Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Чи можуть звільнити працівника з роботи через призов у якості офіцера запасу?

Аватара
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Чи можуть звільнити працівника з роботи через призов у якості офіцера запасу?

Сообщение #1 Pravnik » 06.04.2019, 09:25

Під час аналізу положень чинного законодаства встановлено, що відповідно до абз. 4 статті 119 Кодексу законів про працю України,
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Відповідно до положень цієї статті, у призовника офіцера є реальна можливість отримувати подвійну заробітню плату, а також повний пакет соціальної допомоги. Та чи можуть на роботі замість "призовника" взяти іншу людину на її місце?

ч. 3 ст. 8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" зазначає:
За військовослужбовцями строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання осіб, звільнених із строкової військової служби, за поданням військовий комісаріат в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи за рахунок коштів державного бюджету.
Фактично, нічого не забороняє підприємствам та установам приймати на роботу іншого працівника замість того, що пішов служити в Армію, проте договір у такому разі має бути строковим. У разі повернення офіцера, що пройшов військову службу за призовом, тимчасовий працівник має бути звільнений на підставі п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП

Аватара
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #2 Pravnik » 06.04.2019, 09:29

RU: Могут ли уволить работника с работы через призыв в качестве офицера запаса?

Во время анализа положений законодательства установлено, что в соответствии с абз. 4 статьи 119 Кодекса законов о труде Украины,
За работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц - предпринимателей, в которых они работали на время призыва. Таким работникам осуществляется выплата денежного обеспечения за счет средств Государственного бюджета украины согласно Закону Украины "О социальный и правовой защиту военнослужащих и членов их семей".
Согласно положениям этой статьи, у призывника офицера есть реальная возможность получать двойную заработную плату, а также полный пакет социальной помощи. И могут ли на работе вместо "призывника" взять другого человека на ее место?

ч. 3 ст. 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" отмечает:
За военнослужащими срочной службы и воинской службы по призыву лиц офицерского состава, которые до призыва работали на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности и хозяйствования, сохраняется при увольнении с воинской службы право на трудоустройство их в трехмесячный срок на то же предприятие, в учреждение или организацию или их правопреемники на должность не ниже той, которую они занимали до призыва на военную службу. В течение месяца со дня взятия на военный учет по месту жительства лиц, уволенных со срочной военной службы, по представлению военный комиссариат в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины, предоставляет им материальную помощь в размере средней месячной заработной платы по последнему месту работы за счет средств государственного бюджета.
Фактически, ничего не запрещает предприятиям и учреждениям принимать на работу другого работника вместо того, что пошел служить в Армию, однако договор в таком случае должен быть срочным. В случае возвращения офицера, прошедшего военную службу по призыву, временный работник должен быть уволен на основании п. 2 ч. 1 ст. 36 Кзот.


Вернуться в Призыв в Армию / Служба в АрмииКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость