Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору оренди нежитлового приміщення

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору оренди нежитлового приміщення

Сообщение #1 AndreyPravnik » 30.10.2018, 13:07

ДОГОВІР № ________
ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯм. ____
«__» _______ 201_ р._____________________________, в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, в подальшому «Орендодавець» і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та
_____________________________ в особі Директора _____________________, що діє на підставі Статуту, названий у подальшому «Орендар», і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах з іншого боку, уклали договір оренди нежитлового приміщення.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Орендодавець» надає, а «Орендар» отримує на умовах цього Договору у тимчасове платне користування наступне нежитлове приміщення (будівлю), яке в подальшому іменується «об'єкт, що орендується» або «Приміщення»:
1.1.2. Адреса: _______________________
1.1.3. Загальна площа: __ кв. м.
1.1.4. Стан «об’єкту що орендується», на момент передачі в оренду: задовільний, відповідає стандартам та вимогам, що ставляться до нежитлових приміщень для використання в цілях, визначених у пп. 2.1 Договору та не потребують поточного та/чи капітального ремонту.
1.1.5. Недоліки майна, що орендується: не має/маю (написати перелік).
1.1.6. Орендовані Приміщення обладнані комунікаціями та інженерним обладнанням, які забезпечують в Приміщеннях водопостачання, каналізацію, постачання електричної енергії, телефонний зв’язок.
1.2. Вартість «об'єкту, що орендується» на момент передачі об'єкта в оренду складає _________;


2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Використання «об'єкту, що орендується» для розміщення офісних і виробничих приміщень.
2.2. Для цілей оподаткування даний договір вважається договором оперативної оренди.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Приміщення надається «Орендареві» за актом прийому-передачі, у якому зазначається технічний стан приміщення на момент здавання в оренду.
3.2. Орендодавець передає приміщення з справними мережами водо-, електропостачання.
3.3. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію для приймання - передачі «об'єкта, що орендується».
3.4. Передача «об'єкта, що орендується» здійснюється протягом 3 днів з моменту підписання Договору.
3.5. Протягом строку визначеному у п.3.4 Договору «Орендодавець» повинен звільнити «об'єкт, що орендується», та підготувати його до передачі та передати «Орендарю».
3.6. «Об'єкт, що орендується», повинен бути переданий «Орендодавцем» та прийнятий «Орендарем» протягом 3 днів з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
3.6. Про передачу «об'єкта, що орендується», складається акт прийому-передачі, який підписується членами двосторонньої комісії.
3.7. «Об'єкт, що орендується», вважається переданим в оренду з моменту підписання акту прийому-передачі всіма членами двосторонньої комісії.


4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає до _____.201__ р. з моменту прийняття «об'єкта, що орендується», за актом прийому-передачі, з правом подальшого подовження на рік на тих самих умовах, про що складається Додаткова угода.
4.2. «Орендар» має право відмовитися від подовження «Договору», письмово попередивши «Орендодавця» за 45 (сорок п’ятьтридцять) днів до припинення «Договору», при цьому сплачена наперед орендна плата «Орендарю» не повертається.


5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальний розмір орендної плати за «об'єкт, що орендується» за один календарний місяць відображається в Акті №1 до цього договору, з урахуванням компенсації податку на землю.
5.2. Орендна плата за поточний календарний місяць сплачується 100%-м авансовим платежем в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок «Орендодавця» згідно реквізитів наведених у цьому Договорі у Розділі 15 «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН» не пізніше 5 числа кожного поточного календарного місяця. У разі, якщо 5-те число поточного місяця припадає на вихідний або святковий день, Орендар сплачує орендну плату в останній робочий день перед вихідними або святковими днями, на які припадає 5-те число поточного місяця.
5.3. «Орендар» зобов'язаний протягом 10 днів з моменту прийняття «об'єкта, що орендується» згідно Розділу 3 цього Договору, перерахувати орендну плату за перший місяць авансом.
5.4. При зміні індексу інфляції більш ніж на 20 %, розмір орендної плати може переглядатися «Орендодавцем» 1 (один) раз протягом 6 місяців з моменту укладання договору.
5.5. В розмір орендної плати не входить вартість комунальних послуг, зв’язку та комунальних витрат. Витрати за спожиту електроенергію, водопостачання та користування телефоном сплачується окремо, за приладами обліку, в термін 10 днів після отримання рахунків.
5.6. Сторони дійшли згоди, що встановлений Актом №1 до цього Договору розмір орендної плати є справедливим, звичайним та ринковим на момент укладення цього Договору.


6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. «Орендодавець» має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання «Орендарем» «об'єкта, що орендується», у відповідності до умов «Договору». Така перевірка може здійснюватися протягом звичайного робочого часу Орендаря та після вручення письмового повідомлення Орендареві не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до запланованого відвідання «об'єкта, що орендується».
6.2. «Орендодавець» за «Договором» втрачає право розпорядження «об'єктом, що орендується», на строк дії оренди без письмової згоди «Орендаря».
6.3. «Орендодавець» зобов'язаний у випадках, передбачених Податковим кодексом України, зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування до податкових накладних у строки, передбачені Податковим кодексом України.
6.4. Прибирання «об’єкту, що орендується» здійснюється силами та за рахунок «Орендодавця».
6.5. Орендодавець зобов’язується забезпечити Орендарю в «об’єкті, що орендується», в Приміщеннях та на прибудинковій території наступні послуги:
- забезпечення надання на «об’єкті, що орендується» комунальних послуг: (електропостачання, водопостачання, каналізація та водостік, тощо);
- освітлення «об’єкту, що орендується»;
6.6. Орендодавець зобов’язується протягом 5-ти (п’яти) календарних днів після підписання даного Договору призначити і письмово повідомити Орендарю П.І.Б., контактні адреси і телефони свого офіційного представника, відповідального за експлуатацію Приміщення. При цьому Орендарю повинна бути надана можливість контакту з даним представником протягом 5-ти (п’яти) днів на тиждень (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 18.00, а в екстрених випадках – у будь-який день цілодобово, на випадок необхідності прийняття термінових заходів стосовно Приміщення.
6.7. Орендодавець як власник «об’єкту, що орендується», несе всі ризики пов’язані з «об’єктом, що орендується», в тому числі ризик випадкової загибелі.
6.8. Орендодавець зобов’язаний використовувати інші Приміщення, які належать йому таким чином, щоб не створювати Орендареві перешкод у використанні Приміщення у відповідності з цим Договором. Орендодавець зобов’язаний надати вільний та необмежений доступ до Приміщення Орендареві, працівникам, підрядникам, відвідувачам та клієнтам Орендаря.


7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. «Орендар» зобов’язується:
- використовувати «об'єкт, що орендується», за його цільовим призначенням у відповідності до Розділу 2 «Договору»;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- самостійно і за власний рахунок здійснювати планово-поточні ремонти об'єкту, що орендується, протягом строку оренди, погодивши свої дії з «Орендодавцем»;
- нести всі витрати з експлуатації «об'єкта, що орендується»;
- утримувати «об'єкт, що орендується», у повній справності;
- не здійснювати перебудову, добудову та перепланування «об'єкта, що орендується»;
- підтримувати території, прилеглі до «об'єкта, що орендується», та земельну ділянку у належному санітарному стані;
- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій “об'єкта, що орендується”, погоджуючи ці роботи з «Орендодавцем»;
- застрахувати «об'єкт, що орендується», на строк оренди з усіх звичайно прийнятих ризиків;
- безперешкодно допускати на «об'єкт, що орендується», представників «Орендодавця» з метою перевірки його використання у відповідності до умов «Договору».
7.2. Може проводити необхідний поточний ремонт орендованого приміщення, капітальний ремонт Приміщення, зовнішніх частин «об’єкту, що орендується», даху/ стелі, а також інженерних комунікацій «об’єкту, що орендується». погоджуючи це з «Орендодавцем».
7.3. Орендар може самостійно і від власного імені укладати договори на надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями, або компенсувати комунальні послуги «Орендодавцю», згідно виставлених рахунків. Здавати «об’єкт, що орендується» в суборенду за згодою «Орендодавця».
7.4. «Орендар» зобов’язується утримувати «об’єкт, що орендується» в належному стані, запобігати пошкодженню приміщень та майна «Орендаря», забезпечувати належне його зберігання, за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій та інженерного обладнання «об’єкту, що орендується», ліквідувати аварії, пошкодження приміщень та майна, а також їх наслідки у випадку, якщо такі виникли з вини Орендаря.
7.5. В разі погіршення стану орендованих приміщень та/або майна з вини «Орендаря» (навмисно або по необережності) «Орендар» зобов’язаний своєчасно своїми силами та за свій рахунок усунути такі погіршення та привести орендовані приміщення та/або майно до первісного стану.
7.5. У разі неможливості відновлення орендованих приміщень та/або майна «Орендар» зобов’язаний відшкодувати «Орендодавцю» в повному обсязі завдані йому збитки, якщо такі виникли з вини «Орендаря».
7.6. «Орендар» зобов’язується:
• використовувати «об’єкт, що орендується» тільки за прямим призначенням, обумовленим в цьому Договорі;
• забезпечувати дотримання правил пожежної безпеки та належного санітарного стану в Приміщеннях;
• забезпечувати безперешкодний доступ «Орендодавця» та/або його представників до «об’єкту, що орендується» для перевірки у супроводі представників «Орендаря» їх використання, а також надавати «Орендодавцю» та/або його представникам за першою вимогою всю необхідну інформацію стосовно «об’єкту, що орендується»;
• своєчасно здійснювати всі визначені даним «Договором» платежі в порядку та строки, встановлені «Договором»;
• за свій рахунок оплачувати усі додаткові витрати, пов’язані з особливістю діяльності «Орендар»;
• повернути «Орендодавцю» «об’єкт, що орендується» за Актом приймання-передачі у відповідності до умов даного «Договору».
7.7. «Орендар» несе відповідальність за збитки, спричинені неналежною експлуатацією та/або ремонтом «об’єкту, що орендується» або передачею «об’єкту, що орендується» в несправному стані.
7.8. При передачі «об'єкта, що орендується», або його частини в суборенду Орендар зобов’язаний письмово попередити та узгодити з «Орендодавцем», а також несе відповідальність за дії суборендаря.
7.9. Орендар має право відмовитися від Договору в порядку, передбаченому п.4.2 цього Договору.


8. ПИТАННЯ ОП ТА ППБ

8.1. «Орендар» несе повну відповідальність за стан ОП та ППБ на орендованих дільницях, технічно-безпечний стан будівель, приміщень, технологічного устаткування, яке використовується у виробництві «Орендаря», згідно вимог чинного законодавства;
8.2. «Орендар» самостійно оформлює дозволи на початок роботи в «ДержпраціДержохоронпраці», СЕС, органах державного пожежного нагляду. Копії дозволів надаються «Орендодавцю»;
8.3. «Орендар» своїм наказом призначає у себе відповідальних за стан ОП і ППБ, проводить самостійно навчання зі своїми підлеглими з питань ОП та ППБ;
8.4. «Орендар» без перешкоди допускає на свої виробничі ділянки представників «Орендодавця», інспекцію «ДержпраціДержнаглядуохоронпраці», пожежну інспекцію, СЕС з метою перевірки ними умов безпеки праці, ППБ, санітарного стану виробничих дільниць, надає перевіряючим усю необхідну документацію з питань технології виробництва ОП, ППБ;
8.5. «Орендар» самостійно, виходячи із «Положення» (ДНАОП 0.00-4.03-01) розслідує, веде облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ № 1094 від 21.08.2001р.);
8.6. «Орендар» зобов’язаний повідомляти «Орендодавця» про усі НВ, аварії, профзахворювання, які сталися на його орендованих площах;
8.7. «Орендар» самостійно сплачує потерпілим від НВ, профзахворювань, аварій, що привели до каліцтва працівників, матеріальне і моральне відшкодування;
8.8. Якщо у разі аварії, НВ на виробництві «Орендаря» ушкодження отримають працівники «Орендодавця», виробничі, адміністративні, побутові приміщення – «Орендар» повністю відшкодовує нанесені збитки;
8.9. При виникненні будь-яких НВ на виробничих дільницях «Орендаря», останній негайно повідомляє про подію «Орендодавця» (особисто або по телефону 559-55-44, 559-48-44, 559-21-88);
8.10. Порушення «Орендарем» вимог даного розділу, вимог «Внутрішнього розпорядку», який діє на території підприємства «Орендодавця» в цілому, можуть розглядатися, як причина дострокового розірвання даного «Договору»;


9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ “ОБ'ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ”

9.1. Повернення «Орендодавцю» «об'єкта, що орендується», здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників сторін.
9.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передавання «об'єкта, що орендується», протягом 3 днів з моменту закінчення строку оренди.
9.3. Протягом строку за п.9.2 «Договору» «Орендар» зобов'язаний виїхати з «об'єкта, що орендується», та підготувати його до передачі «Орендодавцю».
9.4. «Об'єкт, що орендується», повинен бути переданий «Орендарем» та прийнятий «Орендодавцем» протягом 3 днів з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
9.5. При передачі «об'єкта, що орендується», складається акт здачі (повернення), який підписується членами двосторонньої комісії.
9.6. «Об'єкт, що орендується», повинен бути переданий «Орендодавцю» у тому ж стані, в якому він був переданий в оренду з урахуванням природного зносу.
9.7. Здійснені «Орендарем» окремі покращання «об'єкта, що орендується», є власністю «Орендаря».
9.8. У випадку, коли «Орендар» здійснив за власний рахунок та за згодою «Орендодавця» покращання, невіддільні без шкоди для «об'єкту, що орендується», він не має право після припинення дії «Договору» на відшкодування вартості цих покращань.
9.9. У випадку несвоєчасного повернення «Орендарем» «об'єкту, що орендується» після закінчення строку дії чи дострокового припинення «Договору», «Орендодавець» має право заборонити доступ Орендаря в приміщення та передати приміщення в користування третім особам. майно Орендаря, що залишається в приміщенні після спливу терміну дії Договору, видаляється з приміщення та зберігається Орендодавцем з віднесенням пов’язаних з цим витрат на рахунок Орендаря. Якщо Орендар не виконує свого обов’язку щодо повернення «об'єкту, що орендується» Орендодавцю в строки, встановлені п. 9.2 даного Договору, Орендар сплачує Орендодавцю штраф у розмірі подвійної орендної плати, встановленої даним «Договором» за користування «об'єктом, що орендується» за весь час прострочення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. «Орендар» несе наступну відповідальність:
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів більш чим на 1 місяць нараховується пеня в розмірі 0,1 % від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання «об'єкта, що орендується», штраф у розмірі 0,1% від суми «Договору».11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Цей «Договір» розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови «Договору» і свої зобов'язання, а також випадків відмови від «Договору», передбачених цим «Договором» та/або законодавством.
11.2. При достроковому розірванні договору по ініціативі «Орендаря», Орендар за 60 календарних днів письмово попереджає «Орендодавця» та звільнює приміщення в визначений термін.
11.3. Сторони погоджуються, що цей Договір буде достроково розірваний на вимогу Орендодавця, якщо Орендар:
- користується майном не відповідно до умов Договору;
- навмисно або з необережності погіршує стан майна та іншого обладнання;
- систематично (більше трьох раз) порушує термін здійснення будь-яких платежів за цим договором;
- перешкоджає співробітникам Орендодавця здійснювати перевірку стану орендованого майна;
- не погоджується з переглядом орендної плату, в разі внесення змін до Договору, де передбачається збільшення орендної плати з урахуванням індексу інфляції;
- не виконав зобов’язання щодо страхування орендованого майна.


12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. «Орендар» зобов’язаний виконувати внутрішній розпорядок, який діє на території «Орендодавця».
12.2. На своїх виробничих дільницях «Орендар» має право встановлювати свій внутрішній розпорядок, що не суперечить вимогам п.12.1.
12.3. Робітникам орендних підприємств категорично забороняється використовувати і працювати на устаткуванні «Орендодавця».
12.4. Кожен працівник «Орендаря», при вході на територію, повинен пред’являти охороні свої перепустки


13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей «Договір» складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
13.2. У випадках, не передбачених «Договором», сторони керуються чинним цивільним законодавством.
13.3. У разі виникнення спорів (розбіжностей) за даним договором спір передається на вирішення в господарські суди України і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України. Положення Закону України «Про оренду державного майна» не розповсюджуються на відносини Сторін за даним Договором.
13.4. Після підписання «Договору» всі попередні переговори за ним втрачають юридичну силу.
13.5. Зміни та доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі і підписані повноважними представниками сторін.
13.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни назви, своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, а також у випадку будь-яких змін в статусі платника податків у термін 5-ти робочих днів з моменту їх виникнення. Відповідальність за несвоєчасне повідомлення «Орендодавця» про зміну статусу платника ПДВ і податку на прибуток покладається на «Орендаря».
13.7. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни назви, своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, а також у випадку будь-яких змін в статусі платника податків у термін 5-ти робочих днів з моменту їх виникнення. Відповідальність за несвоєчасне повідомлення «Орендодавця» про зміну статусу платника ПДВ і податку на прибуток покладається на «Орендаря».


14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. До Договору додається:
1. План-схема (Експлікація) «об’єкту, що орендується».
2. Акт приймання – передачі об’єкту.

15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

«Орендодавець»
«Орендар»


Добавлено спустя 1 час 24 минуты:
АКТ №1
від _______
прийому - передачі орендованих приміщень, відповідно до договору
№ __________ від ______________1. Характеристика приміщення – офісні та виробничі приміщення.

2. Загальна площа – _________ м.кв.

3. Стан орендованого приміщення - задовільний.

4. Наявність комунікацій та мереж - водо,тепло, електропостачання.

5. Стан комунікацій та мереж - задовільний.

6. Необхідні витрати на ремонт або переустаткування орендованого приміщення, за згодою сторін – за власний рахунок «Орендаря».

7. Розрахунок оренди:
_______________________.

Комунальні послуги компенсуються «Орендодавцю» «Орендарем», згідно окремо виставлених рахунків.

«Орендодавець»
«Орендар»


______________
_______________

Вернуться в Хозяйственное и корпоративное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость