Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Доходи і витрати в іноземній валюті в ТЕД / Доходы и расходы в иностранной валюте в ТЭД

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Доходи і витрати в іноземній валюті в ТЕД / Доходы и расходы в иностранной валюте в ТЭД

Сообщение #1 AndreyPravnik » 08.04.2019, 09:37

Лист ГУДФС У М. КИЄВІ
від 18.03.2016 р. N 6572/10 / 26-15-12-05-11


Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист [...] относительно відображення при розрахунку доходів и витрат курсових різніць від операцій в іноземній Валюті у межах договору транспортного експедирування.
Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 розд. III Податкового кодексу України від 2 December 2010 року N 2755-VI, зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ (далі - Кодекс), об'єктом оподаткування є прибуток Із Джерелом походження з України та за ее межами, Який візначається Шляхом коригування (Збільшення або Зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитків), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національніх Положення (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародніх стандартів Фінансової звітності, на різниці, Які вінікають відповідно до положення цього розділ у.
Для цілей цього підпункту до річного доходу від будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
Різниці, Які вінікають при корігуванні фінансового результату до оподаткування, Встановлені Стаття 138 - 140 Кодексу и не передбачають коригування фінансового результату на суми курсових різніць від операцій в іноземній Валюті у межах договору транспортного експедирування.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України від 16.07.99 N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996-XIV) регулювання вопросам Методології бухгалтерського обліку та Фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, Пожалуйста Затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти относительно ведення бухгалтерського обліку та складання Фінансової звітності.
Тобто з питання правільності відображення у бухгалтерському обліку операцій, вираженість в іноземній Валюті за договорами транспортного експедирування та патенти звертатись до Міністерства фінансів України.
Слід Зазначити, что ст. 36 Кодексу визначили, что платники податку зобов'язані самостійно декларуваті свои податкові зобов'язання та візначаті відповідність проведення ними операцій.
Оцінка правомірності відображення в податкового обліку господарських операцій может буті здійснена лишь в межах податкової Перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 08.04.2019, 09:40

Письмо ГУГФС В Г. КИЕВЕ
от 18.03.2016 г.. N 6572/10 / 26-15-12-05-11


Главное управление ГФС в г.. Киеве рассмотрело письмо [...] Относительно отображения при расчете доходов и расходов курсовых разница от операций в иностранной валюте в рамках договора транспортного экспедирования.
В соответствии с пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 разд. III Налогового кодекса Украины от 2 December 2010 года N 2755-VI, с изменениями и дополнениями (далее - Кодекс) объектом налогообложения является прибыль с источником происхождения из Украины и за ее пределами, который определяется Путем корректировки (увеличение или уменьшение) финансового результата до налогообложения (прибыли или убытков), определенного в финансовой отчетности предприятия в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международных стандартов финансовой отчетности, на разнице, которые возникает в соответствии с положением этого раздел .
Для целей настоящего подпункта к годовому доходу от любой деятельности, определенной по правилам бухгалтерского учета, включается доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг), другие операционные доходы, финансовые доходы и прочие доходы.
Разницы, которые возникает при коригуванни финансового результата до налогообложения, установленный статьей 138 - 140 Кодекса и не предусматривают корректировки финансового результата на суммы курсовых разница от операций в иностранной валюте в рамках договора транспортного экспедирования.
Согласно ч. 2 ст. 6 Закона Украины от 16.07.99 N 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" (далее - Закон N 996-XIV) регулирования вопросам методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляется Министерством финансов Украины, Пожалуйста утверждает национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета, другие нормативно-правовые акты щодо ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
То есть по вопросу правильности отражения в бухгалтерском учете операций, выраженность в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции и патенты обращаться в Министерство финансов Украины.
Следует отметить, что ст. 36 Кодекса определили, что налогоплательщики обязаны самостоятельно декларировать свои налоговые обязательства и визначати соответствие проведения ими операций.
Оценка правомерности отражения в налоговом учете хозяйственных операций может быть осуществлена ​​лишь в рамках налоговой Проверки в соответствии с требованиями Кодекса.


Вернуться в Налоговое правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость