Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)
3434

Посадова інструкція Директора з продаж / Должностная инструкция директора по продажам

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Директора з продаж / Должностная инструкция директора по продажам

Сообщение #1 AndreyPravnik » 11.05.2019, 13:08

Додаток № ______
До наказу директора
ТОВ «_________»
№ ____ від _____ ________ 2018 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ З ПРОДАЖ


1. Загальні положення

1.1. Інструкція встановлює посадові обов'язки, права і відповідальність Директора з продажу ТОВ «_____________», а також кваліфікаційні вимоги до фахівця, який претендує на заміщення цієї посади.
1.2. Кваліфікаційні вимоги:
• вища освіта з профільної спеціальності;
• стаж роботи в галузі менеджменту не менше 2-х років.
1.3. Для виконання покладених на нього обов'язків повинен знати:
• постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали по господарської та комерційної діяльності підприємства;
• внутрішні нормативні документи та вимоги Системи менеджменту якості ТОВ «__________», які регламентують діяльність дирекції;
• методику проведення маркетингових заходів;
• порядок планування роботи дирекції відповідно до стратегічних планів ТОВ «_________________»;
• порядок підготовки інвестиційних проектів;
• методику ціноутворення на поліграфічну продукцію рекламно-видавничого профілю;
• основи інноваційної політики підприємства;
• порядок проведення ділових переговорів;
• організацію робіт у відділах продажів і виробничих відділах для досягнення бюджетних показників;
• порядок договірної роботи, основи діловодства;
• технічні умови з випуску поліграфічної продукції рекламно-видавничого профілю;
• основи поліграфічних технологій, організації, планування і управління виробництвом, трудових відносин.
1.4. Директор з продажу призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора підприємства


2. Порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами

2.1. Дирекція взаємодіє з іншими структурними підрозділами ТОВ «__________» в порядку, встановленому в посадових, робочих інструкціях і методиках якості.


3. Функціональні обов’язки

3.1. Організація роботи співробітників дирекції із забезпечення встановленого обсягу робіт з продажу продукції.
3.2. Розробка (спільно з керівництвом підприємства) місії, цілей і стратегій підприємства, маркетингової політики дирекції, політики в області якості, інноваційної та корпоративної політики.
3.3 Організація роботи та матеріально-технічне забезпечення підрозділів дирекції.
3.4. Постановка завдань по виконанню маркетингових, виробничих, фінансових планів відповідних відділів.
3.5. Моніторинг, контроль, аналіз і коригування виконання поставлених завдань.
3.6. Участь в розробці політики ціноутворення на поліграфічну продукцію.
3.7. Узгодження договірних умов роботи з партнерами.
3.8. Планування закупівель матеріалів під поточні та перспективні замовлення.
3.9. Участь в розробці інвестиційних проектів.
3.10. Вивчення та аналіз задоволеності споживача, внесення відповідних проводячи коригувальні та запобіжні заходів.
3.11. Оперативне і перспективне планування виконання замовлень.
3.12. Атестація і оцінка професійної придатності співробітників дирекції відповідно до займаних посад, розробка і здійснення пропозицій по кадровій політиці, доцільності застосування навчальних програм для співробітників дирекції.
3.13. Здійснення договірних процесів з партнерами.
3.14. Участь в розгляді рекламацій від споживачів, внесення пропозицій щодо задоволення претензій.
3.15. Контроль здійснення до друкарських і технологічних процесів при виконанні і плануванні замовлень.
3.16. Проведення робочих нарад і підсумкових зборів з співробітниками дирекції.
3.17. Розгляд та регулювання виробничих суперечок між підрозділами, міжособистісних конфліктів між співробітниками дирекції і паралельними підрозділами.
3.18. Участь в розгляді нетипових замовлень і прийняття рішення про їх виготовлення.
3.19. Моніторинг конкурентоспроможності поліграфічної продукції.
3.20. Управління витратами, розробка умов їх скорочення, управління дебіторською заборгованістю.
3.21. Організація взаємодії відділів дирекції зі структурними підрозділами ТОВ «_____________».
3.22. Дотримання вимог Законодавства України, Системи менеджменту якості підприємства, Правил внутрішнього трудового розпорядку та службової етики.


4. Права

Директор з продажу має право:
4.1. Отримувати від структурних підрозділів ТОВ «_________» всі необхідні матеріали для виконання його службових обов'язків.
4.2. Вимагати від структурних підрозділів ТОВ «______________» своєчасного надання відомостей, пов'язаних з комерційною, виробничою, технологічною, маркетингової, фінансової, інформаційної та рекламної діяльністю дирекції.
4.3. Пропонувати зміни в порядок організації роботи дирекції та підприємства комерційного, виробничого, технологічного, маркетингового, фінансового, інформаційного та рекламного характеру.
4.4. Готувати пропозиції щодо заохочень і покарань співробітників дирекції.
4.5. Знати оцінку професійної діяльності директора за звітний період.
4.6. Вести переговори і укладати договори від імені ТОВ «__________».
4.7. Представляти вищому керівництву пропозиції щодо внесення доповнень і змін до нормативних документів системи менеджменту якості (СМЯ), проведення додаткових внутрішніх перевірок за якістю та підвищення кваліфікації персоналу.
4.8. Брати участь у проведених тренінг-семінарах, нарадах, розробці стратегічних планів, рекламних кампаніях, маркетингових дослідженнях і інших заходах, пов'язаних з діяльністю дирекції.

5. Відповідальність

Директор з продажу несе відповідальність за:
5.1. Повне і своєчасне виконання покладених на нього обов'язків.
5.2. Виконання вимог Законодавства України, Системи менеджменту якості, наказів розпоряджень і доручень керівництва підприємства.
5.3. Організацію ефективної роботи дирекції відповідно до затвердженого положення про дирекцію, узгоджених планів, а також дорученнями керівництва.
5.4. Збереження документів і обладнання, наданих дирекції для виконання покладених на неї функцій.

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 11.05.2019, 13:11

Приложение № ______
С приказом директора
ООО «_________»
№ ____ от _____ ________ 2018


Должностная инструкция
Директор департамента продаж


1. Общие положения

1.1. Инструкция устанавливает должностные обязанности, права и ответственность директора по продажам ООО «_____________», а также квалификационные требования к специалисту, претендующему на замещение этой должности.
1.2. Квалификационные требования:
• высшее образование по профильной специальности;
• стаж работы в области менеджмента не менее 2-х лет.
1.3. Для выполнения возложенных на него обязанностей должен знать:
• постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы по хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия;
• внутренние нормативные документы и требования Системы менеджмента качества ООО «__________», регламентирующие деятельность управления;
• методику проведения маркетинговых мероприятий;
• порядок планирования работы дирекции соответствии со стратегическими планами ООО «_________________»;
• порядок подготовки инвестиционных проектов;
• методику ценообразования на полиграфическую продукцию рекламно-издательского профиля;
• основы инновационной политики предприятия;
• порядок проведения деловых переговоров;
• организацию работ в отделах продаж и производственных отделах для достижения бюджетных показателей;
• порядок договорной работы, основы делопроизводства;
• технические условия по выпуску полиграфической продукции рекламно-издательского профиля;
• основы полиграфических технологий, организации, планирования и управления производством, трудовых отношений.
1.4. Директор по продажам назначается на должность и освобождается от должности приказом директора предприятия


2. Порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями

2.1. Дирекция взаимодействует с другими структурными подразделениями ООО « __________ »в порядке, установленном в должностных, рабочих инструкциях и методиках качества.


3. Обязанности

3.1. Организация работы сотрудников дирекции по обеспечению установленного объема работ по реализации продукции.
3.2. Разработка (совместно с руководством предприятия) миссии, целей и стратегий предприятия, маркетинговой политики дирекции, политики в области качества, инновационной и корпоративной политики.
3.3 Организация работы и материально-техническое обеспечение подразделений дирекции.
3.4. Постановка задач по выполнению маркетинговых, производственных, финансовых планов соответствующих отделов.
3.5. Мониторинг, контроль, анализ и корректировка выполнения поставленных задач.
3.6. Участие в разработке политики ценообразования на полиграфическую продукцию.
3.7. Согласование договорных условий работы с партнерами.
3.8. Планирование закупок материалов под текущие и перспективные заказы.
3.9. Участие в разработке инвестиционных проектов.
3.10. Изучение и анализ удовлетворенности потребителя, внесение соответствующих корректирующих и предупреждающих мероприятий.
3.11. Оперативное и перспективное планирование выполнения заказов.
3.12. Аттестация и оценка профессиональной пригодности сотрудников дирекции в соответствии с занимаемых должностей, разработка и осуществление предложений по кадровой политике, целесообразности применения учебных программ для сотрудников дирекции.
3.13. Осуществление договорных процессов с партнерами.
3.14. Участие в рассмотрении рекламаций от потребителей, внесение предложений по удовлетворению претензий.
3.15. Контроль осуществления в печатных и технологических процессов при выполнении и планировании заказов.
3.16. Проведение рабочих совещаний и итоговых сборов с сотрудниками дирекции.
3.17. Рассмотрение и регулирования производственных споров между подразделениями, межличностных конфликтов между сотрудниками дирекции и параллельными подразделениями.
3.18. Участие в рассмотрении нетипичных заказов и принятия решения об их изготовления.
3.19. Мониторинг конкурентоспособности полиграфической продукции.
3.20. Управление затратами, разработка условий их сокращение, управление дебиторской задолженностью.
3.21. Организация взаимодействия отделов дирекции со структурными подразделениями ООО «______________».
3.22. Соблюдение требований Законодательства Украины, Системы менеджмента качества предприятия, Правил внутреннего трудового распорядка и служебной этики.


4. Права

Директор по продажам имеет право:
4.1. Получать от структурных подразделений ООО «_________» все необходимые материалы для выполнения его служебных обязанностей.
4.2. Требовать от структурных подразделений ООО «______________» своевременного предоставления сведений, связанных с коммерческой, производственной, технологической, маркетинговой, финансовой, информационной и рекламной деятельностью дирекции.
4.3. Предлагать изменения в порядок организации работы дирекции и предприятия коммерческого, производственного, технологического, маркетингового, финансового, информационного и рекламного характера.
4.4. Готовить предложения по поощрений и наказаний сотрудников дирекции.
4.5. Знать оценку профессиональной деятельности директора за отчетный период.
4.6. Вести переговоры и заключать договоры от имени ООО «__________».
4.7. Представлять высшему руководству предложения о внесении дополнений и изменений в нормативные документы системы менеджмента качества (СМК), проведение дополнительных внутренних проверок качества и повышение квалификации персонала.
4.8. Участвовать в проводимых тренинг-семинарах, совещаниях, разработке стратегических планов, рекламных кампаниях, маркетинговых исследованиях и других мероприятиях, связанных с деятельностью дирекции.


5. Ответственность

Директор по продажам несет ответственность за:
5.1. Полное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
5.2. Выполнение требований Законодательства Украины, Системы менеджмента качества, приказов распоряжений и поручений руководства предприятия.
5.3. Организацию эффективной работы дирекции в соответствии с утвержденным положением о дирекцию, согласованных планов, а также поручениями руководства.
5.4. Сохранение документов и оборудования, предоставленных дирекции для выполнения возложенных на нее функций.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость