Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Посадова інструкція Заступника директора з адміністративних питань / Должностная инструкция заместителя директора по административным вопросам

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Заступника директора з адміністративних питань / Должностная инструкция заместителя директора по административным вопросам

Сообщение #1 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:08

Додаток № ______
До наказу директора
ТОВ «_________»
№ ____ від _____ ________ 2018 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНИХ ПИТАНЬ

1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права, відповідальність та службову взаємодію Заступника директора з адміністративних питань ТОВ «______».
1.2. Заступника директора з адміністративних питань відноситься до професійної групи «Керівники».
1.3. На посаду заступника директора з адміністративних питань призначається особа, яка має базову або повну вищу освіту.
1.4. Призначення на посаду заступника директора з адміністративних питань та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства з дотриманням вимог законодавства про працю.
1.5. Заступник директора з адміністративних питань підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
1.6. Заступник директора з адміністративних питань знає та застосовує у своїй діяльності:
- законодавчі та інші нормативно-правові акти (документи), які регулюють порядок діяльності підприємства;
- профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
- перспективи, вітчизняні і світові тенденції розвитку галузей діяльності підприємства;
- сучасні методи господарювання і управління;
- етику ділового спілкування та ведення переговорів;
- основи трудового законодавства, економіки та організації виробництва;
- правила і норми з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища;
- внутрішні нормативні документи підприємства.


2. Функціональні обов’язки

2.1. Організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів, цехів, виробничих одиниць, а також окремих посадових осіб підприємства, вносить пропозиції щодо покращення їх роботи.
2.2. Відповідно до отриманих доручень здійснює планування та проведення організаційних заходів, ділових зустрічей та переговорів за участю керівництва.
2.3. Забезпечує ефективне та оперативне виконання внутрішніх нормативних документів підприємства, а також наказів, розпоряджень та вказівок директора по підрозділам підприємства.
2.4. За дорученням керівництва вирішує окремі кадрові питання (розробляє, оптимізує структуру підприємства, здійснює підбір кадрів, готує пропозиції щодо перестановки кадрів та вдосконалення зв’язків за посадами).
2.5. Виконує інші доручення керівництва.
2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
2.7. Дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
2.8. Виконує функції та обов’язки, передбачені Положенням про систему управління охороною праці на підприємстві.


3. Права

Заступник директора з адміністративних питань має право:
3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
3.4. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади за дорученням (розпорядженням) директора.
3.5. Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів та посадових осіб підприємства стосовно виконання поставлених виробничих завдань (планів), давати вказівки, спрямовані на підвищення ефективності роботи.
3.6. Вимагати від підрозділів та посадових осіб підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконання обов'язків та повноважень.
3.7. Представляти директору підприємства пропозиції про заохочення працівників усіх підрозділів за високі економічні показники в роботі та притягнення до відповідальності за порушення встановлених вимог (нормативів, планів)в галузі економіки та виробництва.
3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.


4. Відповідальність

Заступник директора з адміністративних питань несе відповідальність за:
4.1. За невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.
4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. За розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці або конфіденційної інформації.
4.4. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів підприємства та законних розпоряджень керівництва.
4.5. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.6. За завдання матеріального збитку підприємству в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.7. За неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:10

Приложение № ______
С приказом директора
ООО «_________»
№ ____ от _____ ________ 2018Должностная инструкция
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА по административным вопросам


1. Общие положения


1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, ответственность и служебную взаимодействие заместителя директора по административным вопросам ООО «______».
1.2. Заместителя директора по административным вопросам относится к категории «Руководители».
1.3. На должность заместителя директора по административным вопросам назначается лицо, имеющее базовое или полное высшее образование.
1.4. Назначение на должность заместителя директора по административным вопросам и освобождение от нее производится приказом директора предприятия с соблюдением требований законодательства о труде.
1.5. Заместитель директора по административным вопросам подчиняется непосредственно директору предприятия.
1.6. Заместитель директора по административным вопросам знает и применяет в своей деятельности:
- законодательные и другие нормативно-правовые акты (документы), которые регулируют порядок деятельности предприятия;
- профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;
- перспективы, отечественные и мировые тенденции развития отраслей деятельности предприятия;
- современные методы хозяйствования и управления;
- этику делового общения и ведения переговоров;
- основы трудового законодательства, экономики и организации производства;
- правила и нормы по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды;
- внутренние нормативные документы предприятия.

2. Функциональные обязанности


2.1. Организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений, цехов, производственных единиц, а также отдельных должностных лиц предприятия, вносит предложения по улучшению их работы.
2.2. Согласно полученным поручений осуществляет планирование и проведение организационных мероприятий, деловых встреч и переговоров с участием руководства.
2.3. Обеспечивает эффективное и оперативное выполнение внутренних нормативных документов предприятия, а также приказов, распоряжений и указаний директора по подразделениям предприятия.
2.4. По поручению руководства решает отдельные кадровые вопросы (разрабатывает, оптимизирует структуру предприятия, осуществляет подбор кадров, готовит предложения по перестановки кадров и совершенствование связей по должностям).
2.5. Выполняет другие поручения руководства.
2.6. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.
2.7. Придерживается норм, методов и приемов безопасного выполнения работ.
2.8. Выполняет функции и обязанности, предусмотренные Положением о системе управления охраной труда на предприятии.3. Права


Заместитель директора по административным вопросам имеет право:
3.1. Предпринимать действия для предотвращения и устранения случаев любых нарушений или несоответствий.
3.2. Получать все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.3. Требовать содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.
3.4. Представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами и органами государственной власти по поручению (распоряжению) директора.
3.5. Осуществлять проверку деятельности всех подразделений и должностных лиц предприятия по выполнению поставленных производственных задач (планов), давать указания, направленные на повышение эффективности работы.
3.6. Требовать от подразделений и должностных лиц предприятия представления материалов, необходимых для выполнения обязанностей и полномочий.
3.7. Представлять директору предприятия предложения о поощрении работников всех подразделений за высокие экономические показатели в работе и привлечения к ответственности за нарушение установленных требований (нормативов, планов) в области экономики и производства.
3.8. Сообщать о выявленных в процессе своей деятельности нарушения и несоответствия и вносить предложения по их устранению.

4. Ответственность


Заместитель директора по административным вопросам несет ответственность за:
4.1. За неисполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.
4.2. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
4.3. За разглашение информации о предприятии, которое относится к коммерческой тайне или конфиденциальной информации.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов предприятия и законных распоряжений руководства.
4.5. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.6. За причинение материального ущерба предприятию в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.7. За неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость