Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору оренди майна

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору оренди майна

Сообщение #1 AndreyPravnik » 13.12.2018, 14:23

ДОГОВІР
ОРЕНДИ МАЙНА № _____


м. ____
___ ________ 201_ року


Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендодавець», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендар», з другої сторони, надалі за текстом іменовані - «Сторони» та кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір оренди (надалі за текстом - «Договір») про наступне:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець зобов’язується передати в оренду Майно, а Орендар зобов’язується прийняти, оплатити Оренду і повернути Майно Орендодавцю на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Характеристика Майна — ____________________________________ (описати майно яке передається - назва, розміри, колір і тд).
1.3. Мета оренди - експлуатація Майна за його цільовим призначенням.
1.4. Балансова вартість Майна складає __________ (__________) грн. 00 коп.
1.5. Орендодавець може передавати Орендарю Майно у зібраному так і розібраному стані. Збір конструкції відбувається відповідно до інструкції, яка передається разом з Майном.
1.6. Передача Майна в оренду не спричиняє виникнення в Орендаря права власності на нього, а також зняття його з балансу Орендодавця.


2. УМОВИ ПЕРЕДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА . СТРОК ОРЕНДИ.

2.1. Орендодавець зобов’язаний передати Орендарю Майно протягом 3 (трьох) календарних днів з дня укладання цього Договору, а Орендар зобов’язується прийняти Майно.
2.2. Орендар вступає в оренду з моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі Майна. З моменту підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна всі ризики випадкової загибелі або пошкодження Майна покладаються на Орендаря.
2.3. Строк оренди зазначається в Акті приймання - передачі Майна. Мінімальний строк Оренди складає 24 години, інший строк оренди встановлюється за домовленістю Сторін. При Оренді Майна менше ніж на 24 години, орендна плата стягується як за повні 24 години оренди Майна.
2.4. Орендар має право продовжити строк оренди Майна, про що повідомляє Орендодавця не пізніше 12:00 год. наступного дня, що слідує за днем підписання Сторонами Акту приймання - передачі Майна.
2.5. По закінченні строку оренди, Орендар зобов'язаний повернути Майно не пізніше 14:00 год. наступного дня, що слідує за днем підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна. Повернення Майна Орендарем і його передача Орендодавцю здійснюється на підставі Акту повернення Майна, який підписується Сторонами.
2.6. Майно повинно бути повернуто Орендодавцю у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його Орендарем з урахуванням нормального зносу.
2.7. Транспортні витрати при передачі та поверненні Майна покладаються на Орендаря. Отримання Майна здійснюється шляхом самовивозу зі складу Орендодавця. Орендодавець може здійснити транспортування Майна, за окрему плату за домовленістю Сторін.


3. ОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

3.1. Розмір орендної плати за 24 години Оренди Майна складає ________ грн. 00 коп.
3.2. Орендар зобов'язаний сплатити орендну плату протягом 1 (одного) календарного дня, з моменту підписання Сторонами Договору, але не пізніше моменту підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна.
3.3. Орендар сплачує Орендодавцеві орендну плату у формі безготівкових розрахунків шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. Всі Платежі здійснюються в національній валюті України – гривні.


4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та припиняється в останній день строку оренди, в частині виконання грошових зобов’язань – до повного розрахунку.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим Договором.
5.2. У разі несвоєчасної сплати орендної плати, Орендодавець має право притримати передачу Майна Орендарю та відкласти підписання Акту приймання - передачі Майна, до моменту сплати Орендарем орендної плати в повному обсязі. В такому випадку Орендодавець не несе відповідальність перед Орендарем за прострочення строків передачі Майна, відповідно до п. 2.1. Договору.
5.3. У разі прострочення Орендарем строків повернення Майна відповідно до п. 2.5. Договору, Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцеві неустойку у розмірі подвійної орендної плати за кожний день прострочення повернення Майна.
5.4. У разі пошкодження, забруднення Орендарем Майна, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю вартість відновлення Майна для приведення його у стан не гіршому, ніж на момент прийняття його Орендарем.
5.5. У разі знищення або втрати Орендарем Майна, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю повну вартість Майна, у розмірі значеному в п. 1.4. Договору.


6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони прагнуть вирішувати всі спори, що виникають при укладенні, виконанні, розірванні Договору або при тлумаченні його положень шляхом переговорів.
6.2. Якщо Сторони не вирішать спір, який виник між ними, шляхом переговорів, така суперечка вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.


7. ФОРС – МАЖОР

7
.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі дії Форс-мажорних обставин.
7.2. Форс-мажорні обставин включають стихійні лиха (епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, землетрус, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту тощо), збройні конфлікти (оголошені і неоголошені війни, блокади, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, захоплення підприємств), акти органів державної влади тощо.
7.3. Сторона, яка піддалася дії Форс-мажорних обставин, не пізніше ніж на 3 (третій) календарний день зобов’язана надіслати письмове повідомлення іншій Стороні про факт, дату виникнення та характер Форс-мажорних обставин. Належним документальним підтвердженням інформації, яка міститься у повідомленні є відповідний документ Торгово - промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу, який Сторона, у якої виникли Форс - мажорні обставини, зобов’язана надати іншій Стороні не пізніше ніж на 30 (тридцятий) календарний день з моменту надіслання згаданого вище у цьому пункті Договору повідомлення.


8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1 Даний Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами.
8.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори, листування, протоколи тощо, які стосуються предмету даного Договору, втрачають силу.
8.3. Всі додатки, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.
8.4. У разі зміни реквізитів Сторони або її системи оподаткування, Сторона зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту таких змін, письмово повідомити про це іншу Сторону.
8.5. У випадках, не передбачених даних Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.6. Жодна з сторін не має права в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору чи в односторонньому порядку змінити його умови, окрім як у випадках встановлених чинним законодавством України та цим Договором.
8.7. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмета та термінології в 2 (двох) примірниках - по одному кожній із сторін, які мають однакову юридичну силу.


ОРЕНДАР
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 13.12.2018, 14:25

АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА


м. ____
___ ________ 201_ року


Акт складений між:

Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендодавець», з однієї сторони, та

[tab]Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендар», з другої сторони,
[Justify] з метою врегулювання майнових інтересів Орендаря й Орендодавця при передачі Орендарю за договором Майна, а саме ____________________________________.
Орендодавець і Орендар, склали даний Акт про те, що Орендар прийняв, а Орендодавець передав Майно.
Строк оренди складає: 24 години.
Загальний стан Майна визнаний задовільним. Орендар не має жодних претензій щодо стану Майна.
Акт складений у двох примірниках.


Юридичні адреси, реквізити і підписи сторінОРЕНДАР
ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 13.12.2018, 14:27

АКТ
ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА


м. ____
___ ________ 201_ року


Акт складений з між:
Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендодавець», з однієї сторони, та

[tab]Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі [Justify]якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Орендар», з другої сторони,
з метою врегулювання майнових інтересів Орендаря й Орендодавця при поверненні Орендодавцю за договором Майна, а саме Фотозони з декоративними паєтками (загальним розміром 3х2,2 м), що складається з двох частин розміром 1,5х2,2 м.
Ми, що нижче підписалися, Орендодавець і Орендар, склали даний Акт про те, що Орендар повернув, а Орендодавець прийняв Майно.
Загальний стан Майна визнаний задовільним. Будь - яких ушкоджень, забруднень не виявлено.
Акт складений у двох примірниках.


Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін


ОРЕНДАР
ОРЕНДОДАВЕЦЬ


Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость