Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Посадова інструкція Завідувача складу / Должностная инструкция заведующего складом

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Завідувача складу / Должностная инструкция заведующего складом

Сообщение #1 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:01

Додаток № ______
До наказу директора
ТОВ «_________»
№ ____ від _____ ________ 2018 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАВІДУВАЧА СКЛАДУ


1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права, відповідальність та службову взаємодію завідувача складу цеху ТОВ «____________».
1.2.Завідувач складу цеху призначається на посаду і звільняється з посади у порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, наказом директора.
1.3. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, додатково отримує розпорядження від директора підприємства та його заступників.
1.4. На посаду завідувача складу цеху призначаються особи, які мають професійно-технічну освіту або повну загальну середню освіту та професійну підготовку на виробництві, без вимог до стажу роботи.
1.5. За відсутності завідувача складу цеху його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку.
1.6. Завідувач складу цеху зобов’язаний знати:
- Правила ведення складського господарства; номенклатуру, сортамент матеріальних цінностей, що зберігаються, їх властивості і призначення;
- Правила обліку, зберігання, руху матеріальних цінностей на складі, правила оформлення супровідних документів на них та проведення інвентаризацій;
- Правила комплектування партій різних матеріальних цінностей за технологічними документами;
- Правила застосування складського вимірювального інструменту, пристроїв, механізмів і способи перевірки їх на придатність до роботи;
- Способи зберігання речей, продукції і сировини від псування під час розвантаження, навантаження і утримання на складі;
- Правила організації вантажно-розвантажувальних робіт;
- Правила безпечного зберігання і переміщення токсичних, пожежно- і вибухонебезпечних матеріалів;
- Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту під час зберігання і переміщення матеріалів та утримання службових приміщень;
- Структуру підприємства (знати усі підрозділи та продукцію, яка виробляється підприємством);
- Досконально асортимент продукції, а також перелік товарів, які знаходяться на складі та основні товари, що є на підприємстві в цілому та місце їх знаходження;
- Документообіг: акти прийому товару, його якості, оформлення придбання товару по безготівковому розрахунку, оформлення товару на доставку, умови та процедуру повернення товару постачальнику та його рівноцінного обміну, відповідальне зберігання;
- Права, обов'язки, режим роботи;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні нормативні документи підприємства;
- Правила і норми охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни, протипожежної безпеки, цивільної оборони;
- Способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування.


2. Функціональні обов’язки

2.1. Приймає на склад, зберігає і видає зі складу окремими посадовим особам та по підрозділам товарно-матеріальні цінності, що надходять від постачальників. Перевіряє відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам, базовим артикулам, штрих-кодам.
2.2. Переміщує матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, призначенням та іншими ознаками.
2.3. Керує роботою вантажників під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх усередині складу.
2.4. Комплектує партії матеріальних цінностей за заявками.
2.5. Складає дефектні відомості на браковані товари вітчизняного та імпортного постачальника, акти на їх ремонт і списання, а також на недостачу і псування товарно-матеріальних цінностей.
2.6. Організовує зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та втратам.
2.7. Веде облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх рух. Бере участь у проведенні інвентаризацій. Забезпечує зберігання матеріальних цінностей.
2.8. Підтримує порядок та належний протипожежний і санітарний стан на закріпленій території.
2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
2.10. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
2.11. Дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
2.12. Перед початком роботи перевіряє справність засобів індивідуального захисту, стан обладнання пристроїв, інструменту, наявність засобів колективного захисту (огороджень блокувань, сигналізації вентиляції тощо). При їх несправності доводить це до відома керівника робіт.
2.13. Не починає роботу, якщо умови її виконання суперечать інструкціям з охорони праці, а також без інструктажу з охорони праці як по основній роботі, так і у випадку переведення на іншу роботу або виконання неосновної роботи.
2.14. Виконує тільки ту роботу, яка йому доручена.
2.15. Повідомляє керівникові робіт про нещасні випадки, що сталися з ним або колегами по роботі, надає першу допомогу при нещасних випадках.


3. Права

Завідувач складу цеху має право:
3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.
3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.
3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.


4. Відповідальність

Завідувач складу цеху несе відповідальність:
4.1. За невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.
4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. За розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці або конфіденційної інформації.
4.4. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів підприємства та законних розпоряджень керівництва.
4.5. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.6. За завдання матеріального збитку підприємству в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.7. За неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:03

Приложение № ______
С приказом директора
ООО «_________»
№ ____ от _____ ________ 2018Должностная инструкция
Заведующего складом1. Общие положения


1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, ответственность и служебную взаимодействие заведующего складом цеха ООО «____________».
1.2.Завидувач состав цеха назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Украины, приказом директора.
1.3. Непосредственно подчиняется начальнику отдела, дополнительно получает распоряжение от директора предприятия и его заместителей.
1.4. На должность заведующего складом цеха назначаются лица, имеющие профессионально-техническое образование или полное общее среднее образование и профессиональную подготовку на производстве, без требований к стажу работы.
1.5. При отсутствии заведующего складом цеха его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.6. Заведующий складом цеха обязан знать:
- Правила ведения складского хозяйства; номенклатуру, сортамент материальных ценностей, хранящихся их свойства и назначение;
- Правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе, правила оформления сопроводительных документов на них и проведения инвентаризаций;
- Правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим документам;
- Правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений, механизмов и способы проверки их на пригодность к работе;
- Способы хранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке, погрузке и содержание на складе;
- Правила организации погрузочно-разгрузочных работ;
- Правила безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и взрывоопасных материалов;
- Правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты при хранении и перемещения материалов и содержание служебных помещений;
- структуру предприятия (знать все подразделения и продукцию, которая производится предприятием);
- Досконально ассортимент продукции, а также перечень товаров, находящихся на складе и основные товары, на предприятии в целом и место их нахождения;
- Документооборот: акты приема товара, его качества, оформление приобретения товара по безналичному расчету, оформление товара на доставку, условия и процедуру возврата товара поставщику и его равноценного обмена, ответственное хранение;
- права, обязанности, режим работы;
- Правила внутреннего трудового распорядка, другие внутренние нормативные документы предприятия;
- Правила и нормы охраны труда, правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны;
- Способы оказания первой помощи при поражениях в результате травмирования.


2. Функциональные обязанности


2.1. Принимает на склад, сохраняет и выдает из состава отдельными должностным лицам и по подразделениям товарно-материальные ценности, поступающие от поставщиков. Проверяет соответствие ценностей, которые принимает, сопроводительным документам, базовым артикулам, штрих-кодам.
2.2. Перемещает материальные ценности к местам хранения вручную или с помощью штабелеров и других механизмов с разложением (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам.
2.3. Руководит работой грузчиков при погрузке, выгрузке грузов и расположения их внутри склада.
2.4. Комплектует партии материальных ценностей по заявкам.
2.5. Составление дефектных ведомостей на бракованные товары отечественного и импортного поставщика, акты на их ремонт и списание, а также на нехватку и порчи товарно-материальных ценностей.
2.6. Организует хранение материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь.
2.7. Учет имеющихся на складе материальных ценностей и отчетную документацию об их движении. Участвует в проведении инвентаризаций. Обеспечивает хранение материальных ценностей.
2.8. Поддерживает порядок и надлежащее противопожарное и санитарное состояние на закрепленной территории.
2.9. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.
2.10. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
2.11. Придерживается норм, методов и приемов безопасного выполнения работ.
2.12. Перед началом работы проверяет исправность средств индивидуальной защиты, состояние оборудования приспособлений, инструмента, наличие средств коллективной защиты (ограждений блокировок, сигнализации вентиляции и т.д.). При их неисправности доводит это до сведения руководителя работ.
2.13. Не начинает работу, если условия ее выполнения противоречат инструкциям по охране труда, а также без инструктажа по охране труда как по основной работе, так и в случае перевода на другую работу или выполнения неосновной работы.
2.14. Выполняет только ту работу, которая ему поручена.
2.15. Сообщает руководителю работ о несчастных случаях, произошедших с ним или коллегами по работе, оказывает первую помощь при несчастных случаях.


3. Права


Заведующий складом цеха имеет право:
3.1. Предпринимать действия для предотвращения и устранения случаев любых нарушений или несоответствий.
3.2. Получать все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.3. Требовать содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.
3.4. Требовать создание организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей и предоставление необходимого оборудования и инвентаря.
3.5. Знакомиться с проектами документов, касающихся его деятельности.
3.6. Запрашивать и получать документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей и распоряжений руководства.
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.8. Сообщать о выявленных в процессе своей деятельности нарушения и несоответствия и вносить предложения по их устранению.
3.9. Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.4. Ответственность


Заведующий складом цеха несет ответственность
4.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.
4.2. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
4.3. За разглашение информации о предприятии, которое относится к коммерческой тайне или конфиденциальной информации.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов предприятия и законных распоряжений руководства.
4.5. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.6. За причинение материального ущерба предприятию в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.7. За неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость