Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Посадова інструкція Начальника цеху / Должностная инструкция Начальника цеха

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Посадова інструкція Начальника цеху / Должностная инструкция Начальника цеха

Сообщение #1 AndreyPravnik » 03.06.2019, 10:29

Додаток № ______
До наказу директора ТОВ «_____»
№ ____ від _____ ________ 2019 року


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ


1. Загальні положення

1.1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника цеху ТОВ «______ ».
1.2. Начальник цеху призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора ТОВ «______» за поданням директора з виробництва.
1.3. Начальник цеху відноситься до категорії керівників і має в підпорядкуванні:
• заступника начальника цеху
• операторів на виведення;
• операторів друкарського устаткування;
• помічників друкарів;
• начальників змін;
• обробників матеріалів та готових виробів.
1.4. Начальник цеху повинен знати:
• постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;
• перспективи технічного розвитку цеху, підприємства;
• призначення, склад, конструкцію, принципи роботи, умови монтажу і експлуатації продукції, що випускається цехом продукції;
• технічні вимоги, що пред'являються до продукції цеху, технологію її виробництва;
• технічні характеристики, конструктивні особливості, експлуатаційні дані устаткування цеху і правила його технічної експлуатації;
• порядок і методи техніко-економічного і виробничого планування;
• методи господарського розрахунку; чинні положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
• передовий вітчизняний і зарубіжний досвід в області виробництва аналогічної продукції;
• основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
• правила внутрішнього трудового розпорядку;
• вимоги документації СМЯ;
• правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
1.5. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 3 років або середню спеціальну освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних посадах не менше 5 років.
1.6. Начальник цеху призначається на посаду і звільняється з посади Директором в установленому порядку.
1.7. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо директору з виробництва Компанії.
1.8. В період тимчасової відсутності начальника цеху його обов'язки покладаються на заступника начальника цеху.


2. Функціональні обов’язки

Начальник цеху зобов'язаний здійснювати такі трудові функції:
2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.
2.2. Забезпечує виконання завдань у встановлені терміни, ритмічний випуск продукції високої якості, ефективне використання основних і оборотних фондів.
2.3. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості продукції, економії всіх видів ресурсів, освоєння нової продукції і технологічних процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці, а також щодо підвищення рентабельності виробництва, зниження трудомісткості і собівартості продукції.
2.4. Організовує планування, облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність цеху, роботу з розвитку і зміцненню господарського розрахунку, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати і матеріального стимулювання, узагальнення та розповсюдження передових прийомів і методів праці, розвитку раціоналізації та винахідництва.
2.5. Забезпечує своєчасне виконання графіків ТО, проведення ремонтних робіт, технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів, безпечні і здорові умови праці.
2.6. Бере участь в роботі з планування технічного розвитку виробництва і модернізації устаткування, у розслідуванні причин підвищеного зносу, поломок устаткування і виробничого травматизму і забезпечує розроблення заходів щодо їх запобігання.
2.7. Координує роботу начальників змін, створює умови для прояву творчої ініціативи та активності працюючих в досягненні високих результатів роботи.
2.8. Надає підтримку і забезпечує поширення творчої ініціативи, проводить виховну роботу в колективі.
2.9. Здійснює підбір кадрів робітників і службовців, їх розстановку та доцільне використання.
2.10. Контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
2.11. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.
2.12. У разі необхідності начальник цеху може залучатися до виконання своїх обов'язків понаднормово, за рішенням керівника Компанії, в порядку, передбаченому законодавством про працю.


3. Права

Начальник цеху має право:
3.1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
3.2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень і завдань підлеглими йому службами.
3.3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань діяльності начальника друкарського цеху.


4. Відповідальністю

4.1. Начальник цеху несе дисциплінарну, матеріальну та адміністративну (а в окремих випадках, передбачених законодавством України, - і кримінальну) відповідальність за:
4.1.1. Невиконання або неналежне виконання службових вказівок безпосереднього керівника.
4.1.2. Невиконання або неналежне виконання своїх трудових функцій і доручених йому завдань.
4.1.3. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
4.1.4. Недостовірну інформацію про стан виконання дорученої йому роботи.
4.1.5. Невжиття заходів щодо припинення виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежних та інших правил, що створюють загрозу діяльності підприємства і його працівникам.
4.1.6. Незабезпечення дотримання трудової дисципліни.
4.1.7. Вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
4.1.8. За завдання матеріальної шкоди та / або збитків підприємству або третім особам, пов'язаних з дією або бездіяльністю під час виконання службових обов'язків.


5. Умови праці

5.1. Режим роботи начальника цеху визначається відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 03.06.2019, 10:32

Приложение № ______
С приказом директора ООО «____ »
№ ____ от _____ ________ 2019


Должностная инструкция
НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА


1. Общие положения

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника цеха ООО «______».
1.2. Начальник цеха назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора ООО «______» по представлению директора по производству.
1.3. Начальник цеха относится к категории руководителей и имеет в подчинении:
• заместителя начальника цеха
• операторов на вывод;
• операторов печатного оборудования;
• помощников печатников;
• начальников смен;
• обработчиков материалов и готовых изделий.
1.4. Начальник цеха должен знать:
• постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности цеха;
• перспективы технического развития цеха, предприятия;
• назначение, состав, конструкцию, принципы работы, условия монтажа и эксплуатации выпускаемой цехом продукции;
• технические требования, предъявляемые к продукции цеха, технологию ее производства;
• технические характеристики, конструктивные особенности, эксплуатационные данные оборудования цеха и правила его технической эксплуатации;
• порядок и методы технико-экономического и производственного планирования;
• методы хозяйственного расчета; действующие положения по оплате труда и формы материального стимулирования;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной продукции;
• основы экономики, организации труда, производства и управления;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• требования документации СМК;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
1.5. На должность начальника цеха назначается лицо, имеющее высшее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 5 лет.
1.6. Начальник цеха назначается на должность и освобождается от должности директором в установленном порядке.
1.7. Начальник цеха подчиняется непосредственно директору по производству Компании.
1.8. В период временного отсутствия начальника цеха его обязанности возлагаются на заместителя начальника цеха.


2. Функциональные обязанности

Начальник цеха обязан осуществлять такие трудовые функции:
2.1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха.
2.2. Обеспечивает выполнение задач в установленные сроки, ритмичный выпуск продукции высокого качества, эффективное использование основных и оборотных фондов.
2.3. Проводит работу по совершенствованию организации производства, его технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, предупреждению брака и повышению качества продукции, экономии всех видов ресурсов, освоение новой продукции и технологических процессов, использованию резервов повышения производительности труда, а также по повышению рентабельности производства, снижение трудоемкости и себестоимости продукции.
2.4. Организует планирование, учет, составление и своевременное представление отчетности о производственной деятельности цеха, работу по развитию и укреплению хозяйственного расчета, улучшению нормирования труда, правильному применению форм и систем заработной платы и материального стимулирования, обобщению и распространению передовых приемов и методов труда, развитию рационализации и изобретательства.
2.5. Обеспечивает своевременное выполнение графиков ТО, проведение ремонтных работ, технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств, безопасные и здоровые условия труда.
2.6. Участвует в работе по планированию технического развития производства и модернизации оборудования, в расследовании причин повышенного износа, поломок оборудования и производственного травматизма и обеспечивает разработку мер по их предотвращению.
2.7. Координирует работу начальников смен, создает условия для проявления творческой инициативы и активности работающих в достижении высоких результатов работы.
2.8. Оказывает поддержку и обеспечивает распространение творческой инициативы, проводит воспитательную работу в коллективе.
2.9. Осуществляет подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и целесообразное использование.
2.10. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
2.11. Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, применении при необходимости мер материального воздействия.
2.12. В случае необходимости начальник цеха может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, по решению руководителя Компании, в порядке, предусмотренном законодательством о труде.


3. Права

Начальник цеха имеет право:
3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.2. Контролировать выполнение плановых заданий и работу, своевременное выполнение отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами.
3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности начальника печатного цеха.


4. Ответственностью

4.1. Начальник цеха несет дисциплинарную, материальную и административную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством Украины, - и уголовную) ответственность за:
4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний непосредственного руководителя.
4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и порученных ему задач.
4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях.
4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы.
4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.1.6. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.
4.1.7. Совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
4.1.8. За причинение материального ущерба и / или убытков предприятию или третьим лицам, связанных с действием или бездействием при исполнении служебных обязанностей.

5. Условия труда

5.1. Режим работы начальника цеха определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными на предприятии.


Вернуться в Трудовое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость