Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору оренди житлового приміщення (квартири)

 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору оренди житлового приміщення (квартири)

Сообщение #1 AndreyPravnik » 15.11.2018, 17:00

ДОГОВІР
оренди житлового приміщення


м. Київ
“ _____ ” ______________ 20___ р.


____________________________________________________________________ Паспорт: серія _____ № _____________, виданий_________________________________________________ Контактний телефон: _______________________
Зареєстрований(а): __________________________________________________________________________ Фактично проживає: _________________________________________________________________________ іменований(а) надалі ОРЕНДОДАВЕЦЬ, з одного боку, і ___________________________________________________________________________________________Паспорт: серія _____ № _____________, виданий_________________________________________________ Контактний телефон: _______________________
Зареєстрований(а): __________________________________________________________________________ іменований (а) надалі ОРЕНДАР, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

1. Предмет ДОГОВОРУ.

1.1. Відповідно до даного договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ, що діє від свого імені та імені всіх співвласників передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду житлове приміщення загальною площею _____, житловою площею _____, надалі – КВАРТИРА, для проживання в порядку і на умовах, обговорених нижче.
1.2. КВАРТИРА, кількістю ______ житлових кімнат, розташована за адресою ___________________________ ________________________________________________________________________________
Належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві приватної власності на підставі ________________________________________________________________________________


2. Обов'язки ОРЕНДОДАВЦЯ.

2.1. Передати КВАРТИРУ, відповідно до Акту прийому-передачі приміщення (Додаток №1), в справному технічному стані, придатному для проживання, у відповідності з будівельними і санітарними нормами, у зазначений у договорі термін.
2.2. Не відвідувати КВАРТИРУ без попередньої домовленості з ОРЕНДАРЕМ.
2.3. У випадку виникнення аварійної ситуації з водопостачанням, енергопостачанням та іншими необхідними для проживання комунікаціями, що сталися не з вини ОРЕНДАРЯ, провести їх ремонт за власний кошт або за домовленістю за рахунок ОРЕНДАРЯ.
2.4. Проінформувати ОРЕНДАРЯ про відсутність суперечок по КВАРТИРІ.


3. Обов'язки ОРЕНДАРЯ.

3.1. ОРЕНДАР зобов'язується прийняти КВАРТИРУ в зазначений у договорі термін, на підставі Акту прийому-передачі КВАРТИРИ.
3.2. Виплачувати орендну плату в розмірі й у терміни, передбачені розділом 4. даного договору.
3.3. Утримувати КВАРТИРУ і сходовий майданчик перед нею відповідно до норм ЖКУ, дбайливо ставитися до санітарно-технічного й іншого обладнання, дотримуватись правил пожежної безпеки.
3.4. Не зберігати в КВАРТИРІ вибухонебезпечні та екологічно шкідливі речовини.
3.5. Не виносити з КВАРТИРИ майно, що є власністю ОРЕНДОДАВЦЯ без його дозволу.
3.6. Не порушувати тишу і спокій жителів сусідніх квартир, відповідно до норм законодавства, не бешкетувати, не влаштовувати гучних зібрань, які могли б бути приводом для скарг сусідів.
3.7. Не передавати квартиру в суборенду без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.
3.8. Вчасно попереджати ОРЕНДОДАВЦЯ про дефекти, недоліки КВАРТИРИ та майна.
3.9. Оплачувати збитки, що виникли з вини ОРЕНДАРЯ.
3.10. Забезпечити вільний доступ в орендовану КВАРТИРУ ОРЕНДОДАВЦЯ, працівників аварійних служб для виконанні ними своїх службових обов’язків, з негайним повідомленням про це ОРЕНДОДАВЦЯ.
3.11. Не надавати для постійного проживання житлову площу особам, які не вказані в даному договорі, перелік яких встановлено п. 8.2 цього Договору.
3.12. Не передавати інформацію стосовно кодів сигналізації від квартири, під’їзду, тощо стороннім третім особам, окрім осіб які проживають в КВАРТИРІ, перелік яких встановлено п. 8.2. цього Договору.
3.13. Не здійснювати зміну оздоблення (зміни до інтер’єру квартири), поточний та косметичний ремонт без попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ. У випадку не виконання цього пункту ОРЕНДАРЬ зобов’язується відшкодувати завдані шкоду майну ОРЕНДОДАВЦЯ.
3.14. Підтримувати орендоване майно та приміщення КВАРТИРИ в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу.
3.15. Не використовувати КВАРТИРУ у виробничих і комерційних цілях.
3.16. ОРЕНДАРЬ немає права, без попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, проводити заміну будь-яких замків у КВАРТИРІ, поштовій скриньці та здійснювати їх ремонт.
3.17. Не палити в приміщенні КВАРТИРИ, якщо інше не узгоджено з ОРЕНДОДАВЦЕМ.
3.18. Щомісяця оплачувати всі комунальні послуги, згідно п. 4.2.
3.19. Після закінчення терміну оренди здати КВАРТИРУ на підставі Акту прийому-передачі (у тому числі меблі, техніку та сантехнічне обладнання) у чистому і справному стані.


4. Розрахунки і порядок оплати.

4.1. Орендна плата за один місяць складає ______________________________________________________, яка вноситься не пізніше __________________ числа кожного місяця наперед за місяць проживання.
. При укладанні Договору Орендар сплачує Орендодавцеві орендну плату в розмірі 2-х місячних оплат (за перший та останній місяць оренди) у розмірі ___________________________________________________________________________.
У випадку внесення авансу чи будь-якої неповної сплати ОРЕНДАР зобов’язується внести повну суму не пізніше _______________________________________________________________________________.
4.2. За домовленістю сторін оплата послуг здійснюється ОРЕНДАРЕМ наступним чином, комунальні послуги оплачуються ОРЕНДОДАВЦЕМ за рахунок ОРЕНДАРЯ на підставі отриманих платіжних рахунків за користування комунальними послугами/ОРЕНДАРЕМ на підставі отриманих платіжних рахунків за користування комунальними послугами (вибрати один із варіантів).
4.3. Спосіб оплати - готівка/безготівково
(вибрати один із варіантів).

5. Строк дії договору.

5.1. Строк оренди Приміщення що орендується, та Майна – ___ місяців з правом пролонгації за взаємною згодою сторін, але в будь-якому випадку не більше ніж 2 роки 11 місяців з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі
5.2. Даний договір може бути розірвано достроково в порядку, передбаченому в розділі 7.


6. Відповідальність сторін.

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених даним договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні понесені збитки в повному обсязі.
6.2. У випадку істотного порушення термінів, встановлених у розділі 4. даного договору, сторони погоджують питання про можливість подальшої оренди, керуючись п. 7.1 даного договору.
6.3. У разі порушення ОРЕНДАРЕМ умов проживання, зазначених в даному договорі, без попереднього узгодження з ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАР виселяється з квартири протягом 7 календарних днів без повернення заставної вартості.
6.4. У випадку відмови ОРЕНДАРЯ винаймати КВАРТИРУ сума заставної вартості (згідно Додатку №2) не повертається.
6.5. У випадку відмови ОРЕНДОДАВЦЯ здавати КВАРТИРУ ОРЕНДАРЮ, ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен повернути раніше сплачені кошти ОРЕНДАРЮ.
6.6. Орендар несе відповідальність за цілісність Приміщення, що орендується, та Майна. У випадку нанесення шкоди Приміщенню, що орендується, втраті чи пошкодженню Майна, Орендар повинен відновити пошкоджене або відшкодувати його вартість Орендодавцеві
6.7. У випадку нанесення Орендарем шкоди майну третіх осіб або загально домовому майну (наприклад, але не виключно: залиття, пошкодження електро-, тепло-, та інших комунікаційних мереж, нанесення будь-якої іншої шкоди, Орендар самостійно відповідає за таке нанесення та відновлює пошкоджене майно або відшкодовує його вартість постраждалим особам). Орендодавець не несе відповідальності за дії Орендаря перед власниками пошкодженого майна.


7. Дострокове розірвання договору.

7.1. Даний Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін у разі невиконання іншою стороною обов'язків, передбачених цим Договором у розділах 2, 3 та у випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.2. Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, попередивши іншу сторону про це за 1 (один) місяць.
7.3. ОРЕНДАРЬ має право достроково розірвати Договір, попередити про це Орендодавця не менше ніж за за 1 (один) місяць.
7.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати договір у випадку використання Орендарем приміщення, що орендується, не за метою оренди, зазначеної в п. 2.1., несплати Орендарем орендної плати в обумовлені даним Договором строки, або порушення Орендарем правил проживання (недотримання режиму тиші; утримання Приміщення, що орендується, в незадовільному санітарному або технічному стані; нанесення шкоди Приміщенню, що орендується, Майну або здійснення пошкодження Майна третім особам).


8. Інші умови.

8.1. Суперечки, що виникли між сторонами, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку, якщо інше неможливе.
8.2. Перелік осіб, які проживатимуть в КВАРТИРІ, що орендується:
___________________________________ (ПІБ), паспорт серія _____ № ______________, виданий ____________________________ «___» __________________ _____ р., зареєстрована за адресою: ___________________________________________________________ІК ______________,
Тел. ______________________________________
___________________________________ (ПІБ), паспорт серія _____ № ______________, виданий ____________________________ «___» __________________ _____ р., зареєстрована за адресою: ___________________________________________________________ІК ______________,
Тел. ______________________________________

8.3. Додаткові умови: _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Підписи сторін:


ОРЕНДОДАВЕЦЬ
_____________,
Паспорт серія ______ номер ___________, , виданий___________ «____» ______ ___________ р., ІК ____________
Адреса реєстрації: __________________.

__________________________(____________)

ОРЕНДАР
_____________,
Паспорт серія ______ номер ___________, , виданий___________ «____» ______ ___________ р., ІК ____________
Адреса реєстрації: __________________.

__________________________(____________)

 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 15.11.2018, 17:03

Додаток №1

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ
ДО ДОГОВІОРУ ОРЕНДИ КВАРТИРИ ВІД «__ » _______ 201_ р.


м. Київ.
«__» _______ 201_ р.Громадянин України ________________________ (надалі іменується "Орендодавець"), з однієї сторони, та
Громадянин України _____________________ (надалі іменується "Орендар") з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони",, а кожна окремо - "Сторона"),
підписали даний Акт приймання-передачі квартири та майна в орендне користування до Договору оренди квартири від «__» ________ 201_ р. (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування приміщення, що визначене Договорі, що знаходиться за адресою:
_________________________
2. Характеристика та загальна площа Приміщення‚ що орендується:
Квартира однокімнатна з меблями, побутовою технікою, посудом та постільні приналежностями.
3. Разом з Приміщенням, що орендується, Орендодавець передає Орендарю меблі, побутову техніку тощо (надалі іменується Майно).


№ з/п Назва Майна Кількість Справедлива вартість за одиницю Стан Примітка4. Приміщення, де орендується та знаходиться Майно, у стані, придатному до використання за призначенням.
5. Сторони претензій одна до одної не мають.
6. Комунальні послуги за ____________ року сплачуватиметься Сторонами солідарно:
за період з ________ по __________ – Орендодавцем;
за період з __________ по _________ – Орендарем.
7. Орендодавець передає Орендарю _________ комплекти ключів.
8. Даний Акт набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.
9. Даний Акт укладено у двох автентичних примірників, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної зі Сторін.


ПІДПИСИ СТОРІН


ОРЕНДОДАВЕЦЬ
____________,
Паспорт серія ______ номер ___________, , виданий___________ «____» ______ ___________ р., ІК ____________
Адреса реєстрації: __________________.

_________________________(____________)


ОРЕНДАР
_____________,
Паспорт серія ______ номер ___________, , виданий___________ «____» ______ ___________ р., ІК ____________
Адреса реєстрації: __________________.

__________________________(____________)

 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 15.11.2018, 17:06

Додаток №2


ГРАФІК ОПЛАТИ

Місяць

Сума
Підпис
Орендодавець отримав Орендар сплатив

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


Вернуться в Жилищное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость