Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок зовнішньоекномічного договору поставки

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок зовнішньоекномічного договору поставки

Сообщение #1 AndreyPravnik » 24.10.2018, 15:41

Такий контракт готується в вигляді 2 колонок в 1 колонці договір на українській, в 2 колнці на англійські, або на іншій мові за бажаням.

КОНТРАКТ № ___
______ р., ______ (місто), _______ (країна)
CONTRACT № ____
__________, _____, ______]


Компанія __________________, що іменується надалі “Продавець”, в особі директора ________________ який діє на підставі ____________, з одного боку, та компанія Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», м.______, Україна, що іменується надалі “Покупець”, в особі директора __________, який діє на підставі Статуту компанії, з іншого боку, разом надалі - “Сторони”, уклали цей контракт, надалі – “Контракт”, про наступне:
Company _________________ in _________, hereinafter referred to as the “Seller”, represented by Director _________________ acting on the basis of the Articles of Association of the Company, on the one hand, and Limited Liability Company “________________, __________, Ukraine, hereinafter referred to as the “Buyer” represented by Director _______________, acting on the basis of the Articles of Association of the Company on the other hand, hereinafter jointly referred to as “Parties”, have concluded the present сontract, hereinafter referred to as the “Contract”, as follows:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 1. SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

1.1. Продавець продає, а Покупець купує товар, надалі – ”Товар”, точне найменування якого, його номенклатура, опис характеристик, одиниця виміру, загальна кількість, ціна одиниці виміру та загальна вартість Товару, умови та порядок оплати, виробник, країна походження, строк поставки окремих партій Товару, умови поставки згідно з INСOTERMS 2010, місце поставки, вид транспорту та інша інформація про Товар можуть зазначатися у специфікації на відповідну партію Товару, яка є невід'ємною частиною Контракту.
1.1. The Seller sells, and the Buyer buys the goods, hereinafter referred to as the “Goods”. The exact name of the Goods, its nomenclature, the description of the characteristics, the unit of measurement, the total quantity, the unit price and the total value of the Goods, the terms and procedure of payment, the manufacturer, the country of origin, the delivery time of separate lots of the Goods, delivery terms according to INCOTERMS 2010, place of delivery, the mode of transport and other information about the Goods may be indicated in the specification for a respective consignment of the Goods, which is an integral part of the Contract.

2. ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ 2. PRICES AND THE TOTAL AMOUNT OF THE CONTRACT

2.1. Загальна вартість Контракту складається з суми всіх рахунків та специфікацій за період дії Kонтракту.
2.2. Валюта Kонтракту - Євро.
2.1. The total amount of the Contract consists of the sum of all invoices and specifications during the validity period of the Contract.
2.2. Currency of the Contract is EUR.

3. СТРОК ТА УМОВИ ПОСТАВКИ, ПЕРЕХІД РИЗИКІВ 3. DELIVERY TERMS AND CONDITIONS, RISK TRANSFER

3.1. Покупець передає Продавцю замовлення засобами електронного зв’язку, в якому можуть вказуватись найменування Товару, його номенклатура, одиниця виміру, загальна кількість, ціна одиниці виміру та загальна вартість Товару, умови та порядок оплати, виробник, країна походження, строк поставки замовленої партії Товару, умови поставки згідно з INСOTERMS 2010, місце поставки. На підставі замовлення Продавцем виставляється рахунок та направляється Покупцеві разом зі специфікацією. Умови поставки згідно з INСOTERMS 2010 зазначаються в специфікації на відповідну партію Товару.
3.1. The Buyer sends an order to the Seller by means of electronic communications in which the name of the Goods, its nomenclature, the unit of measurement, the total quantity, the unit price and the total value of the Goods, the terms and procedure of payment, the manufacturer, the country of origin, the delivery time of the ordered consignment of the Goods, delivery terms according to INCOTERMS 2010, place of delivery may be indicated. On the basis of an order, the Seller issues an invoice and sends it to the Buyer together with the specification.Terms of delivery according to INCOTERMS 2010 are specified in the specification for a respective consignment of the Goods.
3.2. Усі поставки та перехід ризиків і всі пов'язані з цим обов'язки Cторін здійснюються відповідно до умов ІNСОTЕRМS 2010, що діють на момент підписання Kонтракту та поширюються на всі документи, пов'язані з ним.
3.2. All the deliveries and the risk transfer with all the related responsibilities of both the Parties are to be carried out in full accordance with INCOTERMS 2010, valid at the time of the Contract signing and apply to all documents related to the Contract.
3.3. Часткове відвантаження по відповідній партії (специфікації) Товару не допускається.
3.3. The partial shipment of a respective consignment (specification) of the Goods is not allowed.
3.4. Продавець зобов’язаний надати Покупцеві разом із Товаром для його митного оформлення такі товаросупровідні документи:
- товарно-транспортна накладна - 3 шт.;
- інвойс (рахунок-фактура) — 3 шт.;
- delivery note
- пакувальний аркуш — 3 шт.;
- експортна декларація - 1 копія;
- сертифікат походження EUR-1 - 1 шт.;
- опис технічних характеристик – 1 шт.;
Копії вищевказаних документів повинні бути відправлені Покупцеві по факсу або засобами електронному зв'язку відразу після здійснення завантаження транспорту Товаром. Продавець також зобов’язаний негайно направити поштою або іншим шляхом, вказаним Покупцем, додатково необхідну йому документацію для своєчасного та безперешкодного митного оформлення та подальшого використання Покупцем Товару.
3.4.The Seller is obliged to provide the Buyer, together with the Goods the following shipping documents for its customs clearance:
- consignment note - 3 pcs,;
- invoice - 3 pcs.;
- delivery note
- packing list - 3 pcs.;
- export declaration - 1 copy;
- certificate of origin EUR-1 - 1 pc.;
- technical data sheet (TDS) - 1 pc;
Copies of the above documents should be sent to the Buyer by fax or by electronic means immediately after the loading of the Goods. The Seller undertakes to immediately send by mail or other means specified by the Buyer an additional documentation necessary for timely and unhindered customs clearance and subsequent usage of the Goods by the Buyer.

4. ЯКІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ 4. QUALITY AND RESPONSIBILITY FOR QUALITY

4.1. Якість Товару повинна відповідати технічним умовам заводу-виробника, які повинні вказуватись та підтверджуватись описом технічних характеристик, що надається Продавцем Покупцеві на кожну партію Товару.
4.1. The quality of the Goods should meet the technical specifications of the manufacturing factory which should be indicated in and confirmed by the technical data sheet (TDS) provided by the Seller to the Buyer for each consignment of the Goods.
4.2. Продавець гарантує якість Товару протягом 12 місяців з моменту одержання його Покупцем. Протягом вказаного строку Покупець має право заявити Продавцеві будь-яку рекламацію (нараховану суму до сплати) щодо неналежного ним виконання умов цього Контракту, а Продавець повинен розглянути та виконати вимоги рекламації (нарахованої суми до сплати) протягом 15 днів від дня її отримання. Якщо Продавець не відповідає на рекламацію Покупця протягом вказаного строку, така рекламація вважається прийнятою Продавцем.
4.2. The Seller guarantees the quality of the Goods within 12 months from the invoice date. This is not valid, if the problems occurs through operating error. receipt by the Buyer. During the above stated period, the Buyer has the right to make a claim (amount payable) to the Seller regarding to improper fulfillment of the terms of this Contract, and the Seller should consider and execute a claim (amount payable) within 15 days from the date of receipt thereof. If the Seller fails to respond to the Buyer’s claim within the above deadline, such a claim is deemed accepted by the Seller.
4.3. Відповідальність Продавця за дефекти Товару обмежується вартістю пошкодженої та/або неякісної партії поставленого Товару з урахуванням витрат Покупця на доставку та митне очищення Товару. Продавець зобов’язаний поставити якісний Товар замість дефектного протягом 30 днів після отримання від Покупця відповідної вимоги, якщо доведено, що Товар дефектний. У разі не поставки якісного Товару у зазначений строк Продавець зобов’язаний повернути його вартість Покупцеві протягом 10 днів після отримання від Покупця відповідної вимоги.
4.3. The Seller’s responsibility for defects of the Goods is limited to the cost of damaged and/or poor quality consignment delivered inclusive of the expenses incurred by the Buyer for delivery and customs clearance of the Goods. The Seller is obliged to supply quality Goods instead of defective within 30 days after receipt of a respective demand from the Buyer if Goods are proven defective. If the Seller fails to deliver quality Goods within the period stated above, he undertakes to return Goods value to the Buyer within 10 days after receipt of a respective claim from the Buyer.

5. УМОВИ ПЛАТЕЖУ
5. TERMS OF PAYMENT

5.1. Умови та порядок оплати відповідної партії Товару зазначаються в специфікації. У випадку неможливості виконання Продавцем зобов'язань за цим Контрактом, або у випадку затримки поставки більше ніж на 30 днів з моменту здійснення Покупцем оплати, або у випадку відмови Покупця від Товару на умовах передбачених даним Контрактом, Продавець зобов’язаний повернути Покупцеві суму платежу у повному обсязі протягом 21 дня після отримання від Покупця відповідної вимоги.
5.2. Усі податки, мита й митні платежі, пов'язані з умовами цього Контракту, повинні бути повністю сплачені кожною Стороною на території своєї країни.
5.3. Витрати по банківській комісії (послуги банку-кореспондента), пов'язані з перерахуванням коштів Покупцем за поставлений Товар несе Покупець.
5.1. Payment terms and procedure are specified in the specification for a respective consignment. Should the Seller fails to fulfill obligations under this Contract or delays the shipment for over 30 days following the date of the Buyer’s payment, or should the Buyer refuses to accept the Goods under the terms and conditions of this Contract, the Seller undertakes to return to the Buyer the payment amount in full within 21 days after receipt of a respective claim from the Buyer.
5.2. All taxes, duties and customs expenses related to the terms of this Contract shall be paid in full by each Party in the territory of its country.
5.3. The costs for bank commission (the correspondent bank services) related to the Buyer’s transfer of funds for the Goods delivered shall be borne by the Buyer.
5.4. У випадку, якщо Продавець не поставляє Товар у зазначений Контрактом строк, або порушує будь-які інші передбачені цим Контрактом зобов’язання, він зобов'язаний сплатити Покупцеві неустойку або пеню у розмірі 0,2% від вартості відповідної партії Товару, що поставляється, або від суми неоплачених або не повернутих коштів за кожен календарний день прострочення, починаючи з дня такого порушення або прострочення до дня виконання Продавцем свого зобов’язання або усунення порушення умов Контракту, але не більше 5% вартості Товару.
5.4. In case the Seller fails to effect the delivery of the Goods in time specified by the Contract or to meet any other obligations under this Contract, he undertakes to pay to the Buyer a penalty charge in the amount of 0,2% of the cost of a respective consignment of the Goods delivered or of the amount of unpaid or non-returned funds for each calendar day of delay starting from the day of such violation or delay and up to the day the Seller fulfills his obligation or eliminates the violation of the terms and conditions of the Contract, but not more than 5% of the value of the Goods value.

6. ПАКУВАННЯ І МАРКУВАННЯ 6. PACKING AND MARKING

6.1. Товар повинен відвантажуватися у пакуванні, що відповідає характеру Товару та забезпечує повне збереження Товару від усякого роду пошкоджень під час перевезення.
6.1. The Goods are to be shipped in a packing appropriate to the Goods kind and has to fully protect the Goods from any damage during the transportation.

6.2. На пакуванні Товару повинне бути нанесене таке маркування: найменування виробника, Покупця, дата виробництва Товару, номер рахунку і Контракту.
6.2. The packaging of the Goods should be marked with the following marking: the name of the manufacturer, the Buyer, date of Goods production, the invoice and Contract number.

7.ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ.
7.GOODS ACCEPTANCE PROCEDURE

7.1. Приймання Товару по кількості і якості здійснюється Покупцем. Приймання Товару проводиться в наступний термін:
7.1.1. По кількості місць і вазі брутто під час митного оформлення Товару й після одержання транспортної накладної від перевізника.
7.1.2. По вазі нетто й кількості одиниць у кожному місці, якості, комплектності й внутрішньому пакуванню - протягом 10 календарних днів з моменту надходження Товару на склад Покупця.

7.1. The Goods quantity and quality acceptance is carried out by the Buyer. The Goods acceptance is carried out within the following terms:
7.1.1. In terms of packages number and gross weight - at the time of customs clearance of the Goods and after receiving a consignment note from the carrier.
7.1.2. In terms of items number in each package and net weight as well as quality, completeness and inner packing – within 10 calendar days following delivery of the Goods to the Buyer’s warehouse.

8. ФОРС-МАЖОР 8. FORCE-MAJEURE

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Контрактом, якщо воно є наслідком непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, страйки, ембарго на експорт і/або імпорт, зміни законодавства, і якщо ці обставини безпосередньо вплинуть на виконання цього Контракту. При цьому строки виконання зобов'язань за Контрактом продовжуються відповідно до строку, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.
8.1. The Parties are released from responsibility for partial or full non-fulfillment of their obligations under the present Contract in case of force-majeure circumstances such as fire, flood, earthquake, war, military action of any kind, blockade, export and (or) import embargo, strike, changes of legislation and if these circumstances directly affect fulfillment of the present Contract. In this case the time for the fulfillment of the obligations under the present Contract shall be extended pro rata to the period of duration of these circumstances and their consequences.
8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Контрактом, зобов'язана відразу сповістити іншу Cторону про настання й припинення вищезгаданих обставин. Несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили позбавляють відповідну Сторону права посилатися на них у майбутньому.
8.2. The Party for whom it becomes impossible to carry out its obligation under the Contract is obliged to immediately advise the other Party of the beginning and the end of the above-mentioned circumstances. Failure to inform the other Party about force-majeure circumstances in due time will deprive the respective Party of the right to refer to them in the future.
8.3. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою відповідної країни.
8.3. Validity of force majeure circumstances is confirmed by the Chamber of Commerce and Industry of the respective country.
8.4. Якщо ці обставини і їх наслідки будуть тривати більш ніж 3 (три) тижні, то кожна із Cторін буде мати право анулювати Контракт повністю або частково. У цьому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків. При цьому, Продавець зобов'язаний повернути Покупцеві отриману оплату за Товар у повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту її отримання від Покупця but only in the case that the machine is still in Germany.
8.4. If these circumstances and their consequences are in force for more than 3 (three) weeks each Party shall have the right to terminate the Contract fully or partially. In this case neither of the Parties shall have the right to claim for the compensation of losses. In this case, the Seller undertakes to fully return to the Buyer payment received for the Goods within 30 calendar days following the date of payment receipt from the Buyer but only in the case that the machine is still in Germany.

9. АРБІТРАЖ
9. ARBITRATION

9.1. Продавець і Покупець будуть прагнути до дружнього врегулювання спорів, що виникають у зв'язку або в результаті виконання Контракту.
9.2. Якщо Сторони не зможуть урегулювати розбіжності шляхом переговорів і погоджень суперечка, що виникла, підлягає розв’язанню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, м.Києва, з використанням його регламенту, відповідно до законодавства України й умов цього Контракту. Сторони погодилися з тим, що:
- місцем проведення засідань Міжнародного комерційного арбітражного суду є м. Київ;
- мова арбітражного провадження - англійська;
- рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України є остаточним та обов'язковим для Сторін Контракту та підлягає безумовному виконанню Сторонами. У цьому випадку, до даного Контракту застосовується матеріальне та процесуальне право України.
9.3. За усіма вимогами за цим Контрактом, в тому числі і стосовно штрафних санкцій (пеня, неустойка), Сторони встановили строк позовної давності 1 рік.

9.1. The Seller and the Buyer will strive for amicable settlement of disputes arising in connection with or resulting from execution of this Contract.

Place of jurisdiction is Mayen Germany.

9.2. If the Parties fail to resolve the disputes by negotiations and agreements, the dispute that has arisen is subject to be settled in the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine, Kyiv, using its regulations, in accordance with the legislation of Ukraine and the terms and conditions of this Contract. The Parties agreed that:
- the place of proceedings of the International Commercial Arbitration Court is Kyiv city;
- language of arbitration proceedings is English;
- the decision of the International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine is final and binding for the Parties to the Contract and is subject to absolute execution by the Parties.
In this case, the substantive law and procedural law of Ukraine are applied to this Contract.
9.3 The Parties established the term of limitation of 1 years for all claims resulting from the execution of this Contract, including in respect of penalties (fines, damages).

10. ІНШІ УМОВИ 10. MISCELLANEOUS

10.1. З моменту підписання цього Контракту всі попередні переговори та переписка по ньому втрачають силу.
10.1. After signing this Contract all previous discussions and correspondence related to it become invalid.
10.2. Усі додатки до цього Контракту є його невід'ємними частинами.
10.2. All appendices to the present Contract make its integral parts.
10.3. Усі зміни, доповнення та інші документи, складання яких обумовлюється цим Контрактом дійсні лише за умови, якщо вони оформлені в письмовому вигляді й підписані Сторонами Контракту. При цьому допускається наявність підпису або печатки тільки однієї Cторони, якщо це необхідно для митного оформлення Товару або здійснення його оплати Покупцем.
10.3. All amendments, supplements and other documents executed under this Contract are valid only if they are done in written and signed by both Parties of the Contract. However, an original signature or stamp of only one Party is also allowed if it is necessary for the customs clearance of the Goods or the payment by the Buyer.

10.4. Вся переписка, пов'язана з виконанням Контракту, буде вестися англійською мовою.
10.4. All correspondence related to the fulfillment of the Contract shall be carried out in English language.
10.5. Цей Контракт складений у двох примірниках українською й англійською мовами, що мають однакову юридичну чинність. У випадку розбіжностей при тлумаченні цього Контракту версія англійською мовою має пріоритет.
10.5. The present Contract is made in two copies in English and Ukrainian languages, both having equal legal power. In case of differences in interpretation of this Contract, the English version shall prevail.
10.6. Контракт набуває чинності з моменту його підписання обома Cторонами. Контракт дійсний до 31 грудня 2020 року. Датою набрання Контрактом чинності вважається дата, зазначена в верхній частині першої сторінки цього Контракту.
10.6. The Contract shall come into force since its signing by both the Parties and shall remain in force until 31 December 2020. Commencement date is the date indicated in the upper part of the first page of this Contract.


11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
11. LEGAL ADDRESSES OF THE PARTIES


ПРОДАВЕЦЬ:
ПОКУПЕЦЬ:

SELLER:
BUYER:

Вернуться в Международное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость