Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок трудового договору

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок трудового договору

Сообщение #1 AndreyPravnik » 24.10.2018, 10:05

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР №______


м. Київ
«___» _____________ 201_ р.


СТОРОНИ:
Роботодавець: ______________________________, в особі __________, що діє на підставі _____________________, з однієї сторони, та
Працівник: гр. ______________________________________________________________
_____________________________________________________ паспорт серія___ №__________, яким органом виданий______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
дата видачи “___”_____________ _____ р., РНОКПП ______________________ (за наявності) з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні положення

1.1 Цей Договір є безстроковим трудовим договором. На підставі Договору виникають трудові відносини між працівником і роботодавцем.
1.2 Працівник зобов’язується виконувати свої посадові обов’язки відповідно до цього Договору, посадових інструкцій, а також чинного законодавства України з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, та інших внутрішніх регламентованих документів, а Роботодавець зобов’язується виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечити умови праці необхідні для виконання роботи.
1.3 За цим договором Працівник приймається на посаду ___________________________
____________________________________________________________________________.
1.4 Робота за цим договором є основним місцем роботи Працівника.
1.5 Місце здійснення трудової діяльності: _____________________________.


2. Обов’язки сторін.

2.1. Роботодавець має право:
2.1.1. Контролювати виконання посадових обов’язків Працівником, накладати дисциплінарні стягнення на Працівника за порушення ним умов цього Договору та інші права, передбачені умовами цього Договору та законодавством України про працю;
2.1.2. Вимагати від Працівника сумлінного виконання своїх посадових обов’язків відповідно до цього Договору, посадових інструкцій, а також чинного законодавства України;
2.1.3. Здійснювати заохочення Працівника за сумлінну та ефективну працю.

2.2 Роботодавець зобов’язаний:
2.2.1 надати Працівникові роботу, яка відповідає умовам цього договору;
2.2.2 забезпечувати працівникові умови праці, необхідні для виконання ним обов’язків за цим договором, у тому числі надати в розпорядження Працівника необхідні технічні та матеріальні ресурси;
2.2.3 додержуватися законодавства про працю і, зокрема, про охорону праці;
2.2.4 своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці у відповідності з цим договором та чинним законодавством України.
2.2.5 слікувати за підтирманням належних умов праці Працівника;
2.2.6 вжити необхідних заходів для охорони здоров’я та безпеки Працівника при виконанні останнім своїх посадових обов’язків;
2.2.7 роботодавець зобовязаний надати Працівникові робоче місце, і обладнати технікою необхідною для виконання Працівником своїх посадових обов’язків.

2.3. Працівник має право:
2.3.1. на безпечні та здорові умови праці, забезпечення всіма необхідним для виконання ним своїх посадових обов’язків, в тому числі надання робочого місця;
2.3.2. на своєчасну оплату праці в розмірі, встановленому цим Договором;
2.3.3. на компенсацію в повному обсязі витрат, які здійснені в інтересах Роботодавця і пов’язані з виконанням посадових обов’язків Працівником, в тому числі транспортні витрати.
2.3.4 працівник має інші права та гарантії, передбачені законодавством України про працю.
2.4. Працівник зобов’язаний:
2.4.1. сумлінно, своєчасно, на високому професійному рівні й точно виконувати свої посадові обов’язки;
2.4.2. додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, додержуватись трудової дисципліни;
2.4.3. дбайливо ставитися до майна Роботодавця;
2.4.4 своєчасно і точно виконувати розпорядження Роботодавця;
2.4.5 не розголошувати без згоди Роботодавця отриману під час роботи конфіденційну інформацію третім особам;
2.4.6 негайно доводити до відома Роботодавця інформацію про порушення трудової дисципліни, невиконання норм праці, випадки розкрадання і псування майна Роботодавця, а також інші порушення і/або події, у результаті яких для Роботодавця можуть наступити будь-які небажані наслідки;


3. Робочий час

3.1. Режим робочого часу Працівника - повний робочий день.
3.2. Тривалість робочого часу визначається у відповідності до чинного законодавства України.
3.3. Для виконання окремих доручень Працівник може залучатися у позаробочий час з відповідними за це компенсаціями за домовленістю з Роботодавцем.


4. Оплата праці працівника

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється: посадовий оклад у розмірі _______________, (__________________________________________
__________________) гривень.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;


5. Конфіденційність. Збереження комерційної таємниці

5.1. До конфіденційної інформації належать відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Роботодавця і поширюються за його згодою відповідно до передбачених ним умов.
5.2. До конфіденційної інформації Роботодавця належать відомості про стан банківських рахунків, рівень доходів та боргових зобов’язань.
5.3. Комерційною таємницею Роботодавця є такі відомості: умови договорів (контрактів), дані про постачальників та покупців, інформація про переговори, дані про місця закупки товарів, відомості про виробничі можливості підприємства, дані про розрахунок відпускних цін, розміри скидок, калькуляція витрат виробництва, бази даних та інші комп’ютерні програми, створені на підприємстві, креслення, схеми тощо. Комерційна таємниця є конфіденційною інформацією
5.4. Не становлять конфіденційної інформації відомості, розкриття яких передбачене чинним законодавством.
5.5. Працівник зобов’язаний не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отримані ним за період роботи, і використовувати ці відомості лише за згодою та в інтересах Роботодавця. Працівник зобов’язаний вживати заходів щодо збереження конфіденційної інформації від посягань з боку третіх осіб.
5.6. За неправомірне розголошення комерційної таємниці працівник несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальності відповідно до чинного законодавства.
5.7. За неправомірне розголошення комерційної таємниці Працівник несе дисциплінарну відповідальність (догана, звільнення), а також може бути позбавлений премії, відсотків та інших видів заохочення.
5.8. Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.


6. Відповідальність сторін, вирішення спорів

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.
6.2. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Уразі недосягення згоди між сторонами спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством.


7. Зміни, припинення та розірвання Договору.

7.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.
7.2. Цей договір припиняється:
7.2.1. За згодою сторін;
7.2.2. З ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України)та цим Договором;
7.2.3. З ініціативи працівника у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим Договором;
7.2.4. З інших підстав, передбачених законодавством.
7.3. Додаткові підстави припинення та розірвання Договору:
7.3.1. За порушення Працівником п. 7 цього Договору.
7.4. При достроковому розірванні Договору у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених Договором, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

8. Термін дії та інші умови договору

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до його припинення. Положення договору, що стосуються захисту конфіденційної інформації (п. 7 Договору), зберігають свою чинність також протягом 5 років після припинення цього Договору.
8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.
8.3. Цей Договір укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
8.4. У всіх інших питаннях, не врегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9. Реквізити Сторін


Відомості про роботодавця:
Відомості про працівника:

Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость