Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору суборенди (оплата по кварталам)

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору суборенди (оплата по кварталам)

Сообщение #1 AndreyPravnik » 26.10.2018, 16:37

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ № _______

м. _____
«___» ________ 201_ року


Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»), особі Директора _____________, який діє на підставі Статуту (далі «СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ»), та
Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», в особ іДиректора _____________, який діє на підставі Статуту, (далі «СУБОРЕНДАР») з іншої сторони, уклали цей Договір суборенди (далі «Договір») про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати, а СУБОРЕНДАР зобов'язується прийняти у тимчасове платне користування нежитлове приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов'язується сплачувати СУБОРЕНДОДАВЕЦЮ орендну плату.
1.2. Нежитлове приміщення, яке передається в суборенду за цим Договором (надалі іменується «Приміщення»), знаходиться за адресою: __________________________.
1.3. Площа приміщення, що орендується: _____кв.м.
1.4. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в суборенду: задовільний.
1.3. Приміщення знаходиться в тимчасовому користуванні СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ, що підтверджується договором оренди № ___ від __ _____________ року.
1.5. Приміщення передається для використання у господарської діяльності СУБОРЕНДАРЯ.


2. ТЕРМІН ОРЕНДИ

2.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття приміщення, що орендується за актом приймання передачі і діє до «__» _____ 20__ року включно.
2.2. Внесення змін до Договору, його дострокове припинення може бути здійснене тільки за умови письмового погодження обох Сторін, засвідчене підписами уповноважених представників обох Сторін.


3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В СУБОРЕНДУ

3.1. Приймання-передача приміщення здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників Сторін.
3.2. Приміщення, що орендується, приймається СУБОРЕНДАРЕМ на підставі акту приймання-передачі.


4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Розмір орендної плати за користування приміщенням становить ___ (_______) гривні 00 копійок, з урахуванням ПДВ, та сплачується СУБОРЕНДАРЕМ на підставі виставлених СУБОРЕНДОДАВЕМ рахунків-фактур.
4.2. До складу орендної плати включаються витрати на оплату послуг комунальних служб (електро-, газо- і водопостачання, опалення, каналізація і т. д.).
4.3. Орендна плата сплачується СУБОРЕНДАРЕМ поквартально в формі безготівкових розрахунків шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на поточний рахунок СУБОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше 10 числа після закінчення кварталу. Всі Платежі здійснюються в національній валюті України – гривні.
4.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не більше ніж 1 (один) раз на три місяці.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

5.1. СУБОРЕНДАР має право:
5.1.2. після закінчення строку дії даного Договору, СУБОРЕНДАР має переважне право перед іншими особами на продовження строку оренди приміщення.
5.2. СУБОРЕНДАР зобов'язаний:
5.1.1. використовувати приміщення, що орендується, виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.5 цього Договору;
5.1.2. своєчасно здійснювати розрахунки з СУБОРЕНДОДАВЦЕМ за орендоване приміщення;
5.1.3. утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;
5.1.4. ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини;
5.1.5. безперешкодно допускати СУБОРЕНДОДАВЕЦЯ до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДОДАВЕЦЯ

6.1. СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання СУБОРЕНДАРЕМ приміщення та стану приміщення.
6.2. СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідає за забезпечення приміщення електроенергією, тепловодопостачанням і слідкує за протипожежним станом та станом зовнішніх комунікацій.
6.3. СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
- за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини СУБОРЕНДАРЯ.


7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ СУБОРЕНДОДАВЦЮ

7.1. Після закінчення строку суборенди, визначеного цим Договором, СУБОРЕНДАР зобов'язаний передати СУБОРЕНДОДАВЕЦЮ приміщення протягом 3 днів з моменту закінчення строку суборенди за актом приймання-здачі.
7.2. Протягом строку, визначеного в п. 7.1 цього Договору, СУБОРЕНДАР зобов'язаний звільнити приміщення та підготувати його до передачі СУБОРЕНДОДАВЦЮ.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
8.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по даному Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непоборної сили, а саме: пожежа, паводок, землетрус, військові дії, зміни законодавства тощо, при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов'язань.


9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків:
- коли одна із Сторін систематично порушує умови Даного договору і свої зобов'язання;
- коли суборендар не вніс орендної плати протягом 6 місяців з дня закінчення строку платежу.


10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

10.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами по даному Договору, або в зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. У випадку неможливості вирішення спорів, шляхом переговорів, спори підлягають розгляданню в господарському суді.


11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

11.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформлюються у вигляді додатків, які після їх підписання Сторонами стають невід'ємною частиною Договору.
11.2. Про дострокове розірвання Договору Сторони сповіщають одна одну не менш ніж за 1 місяць до розірвання.
11.3. У випадку змін юридичної адреси або номеру розрахункового рахунку, Сторони повідомляють одна одну про це в 3-денний строк.
11.4. Після підписання даного Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
11.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
11.6. Цей Договір складений українською мовою, на 2-х сторінках у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

«СУБОРЕНДАР»
«СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ»

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 26.10.2018, 16:37

Акт приймання-передачі приміщення
до договору суборенди нежитлового приміщення № _____
від ___.___.201_


м. _____
__ ______ 201_ року


Товариство з обмеженою відповідальністю «____________»), особі Директора _____________, який діє на підставі Статуту (далі «СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ»), та
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____», в особі Директора ___________, який діє на підставі Статуту, (далі «СУБОРЕНДАР») з іншої сторони, уклали цей Акт приймання-передачі приміщення (далі «Акт») про наступне:

1. СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а СУБОРЕНДАР прийняв у тимчасове платне користування, нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: _______________________________ приміщення що передається в оренду: _____ кв.м.
2. Технічний та санітарний стан об’єкту оренди: задовільний.
3. СУБОРЕНДАР та СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ один до одного претензій не мають.«СУБОРЕНДАР»
«СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ»


Вернуться в Жилищное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость