Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Посадова інструкція Заступника директора фінансового / Должностная инструкция заместителя финансового директора

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Заступника директора фінансового / Должностная инструкция заместителя финансового директора

Сообщение #1 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:12

Додаток № ______
До наказу директора
ТОВ «_________»
№ ____ від _____ ________ 2018 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ФІНАНСОВОГО


1.Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права, відповідальність та службову взаємодію Заступника директора фінансового ТОВ «________».
1.2. Заступника директора фінансового відноситься до категорії «Керівники».
1.3. Заступника директора фінансового призначається та звільняється на посаду в установленому діючим трудовим законодавством порядку наказом Директора підприємства.
1.4. Заступник директора фінансового підпорядковується безпосередньо Директору фінансовому.
1.5. В період тимчасової відсутності Заступник директора фінансового його обов'язки покладаються на особу, за вказівкою Директора фінансового.
1.6. На посаду заступник директора фінансового призначається особа, що має Повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) стаж роботи за фахом – не менше 5-х років.
1.7. Заступник директора фінансового повинен знати:
- Законодавчі акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства;
- Методичні, нормативні та інші керівні матеріали з фінансово-економічної діяльності підприємства;
- Чинне законодавство; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; порядок систематизації, обліку і ведення фінансово-економічної документації з використанням сучасних інформаційних технологій; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку.


2.Функціональні обов’язки

2.1 Допомагає директору фінансовому організовувати фінансову діяльність, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів постачальникам та установам банків.
2.2. Допомагає директору фінансовому у розробленні проектів річної, квартальної, місячної, тижневої форм фінансової звітності.
2.3. Допомагає директору фінансовому визначати потреби в усіх видах кредиту, джерелах фінансування планів технічного переозброєння, введеннях нових груп товарів та послуг.
2.4. Пропонує рішення і заходи для прискорення обігу обігових коштів.
2.5. Допомагає директору фінансовому контролювати правильність складання, оформлення і затвердження кошторисно-фінансових розрахунків на витрати.
2.7. Відслідковує виконання фінансового плану.
2.8. Аналізує фінансово-господарську діяльність, бере участь у розробленні пропозицій, направлених на підвищення рентабельності виробництва, торгівлі, послуг тощо.
2.9. Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності.
2.10. Здійснює контроль за збиранням інформації при здійснені платежів в банку, у разі якщо Заступник директора фінансового надається право контролювати порядок здійснення платежів філій і дирекцій та підтверджувати виконання платіжних доручень або вилучати їх з оплати (відкликати платіжні доручення).
2.11. Допомагає вести роботу з простроченою дебіторською та кредиторською заборгованістю на концерні.
2.12. Допомагає в організації збору фінансово-господарської звітності на вимогу державних, правоохоронних органів.
2.13. Керує працівниками відділу під головуванням директора фінансового.


3. Права

Заступник директора фінансового має право:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються питань, які входять до компетенції фінансового відділу.
3.2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов’язків.
3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
3.4. За дорученням генерального директора, його заступників, головного бухгалтера чи фінансового директора отримувати від керівників структурних підрозділів інформацію та документи, що необхідні для виконання його посадових обов’язків.
3.5. Залучати спеціалістів усіх структурних підрозділів для вирішення покладених на нього завдань.


4. Відповідальність

Заступник директора фінансового несе персональну відповідальність:
4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією – у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
4.2. За правопорушення, здійсненні в процесі виконання своєї діяльності – у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
4.3. За розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю.
4.4. За причинені матеріальні втрати – в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
4.5. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
4.6. За недотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 14.05.2019, 16:13

Приложение № ______
к приказу директора
ООО «_________»
№ ____ от _____ ________ 2018Должностная инструкция
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, ответственность и служебную взаимодействие заместителя директора финансового ООО «________».
1.2. Заместителя директора финансового относится к категории «Руководители».
1.3. Заместителя директора финансового назначается и освобождается на должность в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия.
1.4. Заместитель директора финансового подчиняется непосредственно Директору финансовом.
1.5. В период временного отсутствия Заместитель директора финансового его обязанности возлагаются на лицо, по указанию директора финансового.
1.6. На должность заместитель директора финансового назначается лицо, имеющее Высшее направления подготовки (магистр, специалист) стаж работы по специальности - не менее 5-ти лет.
1.7. Заместитель директора финансового должен знать:
- Законодательные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятия;
- Методические и нормативные материалы по финансово-экономической деятельности предприятия;
- Действующее законодательство; гражданское, трудовое, финансовое, административное право; порядок систематизации, учета и ведения финансово-экономической документации с использованием современных информационных технологий; средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
- Правила внутреннего трудового распорядка.2.Функциональные обязанности


2.1 Помогает директору финансовом организовывать финансовую деятельность, направленную на обеспечение финансовыми ресурсами выполнение плановых заданий, сохранения и эффективного использования основных фондов и оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, своевременности платежей поставщикам и учреждениям банков.
2.2. Помогает директору финансовом в разработке проектов годовой, квартальной, месячной, недельной форм финансовой отчетности.
2.3. Помогает директору финансовом определять потребности во всех видах кредита, источниках финансирования планов технического перевооружения, введением новых групп товаров и услуг.
2.4. Предлагает решения и меры для ускорения обращения оборотных средств.
2.5. Помогает директору финансовом контролировать правильность составления, оформления и утверждения сметно-финансовых расчетов на затраты.
2.7. Отслеживает выполнение финансового плана.
2.8. Анализирует финансово-хозяйственную деятельность, участвует в разработке предложений, направленных на повышение рентабельности производства, торговли, услуг и тому подобное.
2.9. Обеспечивает своевременное составление и представление установленной финансовой отчетности.
2.10. Осуществляет контроль за сбором информации при осуществлении платежей в банке, в случае если Заместитель директора финансового предоставляется право контролировать порядок осуществления платежей филиалов и дирекций и подтверждать выполнение платежных поручений или изымать их из оплаты (отозвать платежные поручения).
2.11. Помогает вести работу с просроченной дебиторской и кредиторской задолженностью на концерне.
2.12. Помогает в организации сбора финансово-хозяйственной отчетности по требованию государственных, правоохранительных органов.
2.13. Руководит работниками отдела под председательством директора финансового.3. Права


Заместитель директора финансового имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства, касающихся вопросов, которые входят в компетенцию финансового отдела.
3.2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
3.4. По поручению генерального директора, его заместителей, главного бухгалтера или финансового директора получать от руководителей структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
3.5. Привлекать специалистов всех структурных подразделений для решения возложенных на него задач.4. Ответственность

Заместитель директора финансового несет персональную ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
4.3. За разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
4.4. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
4.5. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
4.6. За несоблюдение инструкций и требований по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость