Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору перевезення вантажів (для міжнародних перевезень)

 
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору перевезення вантажів (для міжнародних перевезень)

Сообщение #1 AndreyPravnik » 04.12.2018, 10:47

Договір на перевезення вантажів № ____м.______
«___» ___________ 201_ р.


_______________, що іменується надалі «Перевізник», є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі _____________ (посада) _______________ (ПІБ), діючого на підставі статуту, з одного боку і _______________, в особі _____________ (посада) _______________ (ПІБ) іменований надалі «Замовник», діючого(-ї) на підставі статуту, з іншого боку, далі іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:


1.Предмет договору.

1.1. Перевізник зобов'язується доставляти надані йому Замовником вантажі згідно із Заявками Замовника на перевезення вантажу (далі Заявка), в пункт призначення у встановлений в Заявці термін передати його уповноваженому на отримання вантажу особі, а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажів встановлену плату.
1.2. Перевізник організовує і забезпечує перевезення вантажів, згідно з умовами цього Договору, керуючись чинним законодавством у сфері перевезень.
1.3. На кожен рейс Сторонами оформляється і підписується Заявка, яка подається Замовником Перевізникові в письмовій, електронній формі, або за допомогою факсу. У Заявці вказується: маршрут перевезення; тип вантажу; вартість рейсу; марка, держ.номер автомобіля, прізвище водія; адреса завантаження і розвантаження; дата і час завантаження і розвантаження; контактні особи, що відповідають за завантаження і розвантаження. Заявка спрямовується Перевізникові факсом не пізніше, ніж за 2 години до вказаного в Заявці терміну надання автотранспорту. Перевізник зобов'язаний негайно повернути Замовникові погоджену Заявку факсом з підписом уповноваженої особи, завірену печаткою Перевізника.
1.4. Перевезення вантажів здійснюється відповідно до Заявок по вказаних Замовником маршрутах і визначеним Замовником режимом руху.
1.5. Вантаж вважається прийнятим до перевезення (зданим) з моменту підписання водієм Перевізника товарно-транспортної накладної.
1.6. За домовленістю сторін Перевізник може виконувати для Замовника додаткові послуги, такі як: транспортно-експедиторські; прийняття вантажу до перевезення за місцем знаходження Клієнта Замовника, доставка вантажу по місцезнаходженню Клієнта Замовника та інші.


2. Ціна і порядок оплати за Договором.

2.1. Вартість кожного рейсу узгоджується Сторонами в Заявках і вказується в рахунках фактурах.
2.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Перевізника.
2.3. Розрахунки за надані транспортно-експедиторські послуги робляться в порядку, обумовленому цим розділом, здача-приймання транспортно-експедиційних послуг підтверджується актом, підписаним сторонами, з вказівкою загальної вартості послуг Перевізника.


3. Обов'язки Замовника.

Замовник зобов'язаний:
3.1. Надати Перевізникові детальну інформацію про місце завантаження і розвантаження, з вказівкою орієнтовного об'єму і характеру вантажу, реквізитів вантажовідправника (вантажоодержувача) і їх контактні телефони.
3.2. Заздалегідь подавати Перевізникові Заявку на перевезення вантажу з вказівкою маршруту руху і пункту призначення, термінів і вартості перевезення.
3.3. Своєчасно сплатити Перевізникові вартість послуг з перевезення вантажу, в розмірі, передбаченому Заявкою.


4.Обов'язки Перевізника.

Перевізник зобов'язаний:
4.1. Забезпечити Замовникові своєчасну подачу транспортного засобу і почати перевезення в час, вказаний в Заявці, дотримуватися встановленого Замовником маршруту прямування. Мати усі необхідні документи на автотранспортний засіб, а також дозвільні документи (ліцензії) на здійснення діяльності у сфері вантажних перевезень.
4.2. Подавати під завантаження справні транспортні засоби і забезпечувати їх технічну справність під час руху по маршруту.
4.3. Правильно і своєчасно заповнювати товарно-транспортні (або CMR) та інші документи, передбачені цим Договором.
4.5. Перевізник зобов'язаний виконати перевезення вантажу до місця призначення в строк, встановлений Замовником. У разі вимушених затримок транспортного засобу в дорозі, негайно інформувати про них Замовника і вживати заходи до усунення обставин, по яких виникла затримка.


5. Відповідальність сторін і вирішення суперечок.

5.1. Сторони несуть взаємну відповідальність за правильне і своєчасне виконання своїх зобов'язань за цим договором, згідно з чинним законодавством України.
5.2. Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за збереження і цілісність вантажу, що перевозиться, з моменту прийому вантажу до перевезення до моменту передання вантажу Замовникові або Вантажоодержувачеві, вказаному Замовником.
5.3. У випадку, якщо одна із Сторін не виконала або неналежним чином виконала обов'язки, покладені на неї цим договором, у результаті чого іншій Стороні було завдано матеріальної шкоди, Сторона, яка заподіяла шкоду зобов'язана відшкодувати потерпілій Стороні її у повному обсязі. Порядок і термін відшкодування шкоди узгоджуються Сторонами.
5.4. Перевізник відповідає за втрату, недостачу, псування або ушкодження прийнятого до перевезення вантажу у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.
5.5. За зрив завантаження Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 100 євро по курсу НБУ.
За неподання транспортного засобу Перевізник сплачує Замовнику штраф у розмірі 100 євро по курсу НБУ.
За наднормативний простій Замовник сплачує Перевізнику штраф 50 євро по курсу НБУ за кожну добу простою.
За прострочення доставки вантажу Перевізник сплачує Замовнику штраф 50 євро по курсу НБУ за кожну добу.
5.5. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.


6. Форс-мажор.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за даною угодою, якщо воно стало наслідком пожежі, повені, посухи, землетрусу, війни, страйків і інших обставин непереборної сили, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
6.2. Сторона, яка підпала під вплив обставин непереборної сили, зобов'язана невідкладно повідомити іншу сторону про їх виникнення і час дії таких обставин. Факти, викладені в повідомленні, мають бути підтверджені компетентним органом влади.
6.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на яку-небудь обставину як на основу, яка звільняє її від відповідальності за невиконання зобов'язань за даною угодою.


7. Термін дії договору, порядок розірвання, інші умови.

7.1. Сторони погодилися, що передані факсом копії Заявок у рамках цього Договору мають юридичну силу.
7.2. Для виконання умов цього Договору Перевізник має право притягати третю сторону на власний розсуд, самостійно робити з нею розрахунки, залишаючись відповідальним перед Замовником за виконання умов цього Договору. Договори, укладені Перевізником з третіми особами на виконання цього Договору, не породжують ніяких зобов'язань для Замовника перед такими третіми особами.
7.3. Зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони оформлені Додатковою угодою, підписаною обома сторонами.
7.4. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання і діє впродовж 3-х років з дня його підписання.
7.5. Договір складений в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із сторін.
7.6. Цей Договір може бути розірваний з наступних підстав:
- за угодою сторін;
- по закінченню терміну дії цього договору;
- у разі розголошування Перевізником комерційної таємниці, навіть якщо воно не заподіяло матеріального збитку Замовникові;
- у разі грубого порушення будь-якої із сторін умов цього договору.
7.7. Якщо за 30 календарних днів до закінчення терміну дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про припинення цього договору, то договір вважається продовженим на той же термін і на тих же умовах.
7.8. Усі спори, розбіжності, невідповідності, які можуть виникнути відносно цього контракту або пов'язані з ним, сторони вирішують шляхом переговорів.
7.9. У випадках, якщо суперечка не вирішена шляхом переговорів і взаємних консультацій, будь-яка із сторін має право звернутися до суду


8.Юридичні адреси і підписи сторін.Перевізник:
Замовник:

Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость