зобов'язань згідно з цим Статутом відповідно відстрочується на час дії таких обставин та їх наслідків.
4.12. Учасник Товариства, для якого неможливе виконання зобов'язань у зв'язку з дією обставин непереборної сили, повинен негайно повідомити про це інших Учасників Товариства, а також про час дії та закінчення вищезазначених обставин. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також, по можливості, оцінку їх впливу на виконання Учасниками своїх зобов'язань за цим Статутом та строк можливого виконання зобов'язань.
4.13. Свідоцтво або інший документ компетентного органу або організації відповідної країни є достатнім доказом виникнення або закінчення дії зазначених вище обставин.
4.14. Після закінчення дії обставин непереборної сили Учасник Товариства повинен негайно повідомити інших Учасників Товариства або Товариство у письмової формі. У повідомленні повинен бути зазначений строк, на протязі передбачається виконання зобов'язань за цим Статутом.
4.15. Якщо Учасник Товариства не направить або несвоєчасно направить повідомлення, він зобов'язаний протягом 12 (дванадцяти) місяців з моменту виникнення обставин непереборної сили, відшкодувати іншим Учасникам Товариства збитки.
4.16. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або буде недійсним, то це не є підставою для припинення дії інших положень цього Статуту.


5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЙОГО УТВОРЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ
5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створено Статутний капітал, у розмірі ________ (_________) гривень. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у Статутному капіталі: 1% (один відсоток) – один голос.
5.2. Частка у Статутному капіталі, розмір та склад внеску Учасників:
5.2.1. ____________ – розмір внеску ____________ (___________) гривень, що становить __% (_________) у Статутному капіталі.
5.3. За згодою інших Учасників Товариства, Учасниками Товариства можуть бути юридичні особи, громадяни України та інших держав, а також особи без громадянства. Всі Учасники Товариства рівні у своїх правах.
5.4. Статутний капітал Товариства складається з вартості вкладів його Учасників. Відповідно до Статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси кредиторів.
5.5. Не допускається звільнення Учасника Товариства від обов'язку внесення вкладу до Статутного капіталу Товариства у тому числі шляхом зарахування вимог до Товариства.
5.6. Частина Статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року з дати реєстрації Товариства. Якщо Учасники протягом першого року, з дати реєстрації Товариства не сплатили повністю суму своїх вкладів, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства або прийняти рішення про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі.
5.7. Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства становиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники Товариства не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
5.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів.
5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і Статутом Товариства.
5.10. Рішення Товариства про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін. Рішення товариства з обмеженою відповідальністю про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.
5.11. Порядок внесення коштів у Статутний капітал та розмір внесків Учасників Товариства визначається рішенням загальних зборів Учасників Товариства та діючим законодавством.
5.12. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників Товариства, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків Учасників. Додаткові внески Учасників, спрямовані на збільшення Статутного капіталу, збільшують його лише після внесення відповідних змін до державного реєстру.
5.13. Здійснення учасниками внесків до Статутного капіталу Товариства підтверджується свідоцтвом Товариства або одним із документів: у відношенні грошових коштів - банківськими документами, майна - актами передачі такого майна на баланс Товариства, майнових прав - договорами про передачу таких прав, будь-які інші документи не беруться до уваги. Відсутність вказаних документів свідчить про невиконання учасником своїх обов’язків перед Товариством щодо сплати Статутного (складеного капіталу). При цьому у разі порушення строку сплати Статутного (складеного капіталу), перебіг якого починається з дня реєстрації Товариства, учасник що допустив таке порушення строку, на вимогу Товариства, зобов'язаний сплатити останньому такий внесок з урахуванням офіційного індексу інфляції за весь період прострочення, а також відшкодувати збитки Товариству, розмір яких дорівнює сумі заборгованості. Вказані збитки сплачуються понад суму заборгованості. Ці ж самі санкції Товариство має право застосувати відносно прострочення сплати учасником Статутного (складеного капіталу) у разі його збільшення за рішенням Загальним Зборів Товариства.
5.14. Для забезпечення діяльності Товариства, окрім Статутного капітал, створюються інші фонди:
5.14.1. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25% відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5% відсотків від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати щодо розробки та впровадження нових перспективних програм, поповнення нестачі власних оборотних коштів. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду буде недостатньо – Учасники приймають рішення про джерела їх покриття.
5.14.2. Інші фонди за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства.
5.15. Розмір, порядок, джерела та час формування і використання фондів, які визначені у п. 5.14.2. цього Статуту визначається відповідними положеннями про них, які затверджуються Загальними Зборами Учасників Товариства.

6.ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ
6.1. Загальними зборами Учасників Товариства до цього Статуту можуть вноситись зміни та доповнення. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Зміни які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру, підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством України
6.2. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом

7. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ


___________________ ______________________

Вернуться в Хозяйственное и корпоративное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость