Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Посадова інструкція Начальника господарського відділу / Должностная инструкция Начальника хозяйственного отдела

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Начальника господарського відділу / Должностная инструкция Начальника хозяйственного отдела

Сообщение #1 AndreyPravnik » 03.06.2019, 10:25

Додаток № ______
До наказу директора ТОВ «______»
№ ____ від _____ ________ 2019 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ В
НАЧАЛЬНИКА ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ


1. Загальні положення

1.1. Посада Начальник господарського відділу відноситься до категорії "Керівники".
1.2. Кваліфікаційні вимоги:
- Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
- Стаж роботи з господарського обслуговування - не менше 1 року.
1.3. Знає та застосовує у діяльності:
- законодавчі акти, керівні та нормативні документи, що стосуються господарського обслуговування підприємства;
- засоби механізації праці обслуговуючого персоналу;
- правила експлуатації приміщень;
- основи організації праці;
- основи трудового, цивільного та господарського законодавства, економіки та організації виробництва;
- способи надання першої допомоги при ураженнях у результаті травмування;
- правила і норми з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії і охорони навколишнього середовища;
- внутрішні нормативні документи підприємства.
1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора підприємства, з дотриманням норм трудового законодавства.
1.5. Підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
1.6. Керує роботою господарчого відділу.
1.7. Під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Завдання та обов'язки

Начальник господарського відділу:
2.1. Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування підприємства та його підрозділів.
2.2. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, а також додержання чистоти у приміщеннях та на прилеглій території.
2.3. Стежить за станом приміщень та вживає заходів щодо своєчасного їх ремонту.
2.4. Забезпечує працівників канцелярським приладдям та предметами господарського вжитку.
2.5. Керує роботою підпорядкованого обслуговуючого персоналу.
2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
2.7. Дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.
2.8. Виконує розпорядження та окремі доручення директора підприємства та його заступників.
2.9. Виконує функції та обов’язки, передбачені Положенням про систему управління охороною праці на підприємстві.


3. Права

Начальник господарського відділу має право:
3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.
3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.
3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.
3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.
3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.


4. Відповідальність

Начальник господарського відділу несе відповідальність:
4.1. За невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.
4.2. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
4.3. За розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці або конфіденційної інформації.
4.4. За невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів підприємства та законних розпоряджень керівництва.
4.5. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.6. За завдання матеріального збитку підприємству в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
4.7. За неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 03.06.2019, 10:26

Приложение № ______
С приказом директора ООО «______»
№ ____ от _____ ________ 2019


Должностная инструкция
Начальника хозяйственного отдела


1. Общие положения

1.1. Должность Начальник хозяйственного отдела относится к категории "Руководители".
1.2. Квалификационные требования:
- Базовое или неполное высшее образование соответствующего направления подготовки (бакалавр или младший специалист).
- Стаж работы по хозяйственному обслуживанию - не менее 1 года.
1.3. Знает и применяет в деятельности:
- законодательные акты, руководящие и нормативные документы, касающиеся хозяйственного обслуживания предприятия;
- средства механизации труда обслуживающего персонала;
- правила эксплуатации помещений;
- основы организации труда;
- основы трудового, гражданского и хозяйственного законодательства, экономики и организации производства;
- способы оказания первой помощи при поражениях в результате травмирования;
- правила и нормы по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды;
- внутренние нормативные документы предприятия.
1.4. Назначается на должность и освобождается от должности приказом директора предприятия с соблюдением норм трудового законодательства.
1.5. Подчиняется непосредственно директору предприятия.
1.6. Руководит работой хозяйственного отдела.
1.7. Отсутствие, замещается лицом, назначенным в установленном порядке, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.


2. Должностные обязанности

Начальник хозяйственного отдела:
2.1. Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию предприятия и его подразделений.
2.2. Обеспечивает сохранение хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение, а также соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории.
2.3. Наблюдение за состоянием помещений и принимает меры по своевременному их ремонту.
2.4. Обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного обихода.
2.5. Руководит работой подчиненного обслуживающего персонала.
2.6. Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его деятельности.
2.7. Придерживается норм, методов и приемов безопасного выполнения работ.
2.8. Выполняет распоряжения и отдельные поручения директора предприятия и его заместителей.
2.9. Выполняет функции и обязанности, предусмотренные Положением о системе управления охраной труда на предприятии.


3. Права

Начальник хозяйственного отдела имеет право:
3.1. Предпринимать действия для предотвращения и устранения случаев любых нарушений или несоответствий.
3.2. Получать все предусмотренные законодательством социальные гарантии.
3.3. Требовать содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав.
3.4. Требовать создание организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей и предоставление необходимого оборудования и инвентаря.
3.5. Знакомиться с проектами документов, касающихся его деятельности.
3.6. Запрашивать и получать документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей и распоряжений руководства.
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.8. Сообщать о выявленных в процессе своей деятельности нарушения и несоответствия и вносить предложения по их устранению.
3.9. Знакомиться с документами, определяющими права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.


4. Ответственность

Начальник хозяйственного отдела несет ответственность
4.1. За невыполнение или несвоевременное выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) неиспользование предоставленных прав.
4.2. За несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
4.3. За разглашение информации о предприятии, которое относится к коммерческой тайне или конфиденциальной информации.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований внутренних нормативных документов предприятия и законных распоряжений руководства.
4.5. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.6. За причинение материального ущерба предприятию в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством.
4.7. За неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость