Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору транспотного експедируання / Образец договору транспортного экспедирования

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору транспотного експедируання / Образец договору транспортного экспедирования

Сообщение #1 AndreyPravnik » 08.04.2019, 10:08

ДОГОВІР № ________
транспортного експедирування


м ._________________

«____» ___________ 201__ р


__________________________________________________________________________, в особі ______________________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________, далі іменоване "Клієнт", з одного боку, і
______________________________________________________________________________, в особі ______________________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________, далі іменоване "Експедитор", з іншого боку (далі разом іменовані "Сторони") уклали цей договір про наступне:


1. Предмет договору.


1.1. За цим договором Експедитор зобов'язується за плату і за рахунок Клієнта виконати, а при необхідності - також і організувати виконання визначених цим договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.
1.2. Конкретний перелік послуг і інформація про них зазначаються в заявці на перевезення вантажу (далі «Заявка»), підписаної обома Сторонами, яка є невід'ємною частиною цього договору. Зразок заявки наводиться в Додатку № 1 (для автотранспорту) і Додатку № 2 (для морського транспорту) до цього договору, які є його невід'ємною частиною. Заявка, підписана уповноваженою на те особою Клієнта і скріплена печаткою Клієнта, направляється Експедитору по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті з подальшим направленням оригіналу цієї заявки (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом __ ( _____) робочих днів з дня надіслання цієї заявки по факсу або по електронній пошті. Якщо Експедитор приймає заявку до виконання, він зобов'язаний в день отримання цієї заявки по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті проставити на отриманої таким шляхом заявці підпис уповноваженої на те особи Експедитора і друк Експедитора і в цей же день направити цю заявку Клієнту по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті, а після отримання від Клієнта оригіналу заявки - протягом __ (_____) робочих днів з дня такого отримання проставити на отриманому оригіналі заявки підпис уповноваженої на те особи експедитора тора і друк Експедитора і направити цей оригінал заявки Клієнту рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку. Якщо Експедитор не має можливості виконати заявку Клієнта, він зобов'язаний в день отримання цієї заявки по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті повідомити Клієнта про неможливість виконання цієї заявки шляхом направлення факсом або в сканнірованном вигляді по електронній пошті письмового повідомлення за підписом уповноваженої на те особи Експедитора і печаткою Експедитора. В цьому випадку Клієнт має право розірвати цей договір в односторонньому порядку.
1.3. Експедитор за цим договором може надавати Клієнту за його дорученням наступні послуги:
1.3.1. забезпечує оптимальне транспортне обслуговування, а також є організатором перевезень вантажів територією України та іноземних держав відповідно до умов цього договору і договорів (контрактів), що оформляють перевезення вантажів;
1.3.2. привертає транспортні засоби та забезпечує їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти, зазначені Клієнтом, для своєчасної доставки вантажів;
1.3.3. здійснює роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;
1.3.4. веде облік надходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;
1.3.5. організовує охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;
1.3.6. організовує експертизу вантажів;
1.3.7. здійснює оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;
1.3.8. надає в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;
1.3.9. забезпечує виконання комплексу заходів з відправлення назад вантажовідправнику вантажів, які надійшли в некондиційному стані, з недостачею, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, яка не відповідає вимогам перевізників;
1.3.10. здійснює страхування вантажів та своєї громадянської відповідальності перед Клієнтом за шкоду, заподіяну втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, його несвоєчасну доставку вантажоодержувачу, іншим невиконанням або неналежним виконанням Експедитором своїх зобов'язань за цим договором;
1.3.11. забезпечує підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно - правових актів; забезпечує відповідність характеристик транспортних засобів, що подаються під завантаження, виду і характеру вантажу, що перевозиться і умов перевезення з метою забезпечення його безпеки;
1.3.12. забезпечує оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат;
1.3.13. здійснює розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;
1.3.14. оформляє документи і організовує роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог;
1.3.15. надає підготовлений транспорт, який має необхідне (холодильне та ін.) обладнання відповідно до вимог, передбачених законодавством, і є придатним для транспортування відповідного виду вантажу та забезпечує його зберігання і якість в процесі перевезення до передачі вантажоодержувачу;
1.3.16. надає інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно - експедиторські послуги, які не суперечать законодавству.
1.4. Заявка на перевезення вантажу автомобільним транспортом містить наступну інформацію: вид наданої послуги (посилання на відповідний підпункт п. 1.3 цього договору), маршрут прямування, інформацію про відправника вантажу і вантажоодержувача, найменування і характер вантажу із зазначенням його особливостей (небезпека, габарити, ваговитість і ін .); яким чином будуть завантажуватися, пункт перетину вантажем державного кордону України, пункт митного оформлення вантажу (найменування митного органу та його місцезнаходження), тип рухомого складу, дату вантаження і вивантаження, місце вивантаження, а також іншу інформацію, зазначену в Додатку № 1 до цього договору, яке є його невід'ємною частиною.
1.5. Заявка на перевезення вантажу морським транспортом містить наступну інформацію: вид наданої послуги (посилання на відповідний підпункт п. 1.3 цього договору), маршрут прямування, інформацію про відправника вантажу і вантажоодержувача, найменування і характер вантажу із зазначенням його особливостей (небезпека, габарити, ваговитість і ін .); яким чином будуть завантажуватися, пункт перетину вантажем державного кордону України, пункт митного оформлення вантажу (найменування митного органу та його місцезнаходження), тип рухомого складу, дату вантаження і вивантаження, місце вивантаження, транзитний час (час знаходження судна в дорозі під час морського перевезення), вільні дні (термін, протягом якого контейнери під час морського перевезення можуть використовуватися Експедитором без оплати додаткових витрат: демереджа, плати за наднормативне зберігання контейнерів в порту розвантаження, моніторингу та п дключенія (обслуговування холодильних контейнерів в порту при їх зберіганні) і т. п. витрат), вартість демереджа, наднормативного зберігання контейнерів в порту, моніторингу та підключення (обслуговування холодильних контейнерів в порту при їх зберіганні) і т. п. витрат, а також іншу інформацію, зазначену в Додатку № 2 до цього договору, який є його невід'ємною частиною.
1.6. Клієнт має право внести зміни в заявку на перевезення вантажу на не пізніше, ніж за ___ годин до часу відправлення вантажу. Повідомлення про зміни в заявці, підписана уповноваженою на те особою Клієнта і скріплене печаткою Клієнта, направляється Експедитору по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті з подальшим направленням оригіналу цього повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом __ (_____) робочих днів з дня надіслання цього повідомлення по факсу або по електронній пошті.
1.7. У цьому договорі під транспортними засобами розуміються автотранспортні засоби, морські судна, контейнери.


2. Права та обов'язки Сторін.


2.1. Експедитор зобов'язаний:
2.1.1. Здійснити підбір перевізників, що мають всі необхідні дозвільні документи (ліцензії), і укласти від свого імені договори на перевезення вантажів для виконання заявок Клієнта. Якщо інформація, що міститься в заявці, недостатня для належного виконання Експедитором цього договору, Експедитор зобов'язаний негайно в письмовій формі вимагати від Клієнта інформацію, якої бракує, а Клієнт зобов'язаний надати цю інформацію протягом ____ (_________) робочих днів з дня отримання письмового запиту Експедитора.
2.1.2. Забезпечити своєчасну подачу в пункти навантаження технічно справних транспортних засобів, придатних для перевезення вантажу, що відповідають вимогам діючих санітарних та інших норм, встановлених в країнах проходження вантажу, і які забезпечують як фізичну, так і якісне зберігання пред'явленого до перевезення вантажу; забезпечити належне виконання (в тому числі контроль) навантаження, розміщення, кріплення, транспортування, розвантаження вантажу і т. п.
2.1.3. Забезпечити збереження вантажу, пред'явленого до перевезення, з моменту приймання вантажу від вантажовідправника до моменту видачі вантажу вантажоодержувачу; нести відповідальність за втрату, недостачу або пошкодження (псування) вантажу, що відбулися протягом вищевказаного періоду часу, в розмірі дійсної вартості вантажу, зазначеної в товаросупровідних документах, а також відшкодовувати в повному обсязі інші збитки Клієнта і сплачувати штрафні санкції на умовах, зазначених в законодавстві Україна і в цьому договорі.
2.1.4. Забезпечити приймання вантажу від вантажовідправника за товаросупровідними документами на вантаж (зокрема, Експедитор зобов'язаний при прийманні до перевезення вантажу, призначеного для Клієнта, перевірити відповідність виду, найменування та кількості прийнятого вантажу увазі, найменуванню та кількості вантажу, зазначеним в заявці Клієнта і товаросупровідних документах на вантаж) і дотримуватися при цьому вимоги щодо приймання вантажу, встановлені законодавством країни вантажовідправника або іншим законодавством, підлягає застосуванню в цьому випадку; забезпечити доставку вантажу в пункти призначення і здачу його вантажоодержувачу в суворій відповідності з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15 червня 1965 р N П-6, та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25 квітня 1966 р N П-7.
2.1.5. Забезпечити перевірку наявності відповідних повноважень у осіб, які здійснюють приймання вантажу від імені вантажоодержувача. Якщо вантажоодержувачем є резидент України, повноваження його представника на приймання вантажу підтверджуються довіреністю, виданою відповідно до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.1996 р та зареєстрованого в Мін'юсті Україна 12.06.1996 р (для вантажоодержувачів - юридичних осіб), або нотаріально посвідченою довіреністю (для вантажоодержувачів - фізичних осіб). Якщо вантажоодержувачем є нерезидент України, повноваження його представника на приймання вантажу підтверджуються належним чином оформленими документами, виданими відповідно до законодавства країни місцезнаходження (місця проживання) вантажоодержувача.
2.1.6. Строго дотримуватися термінів доставки вантажу, зазначені в заявці Клієнта, та негайно (не пізніше, ніж протягом одного робочого дня) інформувати Клієнта будь-якими засобами зв'язку про виниклі перешкоди, які загрожують належному виконанню зобов'язань за цим договором (у тому числі про просте під час проходження по маршруту, розвантаження понад часу, зазначеному в заявці Клієнта, невідповідність кількості або якості вантажу наданим товаросупровідними документами, порушення цілісності упаковки вантажу, пошкодження контейнерів і пломб, надлишки або нестачі вантажних місць в порівнянні з товаросупровідними документами, відсутності товаросупровідних документів на вантаж, несприятливих погодних умовах і ін.).
2.1.7. Забезпечити наявність у перевізників, що здійснюють перевезення вантажу, необхідних належним чином оформлених документів та дозволів, в т. Ч. Шляхових листів, ліцензійних карток на автомобілі та ін.
2.1.8. У разі поломки транспортного засобу вжити всіх необхідних заходів для його ремонту або надати інше аналогічне транспортний засіб для перевезення з таким розрахунком, щоб забезпечити доставку вантажу в термін, зазначений в цьому договорі, зі збереженням належної кількості та якості вантажу. У разі дорожньо - транспортної пригоди, морської події або інших аналогічних подій Експедитор зобов'язаний вжити всіх необхідних і можливих в даній обстановці заходи, спрямовані на забезпечення схоронності вантажу і запобігання збільшенню шкоди для Клієнта, або отримати від третьої особи (осіб) повну компенсацію вартості втраченого або пошкодженого (зіпсованого) вантажу і передати цю компенсацію Клієнту протягом ___ (___________) робочих днів з моменту отримання цієї компенсації.
2.1.9. Протягом __ (_______) робочих днів з дня закінчення надання послуг надати Клієнту (в оригіналах) рахунок на оплату, акт здачі - приймання наданих послуг, міжнародну товарно-транспортну накладну (при автомобільної перевезенні) або коносамент (при морському перевезенні) з відміткою вантажоодержувача про отримання вантажу, документи (рахунки, накладні і т. п.), видані особами, які залучалися Експедитором до виконання цього договору, і що підтверджують витрати Експедитора на оплату їх послуг (робіт), інформацію (у вигляді довідки) про транспортні витр одах при доставці вантажу по території України (із зазначенням пробігу транспортного засобу, суми витрат і ін.), а також документи, що підтверджують оплату зборів (обов'язкових платежів), які були сплачені при виконанні цього договору (примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України , слова «акт здачі - приймання наданих послуг,» в даному пункті не вказуються).
2.1.10. У випадках, передбачених законом, або на вимогу Клієнта здійснити страхування вантажу та своєї громадянської відповідальності перед Клієнтом за шкоду, заподіяну втратою, нестачею або пошкодженням (псуванням) вантажу, його несвоєчасну доставку вантажоодержувачу, іншим невиконанням або неналежним виконанням Експедитором своїх зобов'язань за цим договором, і надати Клієнту завірені підписом керівника Експедитора і печаткою Експедитора копії відповідних договорів страхування протягом ___ (_______) робочих днів з моменту отримання письмової вимоги Клієнта про надання цих копій.
2.1.11. Забезпечити всі необхідні умови транспортування, обробки, зберігання вантажу (температурні і т. П.) Відповідно до характером і особливостями вантажу, зазначеними в заявці Клієнта (п. 1.2 цього договору).
2.1.12. На вимогу Клієнта (в тому числі вимогу, переданому по телефону, факсом або електронною поштою) повідомляти його про хід виконання цього договору протягом ___ (________) годин після отримання цієї вимоги.
2.1.13. До кінця робочого дня, в якому відбулася відправка вантажу, направити Клієнту по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті письмове повідомлення за підписом уповноваженої на те особи Експедитора і печаткою Експедитора, в якому повинна міститися наступна інформація: при перевезенні автотранспортом - найменування та адресу перевізника , марка, модель, державний реєстраційний номер автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, прізвище, ім'я, по батькові та контактний телефон водія цього автомобіля; під час морського перевезення - повне найменування лінії, що здійснює перевезення, номери контейнерів, назва судна, що перевозить вантаж, порт приписки цього судна.


2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременное предоставление Экспедитору полной, точной и достоверной информации относительно наименования, количества, качества и других характеристик груза, его свойств, условий его перевозки для выполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему договору, а также документов, касающихся груза, которые нужны для осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля и досмотра, обеспечения безопасных условий перевозки груза.
2.2.2. До прибытия транспортного средства под погрузку обеспечить подготовку груза и товаросопроводительных документов для перевозки.
2.2.3. В течение ___ часов с момента прибытия транспортного средства в пункт погрузки (разгрузки) без учёта выходных и праздничных дней, установленных законодательством страны места погрузки (разгрузки), обеспечить необходимое таможенное оформление груза в месте погрузки (разгрузки).
2.2.4. Обеспечить доступ уполномоченных на то представителей Экспедитора для контроля за процессом погрузки (разгрузки) груза в целях исполнения настоящего договора.
2.2.5. Обеспечить упаковку и маркировку груза, гарантирующую его сохранность во время перевозки.
2.2.6. Оплатить надлежащим образом оказанные услуги Экспедитора, а также возместить предварительно согласованные с Клиентом и документально подтвержденные дополнительные расходы, понесенные Экспедитором в интересах Клиента в целях выполнения настоящего договора.


2.3. Експедитор має право:
2
.3.1. змінювати вид транспортного засобу, маршрут перевезення вантажу, порядок перевезення вантажу, а також порядок надання транспортно - експедиторських послуг за цим договором, попередньо отримавши письмову згоду Клієнта на ці зміни. Якщо ж така згода Клієнта не буде отримано, Експедитор не має права відступити від умов цього договору. Повідомлення про згоду або незгоду, підписана уповноваженою на те особою Клієнта і скріплене печаткою Клієнта, направляється Експедитору по факсу або в сканнірованном вигляді по електронній пошті з подальшим направленням оригіналу цього повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом __ (_____) робочих днів з дня надіслання цього повідомлення по факсу або по електронній пошті.
2.3.2. на відшкодування додаткових витрат, які виникли у Експедитора при виконанні цього договору, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта і якщо вони попередньо були узгоджені з Клієнтом.
2.4. Експедитор не має права притримувати вантаж при невиконанні Клієнтом будь-яких зобов'язань за цим договором.


2.5. Клієнт має право:
2.5.1. визначати маршрут прямування вантажу та вид транспортного засобу.
2.5.2. вимагати від експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу і про виконання інших зобов'язань експедитора за цим договором.
2.5.3. давати Експедитору вказівки щодо процесу виконання Експедитором цього договору.
2.5.4. в будь-який час змінювати маршрут доставки вантажу і кінцевого вантажоодержувача, завчасно (не пізніше, ніж за __ (____) робочих днів) повідомивши про це Експедитору шляхом направлення факсом або в сканнірованном вигляді по електронній пошті повідомлення, підписаного уповноваженою на те особою Клієнта і скріпленого печаткою клієнта, з подальшим направленням оригіналу цього повідомлення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, кур'єрською службою або шляхом вручення під розписку) протягом __ (_____) робочих днів з дня надіслання цього повідомлення по факсу або по електронній пошті.


3. Порядок розрахунків.


3.1. Оплата послуг Експедитора за цим договором і додаткових витрат Експедитора (п. 2.3.2 цього договору) здійснюється Клієнтом в безготівковій формі в __________________________ (вказується назва валюти платежу: якщо обома сторонами договору є резиденти України - гривня, якщо хоча б однієї зі сторін договору є нерезидент України - узгоджена сторонами іноземна валюта) на підставі рахунку та акту здачі-приймання наданих послуг, підписаного сторонами. У рахунку також вказується сума додаткових витрат Експедитора, що підлягає відшкодуванню йому Клієнтом згідно з п. 2.3.2 цього договору. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Експедитора, зазначений в цьому договорі (про його зміну Експедитор зобов'язаний протягом ____ (_______) робочих днів повідомити Клієнта в письмовій формі, в іншому випадку Клієнт не несе відповідальність за прострочення платежу і за інші негативні наслідки , пов'язані з перерахуванням грошей на неправильний рахунок).
Примітка: якщо обома сторонами договору є резиденти України, даний пункт доповнюється реченням такого змісту: «Сума оплати послуг Експедитора за цим договором, а також сума додаткових витрат Експедитора (п. 2.3.2 цього договору), якщо ці додаткові витрати були понесені Експедитором в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату виставлення Експедитором рахунку на оплату ».
Примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України, слова «та акту здачі - приймання наданих послуг, підписаного Сторонами» в даному пункті не вказуються)
3.2. Вартість послуг по забезпеченню перевезення конкретного вантажу вказується в заявці Клієнта і може бути змінена тільки за письмовою згодою обох Сторін.
3.3. Клієнт підписує наданий Експедитором акт здачі - приймання наданих послуг протягом __ (_______) робочих днів з моменту доставки вантажу вантажоодержувачу або надає мотивовану письмову відмову від прийняття послуг (примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України, даний пункт не вказується в цьому договорі) .
3.4. Клієнт зобов'язується оплатити послуги і додаткові витрати Експедитора протягом ___ (_______________) банківських днів після підписання обома Сторонами акту здачі - приймання наданих послуг і отримання від Експедитора оригіналу рахунку на оплату. За згодою Сторін можлива повна або часткова попередня оплата вартості наданих послуг за даним договором, а також додаткових витрат Експедитора (примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України, слова «підписання обома Сторонами акту здачі - приймання наданих послуг і» в даному пункті не вказуються ).
3.5. Якщо Експедитором були допущені порушення у виконанні його зобов'язань за цим договором, Експедитор зобов'язаний за свій рахунок виправити ці порушення в термін, встановлений Клієнтом. До усунення порушень Клієнт має право не підписувати акт здачі - приймання наданих послуг і не проводити оплату послуг і додаткових витрат Експедитора за цим договором. Якщо Експедитор не має можливості усунути порушення, він зобов'язаний відшкодувати в повному обсязі збитки, завдані Клієнту цими порушеннями, при цьому Клієнт не зобов'язаний оплачувати послуги Експедитора, надані їм з порушенням вимог законодавства та цього договору, а якщо ці послуги вже оплачені - вимагати повернення сплаченої суми (примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України, слова «не підписувати акт здачі - приймання наданих послуг і» в даному пункті не вказуються).


4. Відповідальність Сторін.


4.1. Експедитор несе повну матеріальну відповідальність за повну або часткову втрату, пошкодження або псування вантажу в період перевезення (п. 2.1.3 цього договору) і відшкодовує в повному обсязі збитки, завдані Клієнту такий втратою, пошкодженням або псуванням вантажу. Крім того, в разі повної або часткової втрати, пошкодження або псування вантажу в період перевезення (п. 2.1.3 цього договору) Експедитор сплачує Клієнту за кожен випадок повної або часткової втрати, пошкодження або псування вантажу штраф у розмірі ___ (_______)% від вартості втраченого, пошкодженого або зіпсованого вантажу. За згодою Сторін термін позовної давності для стягнення цього штрафу становить три роки. Експедитор несе відповідальність за дії і бездіяльність третіх осіб, залучених ним до виконання цього договору, в тому ж порядку, як і за свої власні дії.
4.2. Експедитор зобов'язаний одночасно з актом здачі - приймання наданих послуг надати Клієнту оригінали документів, що підтверджують витрати Експедитора, вироблені останнім в інтересах Клієнта. У разі порушення зазначеного в даному пункті терміну Клієнт має право затримати оплату таких витрат до надання зазначених документів (примітка: якщо обидві сторони договору є нерезидентами України, слова «з актом здачі - приймання наданих послуг» в даному пункті замінюються словами «з оригіналом рахунку на оплату »).
4.3. Клієнт несе відповідальність за шкоду, завдану їй Експедитором, якщо цей збиток був заподіяний з вини Клієнта.
4.4. У разі порушення терміну доставки вантажу, зазначеного в заявці Клієнта, Експедитор зобов'язаний сплатити Клієнту неустойку в розмірі ___ (_____)% від вартості послуг Експедитора (вартості замовлення) за кожен день прострочення. Неустойка нараховується протягом всього періоду прострочення доставки вантажу, незалежно від його тривалості. За згодою Сторін термін позовної давності для стягнення цієї неустойки становить три роки. Крім неустойки, встановленої цим пунктом, Експедитор зобов'язаний відшкодувати Клієнту в повному обсязі збитки, в тому числі упущену вигоду, понесені останнім унаслідок порушення Експедитором цього договору.
4.5. Якщо Експедитор не зможе забезпечити подачу транспортного засобу для перевезення вантажу під час, вказане в заявці Клієнта, Експедитор зобов'язаний за кожний випадок такого порушення сплатити Клієнту штраф у розмірі ____ (____)% від вартості послуг Експедитора (вартості замовлення). За згодою Сторін термін позовної давності для стягнення цього штрафу становить три роки.
4.6. За інші порушення своїх зобов'язань за цим договором Експедитор сплачує Клієнту штраф у розмірі ___ (_____)% від вартості послуг Експедитора (вартості замовлення). За згодою Сторін термін позовної давності для стягнення цього штрафу становить три роки.
4.7. Клієнт має право скасувати заявку на перевезення вантажу в будь-який час, а також у разі несвоєчасного подання транспортного засобу під навантаження або в разі порушення Експедитором інших своїх зобов'язань за цим договором. Про скасування заявки Клієнт повідомляє Експедитора. При цьому будь - які витрати і збитки Експедитора Клієнтом не відшкодовуються.
4.8. У разі порушення Клієнтом строків оплати наданих послуг він зобов'язаний сплатити Експедитору пеню в розмірі, передбаченому чинним законодавством України.
4.9. За невиконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Збитки, завдані Експедитором Клієнту в результаті невиконання або неналежного виконання Експедитором своїх зобов'язань за цим договором, підлягають відшкодуванню в повному обсязі.


5. Форс - мажор.


5.1. У разі настання певних обставин, що перешкоджають будь-якої із Сторін виконати взяте на себе зобов'язання за цим договором, не виконує, той Сторона повністю звільняється від відповідальності за невиконання за умови, що:
5.1.1. виникло обставина не могло бути прийнято нею в розрахунок при укладенні цього договору;
5.1.2. дана перешкода вона не могла уникнути або подолати при виконанні своїх зобов'язань;
5.1.3. вищевказане перешкоду або його наслідки були наслідком причин, що знаходяться поза контролем неісполняемих Сторони.
5.2. Обставинами, що відповідають вимогам, зазначеним в п. 5.1 цього договору, зокрема, є пожежі, повені, війни, терористичний акт, блокада, землетрус, ембарго. Сторона, для якої виявиться неможливим виконання своїх зобов'язань за цим договором зважаючи на зазначені обставини, зобов'язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі про виникнення і про припинення дії вищевказаних обставин не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту їх початку або припинення. Повідомлення має містити відомості про дату виникнення (припинення), характер обставин та їх можливі наслідки. У разі невиконання вимог даного пункту Сторони немає права посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором.
5.3. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищевказаних обставин буде документ, виданий Торгово - промисловою палатою України (якщо вищевказані обставини виникли і (або) діють на території України) або компетентним органом (торгово - промисловою палатою або ін.) Того іноземної держави, на території якого виникли і (або) діють вищевказані обставини.
5.4. При виникненні вищевказаних обставин термін виконання договірних зобов'язань відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки, але не більше 60 календарних днів. Якщо вищевказані обставини та їх наслідки триватимуть більше 60 календарних днів, Сторони на основі взаємних переговорів приймають рішення про розірвання цього договору.


6. Вирішення спорів.


6.1. Питання, що виникають за цим договором суперечки і розбіжності підлягають вирішенню в господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України. (Примітка: якщо хоча б однієї зі сторін за договором виступає підприємство - нерезидент України, текст даного пункту викладається в такій редакції: «Експедитор і Клієнт вживатиме всіх заходів до вирішення спірних питань і розбіжностей, що виникають при виконанні умов цього договору та / або в зв'язку з ним, шляхом взаємних переговорів. у випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди таким шляхом, усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення , Припинення або недійсності, підлягають вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його Регламентом. Правом, що регулює цей договір, є матеріальне право України. Арбітражний суд складається з одноособового арбітра. Місце проведення засідання Арбітражного суду - м Київ. Мова арбітражного розгляду російський. Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України буде обов'язковим для виконан нання обома Сторонами. »)


7. Інші умови.


7.1. У своїх відносинах Сторони керуються цим договором, чинним законодавством України (зокрема, Кодексом торгового мореплавання України, Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р № 363 і зареєстрованими в Мін'юсті України 20.02.98 р .), в разі перевезення в міжнародному сполученні - також і міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, та законодавством країн, по території яких проходить перевезення вантажу.
7.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
7.3. Будь-які доповнення та зміни цього договору здійснюються в письмовій формі і підписуються уповноваженими представниками Сторін. Факсимільну копію цього договору і заявки мають юридичну силу оригіналу за умови обов'язкового надання Стороні оригіналу відповідного документа протягом ___ робочих днів з дня передачі цієї Стороні його факсимільної копії.
7.4. Після підписання цього договору всі договори, угоди, укладені між Сторонами цього договору з даного предмету, а також протоколи про наміри з питань, так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.
7.5. Підтвердженням правового статусу експедитора є належним чином завірені (підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Експедитора або в нотаріальному порядку) копії документів, виданих відповідними державними органами, зокрема: для Експедитора - резидента - довідки про включення до ЄДРПОУ (для приватних підприємців - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера), свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтва про реєстрацію в якості платниками ика ПДВ, свідоцтва про реєстрацію в якості платника єдиного податку; для Експедитора - нерезидента - виписки з торгового, банківського або судового реєстру країни місцезнаходження Експедитора.
7.6. У разі зміни поштових (юридичної, фактичної адреси), банківських та інших реквізитів, статусу платника податків Експедитора останній зобов'язується письмово повідомити Клієнта про вищевказані зміни протягом __ (________) календарних днів.
7.7. Клієнт _______________ (вказується «є» або «не є») платником податку на прибуток на загальних підставах.
7.8. Експедитор _______________ (вказується «є» або «не є») платником податку на прибуток на загальних підставах.


8. Термін дії договору.


8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє протягом ___ (_________) _______ (вказати: років, місяців або днів). Якщо одна із Сторін або обидві сторони не виконують або неналежно виконують свої зобов'язання за цим договором, термін його дії продовжується до моменту належного виконання зобов'язання винною Стороною.
8.2. Цей договір може бути змінений або розірваний за згодою Сторін. У разі систематичного або істотного порушення Експедитором умов цього договору, а також в інших випадках, встановлених законом і цим договором, Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей договір, письмово повідомивши про це експедитора за ___ (_________) календарних днів до майбутнього розірвання.
8.3. Якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за ____ (_________) календарних днів до дня закінчення терміну дії цього договору не заявить у письмовій формі (рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи в інший спосіб у письмовій формі) про свій намір припинити договірні відносини або змінити умови цього договору, цей договір вважається продовженим на той самий строк і на тих же умовах.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 08.04.2019, 10:10

ДОГОВОР № ________
транспортного экспедирования


г._________________

«____» ___________ 201__ г.


__________________________________________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________, далее именуемое “Клиент”, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________, далее именуемое “Экспедитор”, с другой стороны (далее вместе именуемые “Стороны”) заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора.


1.1. По настоящему договору Экспедитор обязуется за плату и за счёт Клиента исполнить, а при необходимости – также и организовать исполнение определённых настоящим договором услуг, связанных с перевозкой груза, а Клиент обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
1.2. Конкретный перечень услуг и информация о них указываются в заявке на перевозку груза (далее «Заявка»), подписанной обеими Сторонами, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Образец заявки приводится в Приложении № 1 (для автотранспорта) и Приложении № 2 (для морского транспорта) к настоящему договору, которые являются его неотъемлемой частью. Заявка, подписанная уполномоченным на то лицом Клиента и скреплённая печатью Клиента, направляется Экспедитору по факсу или в сканнированном виде по электронной почте с последующим направлением оригинала этой заявки (заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или путём вручения под расписку) в течение __ (_____) рабочих дней со дня направления этой заявки по факсу или по электронной почте. Если Экспедитор принимает заявку к исполнению, он обязан в день получения этой заявки по факсу или в сканнированном виде по электронной почте проставить на полученной таким путём заявке подпись уполномоченного на то лица Экспедитора и печать Экспедитора и в этот же день направить эту заявку Клиенту по факсу или в сканнированном виде по электронной почте, а после получения от Клиента оригинала заявки – в течение __ (_____) рабочих дней со дня такого получения проставить на полученном оригинале заявки подпись уполномоченного на то лица Экспедитора и печать Экспедитора и направить этот оригинал заявки Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или путём вручения под расписку. Если Экспедитор не имеет возможности выполнить заявку Клиента, он обязан в день получения этой заявки по факсу или в сканнированном виде по электронной почте уведомить Клиента о невозможности выполнения этой заявки путём направления по факсу или в сканнированном виде по электронной почте письменного уведомления за подписью уполномоченного на то лица Экспедитора и печатью Экспедитора. В этом случае Клиент имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
1.3. Экспедитор по настоящему договору может оказывать Клиенту по его поручению следующие услуги:
1.3.1. обеспечивает оптимальное транспортное обслуживание, а также организует перевозку грузов территорией Украины и иностранных государств в соответствии с условиями настоящего договора и договоров (контрактов), оформляющих перевозку грузов;
1.3.2. привлекает транспортные средства и обеспечивает их подачу в порты, на железнодорожные станции, составы, терминалы или другие объекты, указанные Клиентом, для своевременной доставки грузов;
1.3.3. осуществляет работы, связанные с принятием, накоплением, измельчением, доработкой, сортировкой, складированием, хранением, перевозкой грузов;
1.3.4. ведет учет поступления и отправления грузов из портов, железнодорожных станций, составов, терминалов или других объектов;
1.3.5. организовывает охрану грузов во время их перевозки, перевалки и хранения;
1.3.6. организовывает экспертизу грузов;
1.3.7. осуществляет оформление товарно-транспортной документации и ее рассылку по принадлежности;
1.3.8. предоставляет в установленном законодательством порядке участникам транспортно-экспедиторской деятельности заявки на отправление грузов и наряды на отгрузку;
1.3.9. обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по отправлению обратно грузоотправителю грузов, которые поступили в некондиционном состоянии, с недостачей, в поврежденной, непрочной, нестандартной упаковке или такой, которая не соответствует требованиям перевозчиков;
1.3.10. осуществляет страхование грузов и своей гражданской ответственности перед Клиентом за вред, причинённый утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, его несвоевременной доставкой грузополучателю, иным неисполнением или ненадлежащим исполнением Экспедитором своих обязательств по настоящему договору;
1.3.11. обеспечивает подготовку и дополнительное оборудование транспортных средств и грузов согласно требованиям нормативно - правовых актов; обеспечивает соответствие характеристик транспортных средств, подаваемых под загрузку, виду и характеру перевозимого груза и условиям перевозки с целью обеспечения его сохранности;
1.3.12. обеспечивает оптимизацию движения материальных потоков от грузоотправителя к грузополучателю с целью достижения минимального уровня расходов;
1.3.13. осуществляет расчеты с портами, транспортными организациями за перевозку, перевалку, хранение грузов;
1.3.14. оформляет документы и организовывает работы в соответствии с таможенными, карантинными и санитарными требованиями;
1.3.15. предоставляет подготовленный транспорт, который имеет необходимое (холодильное и др.) оборудование согласно требованиям, предусмотренным законодательством, и является пригодным для транспортировки соответствующего вида груза и обеспечивающим его сохранность и качество в процессе перевозки до передачи грузополучателю;
1.3.16. предоставляет другие вспомогательные и сопутствующие перевозкам транспортно – экспедиторские услуги, которые не противоречат законодательству.
1.4. Заявка на перевозку груза автомобильным транспортом содержит следующую информацию: вид оказываемой услуги (ссылку на соответствующий подпункт п. 1.3 настоящего договора), маршрут следования, информацию о грузоотправителе и грузополучателе, наименование и характер груза с указанием его особенностей (опасность, габариты, тяжеловесность и др.); способ загрузки, пункт пересечения грузом государственной границы Украины, пункт таможенного оформления груза (наименование таможенного органа и его местонахождение), тип подвижного состава, дату погрузки и выгрузки, место выгрузки, а также другую информацию, указанную в Приложении № 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.5. Заявка на перевозку груза морским транспортом содержит следующую информацию: вид оказываемой услуги (ссылку на соответствующий подпункт п. 1.3 настоящего договора), маршрут следования, информацию о грузоотправителе и грузополучателе, наименование и характер груза с указанием его особенностей (опасность, габариты, тяжеловесность и др.); способ загрузки, пункт пересечения грузом государственной границы Украины, пункт таможенного оформления груза (наименование таможенного органа и его местонахождение), тип подвижного состава, дату погрузки и выгрузки, место выгрузки, транзитное время (время нахождения судна в пути при морской перевозке), свободные дни (срок, в течение которого контейнеры при морской перевозке могут использоваться Экспедитором без оплаты дополнительных расходов: демереджа, платы за сверхнормативное хранение контейнеров в порту разгрузки, мониторинга и подключения (обслуживание холодильных контейнеров в порту при их хранении) и т. п. расходов), стоимость демереджа, сверхнормативного хранения контейнеров в порту, мониторинга и подключения (обслуживание холодильных контейнеров в порту при их хранении) и т. п. расходов, а также другую информацию, указанную в Приложении № 2 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.6. Клиент вправе внести изменения в заявку на перевозку груза на не позднее, чем за ___ часов до времени отправки груза. Уведомление об изменениях в заявке, подписанное уполномоченным на то лицом Клиента и скреплённое печатью Клиента, направляется Экспедитору по факсу или в сканнированном виде по электронной почте с последующим направлением оригинала этого уведомления (заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или путём вручения под расписку) в течение __ (_____) рабочих дней со дня направления этого уведомления по факсу или по электронной почте.
1.7. В настоящем договоре под транспортными средствами понимаются автотранспортные средства, морские суда, контейнеры.


2. Права и обязанности Сторон.


2.1. Экспедитор обязан:
2.1.1. Осуществить подбор перевозчиков, имеющих все необходимые разрешительные документы (лицензии), и заключить от своего имени договоры на перевозку грузов для исполнения заявок Клиента. Если информация, содержащаяся в заявке, недостаточна для надлежащего исполнения Экспедитором настоящего договора, Экспедитор обязан немедленно в письменной форме запросить у Клиента недостающую информацию, а Клиент обязан предоставить эту информацию в течение ____ (_________) рабочих дней со дня получения письменного запроса Экспедитора.
2.1.2. Обеспечить своевременную подачу в пункты погрузки технически исправных транспортных средств, пригодных для перевозки груза, соответствующих требованиям действующих санитарных и иных норм, установленных в странах следования груза, и обеспечивающих как физическую, так и качественную сохранность предъявленного к перевозке груза; обеспечить надлежащее выполнение (в том числе контроль) погрузки, размещения, крепления, транспортировки, разгрузки груза и т. п.
2.1.3. Обеспечить сохранность груза, предъявленного к перевозке, с момента приёмки груза от грузоотправителя до момента выдачи груза грузополучателю; нести ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие в течение вышеуказанного периода времени, в размере действительной стоимости груза, указанной в товаросопроводительных документах, а также возмещать в полном объёме иные убытки Клиента и уплачивать штрафные санкции на условиях, указанных в законодательстве Украины и в настоящем договоре.
2.1.4. Обеспечить приемку груза от грузоотправителя по товаросопроводительным документам на груз (в частности, Экспедитор обязан при приёмке к перевозке груза, предназначенного для Клиента, проверить соответствие вида, наименования и количества принимаемого груза виду, наименованию и количеству груза, указанным в заявке Клиента и товаросопроводительных документах на груз) и соблюдать при этом требования относительно приёмки груза, установленные законодательством страны грузоотправителя или иным законодательством, подлежащим применению в этом случае; обеспечить доставку груза в пункты назначения и сдачу его грузополучателю в строгом соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7.
2.1.5. Обеспечить проверку наличия соответствующих полномочий у лиц, осуществляющих приемку груза от имени грузополучателя. Если грузополучателем является резидент Украины, полномочия его представителя на приёмку груза подтверждаются доверенностью, выданной в соответствии с Инструкцией о порядке регистрации выданных, возвращенных и использованных доверенностей на получение ценностей, утверждённой приказом Министерства финансов Украины № 99 от 16.05.1996 г. и зарегистрированной в Минюсте Украины 12.06.1996 г. (для грузополучателей – юридических лиц), либо нотариально удостоверенной доверенностью (для грузополучателей – физических лиц). Если грузополучателем является нерезидент Украины, полномочия его представителя на приёмку груза подтверждаются надлежаще оформленными документами, выданными в соответствии с законодательством страны местонахождения (места жительства) грузополучателя.
2.1.6. Строго соблюдать сроки доставки груза, указанные в заявке Клиента, и немедленно (не позже чем в течение одного рабочего дня) информировать Клиента любыми средствами связи о возникших препятствиях, которые угрожают надлежащему выполнению обязательств по настоящему договору (в том числе о простое во время следования по маршруту, выгрузке сверх времени, указанном в заявке Клиента, несоответствии количества или качества груза предоставленным товаросопроводительным документам, нарушении целостности упаковки груза, повреждении контейнеров и пломб, излишках или недостачах грузовых мест по сравнению с товаросопроводительными документами, отсутствии товаросопроводительных документов на груз, неблагоприятных погодных условиях и др.).
2.1.7. Обеспечить наличие у перевозчиков, осуществляющих перевозку груза, необходимых надлежащим образом оформленных документов и разрешений, в т. ч. путевых листов, лицензионных карточек на автомобили и др.
2.1.8. В случае поломки транспортного средства предпринять все необходимые меры для его ремонта либо предоставить другое аналогичное транспортное средство для перевозки с таким расчётом, чтобы обеспечить доставку груза в срок, указанный в настоящем договоре, с сохранением надлежащего количества и качества груза. В случае дорожно – транспортного происшествия, морского происшествия или других аналогичных событий Экспедитор обязан предпринять все необходимые и возможные в данной обстановке меры, направленные на обеспечение сохранности груза и предотвращение увеличения ущерба для Клиента, или получить от третьего лица (лиц) полную компенсацию стоимости утраченного или повреждённого (испорченного) груза и передать эту компенсацию Клиенту в течение ___ (___________) рабочих дней с момента получения этой компенсации.
2.1.9. В течение __ (_______) рабочих дней со дня окончания оказания услуг предоставить Клиенту (в оригиналах) счет на оплату, акт сдачи – приёмки оказанных услуг, международную товарно-транспортную накладную (при автомобильной перевозке) или коносамент (при морской перевозке) с отметкой грузополучателя о получении груза, документы (счета, накладные и т. п.), выданные лицами, которые привлекались Экспедитором к исполнению настоящего договора, и подтверждающие расходы Экспедитора на оплату их услуг (работ), информацию (в виде справки) о транспортных расходах при доставке груза по территории Украины (с указанием пробега транспортного средства, суммы расходов и др.), а также документы, подтверждающие оплату сборов (обязательных платежей), которые были уплачены при выполнении настоящего договора (примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, слова «акт сдачи – приёмки оказанных услуг,» в данном пункте не указываются).
2.1.10. В случаях, предусмотренных законом, либо по требованию Клиента осуществить страхование груза и своей гражданской ответственности перед Клиентом за вред, причинённый утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, его несвоевременной доставкой грузополучателю, иным неисполнением или ненадлежащим исполнением Экспедитором своих обязательств по настоящему договору, и предоставить Клиенту заверенные подписью руководителя Экспедитора и печатью Экспедитора копии соответствующих договоров страхования в течение ___ (_______) рабочих дней с момента получения письменного требования Клиента о предоставлении этих копий.
2.1.11. Обеспечить все необходимые условия транспортировки, обработки, хранения груза (температурные и т. п.) в соответствии с характером и особенностями груза, указанными в заявке Клиента (п. 1.2 настоящего договора).
2.1.12. По требованию Клиента (в том числе требованию, переданному по телефону, по факсу или по электронной почте) уведомлять его о ходе исполнения настоящего договора в течение ___ (________) часов после получения этого требования.
2.1.13. До конца рабочего дня, в котором состоялась отправка груза, направить Клиенту по факсу или в сканнированном виде по электронной почте письменное уведомление за подписью уполномоченного на то лица Экспедитора и печатью Экспедитора, в котором должна содержаться следующая информация: при перевозке автотранспортом – наименование и адрес перевозчика, марка, модель, государственный регистрационный номер автомобиля, который будет осуществлять перевозку груза, фамилия, имя, отчество и контактный телефон водителя этого автомобиля; при морской перевозке – полное наименование линии, осуществляющей перевозку, номера контейнеров, название судна, перевозящего груз, порт приписки этого судна.


2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Обеспечить своевременное предоставление Экспедитору полной, точной и достоверной информации относительно наименования, количества, качества и других характеристик груза, его свойств, условий его перевозки для выполнения Экспедитором своих обязанностей по настоящему договору, а также документов, касающихся груза, которые нужны для осуществления таможенного, санитарного и других видов государственного контроля и досмотра, обеспечения безопасных условий перевозки груза.
2.2.2. До прибытия транспортного средства под погрузку обеспечить подготовку груза и товаросопроводительных документов для перевозки.
2.2.3. В течение ___ часов с момента прибытия транспортного средства в пункт погрузки (разгрузки) без учёта выходных и праздничных дней, установленных законодательством страны места погрузки (разгрузки), обеспечить необходимое таможенное оформление груза в месте погрузки (разгрузки).
2.2.4. Обеспечить доступ уполномоченных на то представителей Экспедитора для контроля за процессом погрузки (разгрузки) груза в целях исполнения настоящего договора.
2.2.5. Обеспечить упаковку и маркировку груза, гарантирующую его сохранность во время перевозки.
2.2.6. Оплатить надлежащим образом оказанные услуги Экспедитора, а также возместить предварительно согласованные с Клиентом и документально подтвержденные дополнительные расходы, понесенные Экспедитором в интересах Клиента в целях выполнения настоящего договора.


2.3. Экспедитор имеет право:
2.3.1. изменять вид транспортного средства, маршрут перевозки груза, порядок перевозки груза, а также порядок оказания транспортно – экспедиторских услуг по настоящему договору, предварительно получив письменное согласие Клиента на эти изменения. Если же такое согласие Клиента не будет получено, Экспедитор не вправе отступить от условий настоящего договора. Уведомление о согласии или несогласии, подписанное уполномоченным на то лицом Клиента и скреплённое печатью Клиента, направляется Экспедитору по факсу или в сканнированном виде по электронной почте с последующим направлением оригинала этого уведомления (заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или путём вручения под расписку) в течение __ (_____) рабочих дней со дня направления этого уведомления по факсу или по электронной почте.
2.3.2. на возмещение дополнительных расходов, которые возникли у Экспедитора при исполнении настоящего договора, если такие расходы осуществлялись в интересах Клиента и если они предварительно были согласованы с Клиентом.
2.4. Экспедитор не имеет права придерживать груз при невыполнении Клиентом любых обязательств по настоящему договору.


2.5. Клиент имеет право:
2.5.1. определять маршрут следования груза и вид транспортного средства.
2.5.2. требовать от Экспедитора предоставления информации о ходе перевозки груза и о выполнении иных обязательств Экспедитора по настоящему договору.
2.5.3. давать Экспедитору указания относительно процесса выполнения Экспедитором настоящего договора.
2.5.4. в любое время изменять маршрут доставки груза и конечного грузополучателя, заблаговременно (не позже чем за __ (____) рабочих дней) сообщив об этом Экспедитору путём направления по факсу или в сканнированном виде по электронной почте уведомления, подписанного уполномоченным на то лицом Клиента и скреплённого печатью Клиента, с последующим направлением оригинала этого уведомления (заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или путём вручения под расписку) в течение __ (_____) рабочих дней со дня направления этого уведомления по факсу или по электронной почте.


3. Порядок расчетов.


3.1. Оплата услуг Экспедитора по настоящему договору и дополнительных расходов Экспедитора (п. 2.3.2 настоящего договора) осуществляется Клиентом в безналичной форме в __________________________ (указывается название валюты платежа: если обеими сторонами договора являются резиденты Украины – гривня, если хотя бы одной из сторон договора является нерезидент Украины – согласованная сторонами иностранная валюта) на основании счета и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами. В счете также указывается сумма дополнительных расходов Экспедитора, подлежащая возмещению ему Клиентом согласно п. 2.3.2 настоящего договора. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Экспедитора, указанный в настоящем договоре (о его изменении Экспедитор обязан в течение ____ (_______) рабочих дней уведомить Клиента в письменной форме, в противном случае Клиент не несёт ответственность за просрочку платежа и за другие негативные последствия, связанные с перечислением денег на неправильный счёт).
Примечание: если обеими сторонами договора являются резиденты Украины, данный пункт дополняется предложением следующего содержания: «Сумма оплаты услуг Экспедитора по настоящему договору, а также сумма дополнительных расходов Экспедитора (п. 2.3.2 настоящего договора), если эти дополнительные расходы были понесены Экспедитором в иностранной валюте, определяется по официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленному НБУ на дату выставления Экспедитором счёта на оплату».
Примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, слова «и акта сдачи – приёмки оказанных услуг, подписанного Сторонами» в данном пункте не указываются)
3.2. Стоимость услуг по обеспечению перевозки конкретного груза указывается в заявке Клиента и может быть изменена только по письменному соглашению обеих Сторон.
3.3. Клиент подписывает предоставленный Экспедитором акт сдачи – приемки оказанных услуг в течение __ (_______) рабочих дней с момента доставки груза грузополучателю или предоставляет мотивированный письменный отказ от принятия услуг (примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, данный пункт не указывается в настоящем договоре).
3.4. Клиент обязуется оплатить услуги и дополнительные расходы Экспедитора в течение ___ (_______________) банковских дней после подписания обеими Сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг и получения от Экспедитора оригинала счёта на оплату. По согласованию Сторон возможна полная или частичная предварительная оплата стоимости оказанных услуг по данному договору, а также дополнительных расходов Экспедитора (примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, слова «подписания обеими Сторонами акта сдачи – приёмки оказанных услуг и» в данном пункте не указываются).
3.5. Если Экспедитором были допущены нарушения в исполнении его обязательств по настоящему договору, Экспедитор обязан за свой счёт исправить эти нарушения в срок, установленный Клиентом. До устранения нарушений Клиент вправе не подписывать акт сдачи – приёмки оказанных услуг и не производить оплату услуг и дополнительных расходов Экспедитора по настоящему договору. Если Экспедитор не имеет возможности устранить нарушения, он обязан возместить в полном объёме убытки, причинённые Клиенту этими нарушениями, при этом Клиент не обязан оплачивать услуги Экспедитора, оказанные им с нарушением требований законодательства и настоящего договора, а если эти услуги уже оплачены – требовать возврата уплаченной суммы (примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, слова «не подписывать акт сдачи – приёмки оказанных услуг и» в данном пункте не указываются).


4. Ответственность Сторон.


4.1. Экспедитор несет полную материальную ответственность за полную или частичную утрату, повреждение или порчу груза в период перевозки (п. 2.1.3 настоящего договора) и возмещает в полном объёме убытки, причинённые Клиенту такой утратой, повреждением или порчей груза. Кроме того, в случае полной или частичной утраты, повреждения или порчи груза в период перевозки (п. 2.1.3 настоящего договора) Экспедитор уплачивает Клиенту за каждый случай полной или частичной утраты, повреждения или порчи груза штраф в размере ___ (_______) % от стоимости утраченного, поврежденного или испорченного груза. По соглашению Сторон срок исковой давности для взыскания этого штрафа составляет три года. Экспедитор несет ответственность за действия и бездействие третьих лиц, привлеченных им к выполнению настоящего договора, в том же порядке, как и за свои собственные действия.
4.2. Экспедитор обязан одновременно с актом сдачи – приёмки оказанных услуг предоставить Клиенту оригиналы документов, подтверждающих расходы Экспедитора, произведенные последним в интересах Клиента. В случае нарушения указанного в данном пункте срока Клиент имеет право задержать оплату таких расходов до предоставления указанных документов (примечание: если обе стороны договора являются нерезидентами Украины, слова «с актом сдачи – приёмки оказанных услуг» в данном пункте заменяются словами «с оригиналом счёта на оплату»).
4.3. Клиент несет ответственность за ущерб, понесенный Экспедитором, если этот ущерб был причинен по вине Клиента.
4.4. В случае нарушения срока доставки груза, указанного в заявке Клиента, Экспедитор обязан уплатить Клиенту неустойку в размере ___ (_____) % от стоимости услуг Экспедитора (стоимости заказа) за каждый день просрочки. Неустойка начисляется в течение всего периода просрочки доставки груза, независимо от его продолжительности. По соглашению Сторон срок исковой давности для взыскания этой неустойки составляет три года. Помимо неустойки, установленной данным пунктом, Экспедитор обязан возместить Клиенту в полном объёме убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные последним вследствие нарушения Экспедитором настоящего договора.
4.5. Если Экспедитор не сможет обеспечить подачу транспортного средства для перевозки груза во время, указанное в заявке Клиента, Экспедитор обязан за каждый случай такого нарушения уплатить Клиенту штраф в размере ____ (____) % от стоимости услуг Экспедитора (стоимости заказа). По соглашению Сторон срок исковой давности для взыскания этого штрафа составляет три года.
4.6. За иные нарушения своих обязательств по настоящему договору Экспедитор уплачивает Клиенту штраф в размере ___ (_____) % от стоимости услуг Экспедитора (стоимости заказа). По соглашению Сторон срок исковой давности для взыскания этого штрафа составляет три года.
4.7. Клиент имеет право отменить заявку на перевозку груза в любое время, а также в случае несвоевременной подачи транспортного средства под погрузку или в случае нарушения Экспедитором иных своих обязательств по настоящему договору. Об отмене заявки Клиент уведомляет Экспедитора. При этом какие – либо расходы и убытки Экспедитора Клиентом не возмещаются.
4.8. В случае нарушения Клиентом сроков оплаты оказанных услуг он обязан уплатить Экспедитору пеню в размере, предусмотренном действующим законодательством Украины.
4.9. За невыполнение обязательств по данному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. Убытки, причинённые Экспедитором Клиенту в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Экспедитором своих обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению в полном объёме.


5. Форс - мажор.


5.1. В случае наступления определённых обстоятельств, препятствующих какой-либо из Сторон исполнить взятое на себя обязательство по настоящему договору, неисполняющая Сторона полностью освобождается от ответственности за неисполнение при условии, что:
5.1.1. возникшее обстоятельство не могло быть принято ею в расчёт при заключении настоящего договора;
5.1.2. данное препятствие она не могла избежать или преодолеть при исполнении своих обязательств;
5.1.3. вышеуказанное препятствие или его последствия явились следствием причин, находящихся вне контроля неисполняющей Стороны.
5.2. Обстоятельствами, отвечающими требованиям, указанным в п. 5.1 настоящего договора, в частности, являются пожары, наводнения, войны, террористический акт, блокада, землетрясение, эмбарго. Сторона, для которой окажется невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору ввиду указанных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о возникновении и о прекращении действия вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их начала или прекращения. Уведомление должно содержать сведения о дате возникновения (прекращения), характере обстоятельств и их возможных последствиях. В случае невыполнения требований данного пункта Стороны не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.
5.3. Достаточным подтверждением возникновения и действия вышеуказанных обстоятельств будет являться документ, выданный Торгово – промышленной палатой Украины (если вышеуказанные обстоятельства возникли и (или) действуют на территории Украины) или компетентным органом (торгово – промышленной палатой или др.) того иностранного государства, на территории которого возникли и (или) действуют вышеуказанные обстоятельства.
5.4. При возникновении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения договорных обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства или их последствия, но не более 60 календарных дней. Если вышеуказанные обстоятельства и их последствия продлятся более 60 календарных дней, Стороны на основе взаимных переговоров принимают решение о расторжении настоящего договора.


6. Решение споров.


6.1. Все возникающие по настоящему договору споры и разногласия подлежат разрешению в хозяйственном суде в порядке, установленном действующим законодательством Украины. (примечание: если хотя бы одной из сторон по договору выступает предприятие – нерезидент Украины, текст данного пункта излагается в следующей редакции: «Экспедитор и Клиент примут все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, возникающих при выполнении условий настоящего договора и/или в связи с ним, путем взаимных переговоров. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению таким путём, все споры, разногласия или требования, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины в соответствии с его Регламентом. Правом, регулирующим настоящий договор, является материальное право Украины. Арбитражный суд состоит из единоличного арбитра. Место проведения заседания Арбитражного суда - г. Киев. Язык арбитражного разбирательства русский. Решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины будет являться обязательным для выполнения обеими Сторонами.»)


7. Иные условия.


7.1. В своих отношениях Стороны руководствуются настоящим договором, действующим законодательством Украины (в частности, Кодексом торгового мореплавания Украины, Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом в Украине, утвержденными приказом Министерства транспорта Украины от 14.10.1997 г. № 363 и зарегистрированными в Минюсте Украины 20.02.98 г.), в случае перевозки в международном сообщении – также и международными договорами, в которых принимает участие Украина, и законодательством стран, по территории которых проходит перевозка груза.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Любые дополнения и изменения настоящего договора совершаются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. Факсимильная копия настоящего договора и заявки имеют юридическую силу оригинала при условии обязательного предоставления Стороне оригинала соответствующего документа в течение ___ рабочих дней со дня передачи этой Стороне его факсимильной копии.
7.4. После подписания настоящего договора все договоры, соглашения, заключенные между Сторонами настоящего договора по данному предмету, а также протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, утрачивают юридическую силу.
7.5. Подтверждением правового статуса Экспедитора являются надлежащим образом заверенные (подписью уполномоченного лица и оттиском печати Экспедитора либо в нотариальном порядке) копии документов, выданных соответствующими государственными органами, в частности: для Экспедитора – резидента – справки о включении в ЕГРПОУ (для частных предпринимателей – справки о присвоении идентификационного номера), свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, свидетельства о регистрации в качестве плательщика НДС, свидетельства о регистрации в качестве плательщика единого налога; для Экспедитора – нерезидента – выписки из торгового, банковского или судебного реестра страны местонахождения Экспедитора.
7.6. В случае изменения почтовых (юридического, фактического адреса), банковских и иных реквизитов, статуса плательщика налогов Экспедитора последний обязуется письменно уведомить Клиента о вышеуказанных изменениях в течение __ (________) календарных дней.
7.7. Клиент _______________ (указывается «является» или «не является») плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.
7.8. Экспедитор _______________ (указывается «является» или «не является») плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.


8. Срок действия договора.


8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение ___ (_________) _______ (указать: лет, месяцев или дней). Если одна из Сторон или обе Стороны не исполняют или ненадлежаще исполняют свои обязательства по настоящему договору, срок его действия продлевается до момента надлежащего исполнения обязательства виновной Стороной.
8.2. Настоящий договор может быть изменен либо расторгнут по соглашению Сторон. В случае систематического или существенного нарушения Экспедитором условий настоящего договора, а также в иных случаях, установленных законом и настоящим договором, Клиент вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Экспедитора за ___ (_________) календарных дней до предстоящего расторжения.
8.3. Если ни одна из Сторон не позже чем за ____ (_________) календарных дней до дня окончания срока действия настоящего договора не заявит в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным образом в письменной форме) о своём намерении прекратить договорные отношения или изменить условия настоящего договора, настоящий договор считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях.


РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Вернуться в Международное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость