Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору суборенди майна

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору суборенди майна

Сообщение #1 AndreyPravnik » 13.12.2018, 14:33

ДОГОВІР
СУБОРЕНДИ МАЙНА № ____


м. ____
___ ________ 201_ року


Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Суборендодавець», з однієї сторони, та

[tab]Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Суборендар», з другої сторони, надалі за текстом іменовані - «Сторони» та кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір суборенди (надалі за текстом - «Договір») про наступне:[justify]

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

[Justify]1.1. Суборендодавець зобов’язується передати в суборенду Майно, а Суборендар зобов’язується прийняти, оплатити субренду і повернути Майно Суборендодавцю на умовах, визначених цим Договором.
____________________________________ (описати майно яке передається - назва, розміри, колір і тд).
1.3. Мета оренди - експлуатація Майна за його цільовим призначенням.
1.4. Балансова вартість Майна складає __________ (__________) грн. 00 коп.
1.5. Суборендодавець може передавати Суборендарю Майно у зібраному так і розібраному стані. Збір конструкції відбувається відповідно до інструкції, яка передається разом з Майном.
1.6. Передача Майна в суборенду не спричиняє виникнення в Суборендаря права власності на нього, а також зняття його з балансу.


2. УМОВИ ПЕРЕДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА . СТРОК СУБОРЕНДИ.

2.1. Суборендодавець зобов’язаний передати Суборендарю Майно протягом 3 (трьох) календарних днів з дня укладання цього Договору, а Суборендар зобов’язується прийняти Майно.
2.2. Суборендар вступає в суборенду з моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі Майна. З моменту підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна всі ризики випадкової загибелі або пошкодження Майна покладаються на Суборендаря.
2.3. Строк суборенди зазначається в Акті приймання - передачі Майна. Мінімальний строк суборенди складає 24 години, інший строк суборенди встановлюється за домовленістю Сторін. При суборенді Майна менше ніж на 24 години, суборендна плата стягується як за повні 24 години суборенди Майна.
2.4. Суборендар має право продовжити строк суборенди Майна, про що повідомляє Суборендодавця не пізніше 12:00 год. наступного дня, що слідує за днем підписання Сторонами Акту приймання - передачі Майна.
2.5. По закінченні строку суборенди, Суборендар зобов'язаний повернути Майно не пізніше 14:00 год. наступного дня, що слідує за днем підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна. Повернення Майна Суборендарем і його передача Суборендодавцю здійснюється на підставі Акту повернення Майна, який підписується Сторонами.
2.6. Майно повинно бути повернуто Суборендодавцю у стані не гіршому, ніж на момент прийняття його Суборендарем з урахуванням нормального зносу.
2.7. Транспортні витрати при передачі та поверненні Майна покладаються на Суборендаря. Отримання Майна здійснюється шляхом самовивозу зі складу Суборендодавця. Суборендодавець може здійснити транспортування Майна, за окрему плату за домовленістю Сторін.


3. СУБОРЕНДНА ПЛАТА. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
3.1. Розмір суборендної плати за 24 години суборенди Майна складає ____ грн. 00 коп.
3.2. Суборендар зобов'язаний сплатити суборендну плату протягом 1 (одного) календарного дня, з моменту підписання Сторонами Договору, але не пізніше моменту підписання Сторонами Акту приймання — передачі Майна.
3.3. Суборендар сплачує Суборендодавцеві суборендну плату у формі безготівкових розрахунків шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів на поточний рахунок Суборендодавця. Всі Платежі здійснюються в національній валюті України – гривні.


4.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та припиняється в останній день строку суборенди, в частині виконання грошових зобов’язань – до повного розрахунку.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим Договором.
5.2. У разі несвоєчасної сплати суборендної плати, Суборендодавець має право притримати передачу Майна Суборендарю та відкласти підписання Акту приймання - передачі Майна, до моменту сплати Суборендарем суборендної плати в повному обсязі. В такому випадку Суборендодавець не несе відповідальність перед Суборендарем за прострочення строків передачі Майна, відповідно до п. 2.1. Договору.
5.3. У разі прострочення Суборендарем строків повернення Майна відповідно до п. 2.5. Договору, Суборендар зобов’язаний сплатити Суборендодавцеві неустойку у розмірі подвійної суборендної плати за кожний день прострочення повернення Майна.
5.4. У разі пошкодження, забруднення Суборендарем Майна, Суборендар зобов'язаний відшкодувати Суборендодавцю вартість відновлення Майна для приведення його у стан не гіршому, ніж на момент прийняття його Суборендарем.
5.5. У разі знищення або втрати Суборендарем Майна, Суборендар зобов'язаний відшкодувати Суборендодавцю повну вартість Майна, у розмірі значеному в п. 1.4. Договору.


6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони прагнуть вирішувати всі спори, що виникають при укладенні, виконанні, розірванні Договору або при тлумаченні його положень шляхом переговорів.
6.2. Якщо Сторони не вирішать спір, який виник між ними, шляхом переговорів, така суперечка вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.


7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі дії Форс-мажорних обставин.
7.2. Форс-мажорні обставин включають стихійні лиха (епідемія, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, землетрус, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту тощо), збройні конфлікти (оголошені і неоголошені війни, блокади, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, захоплення підприємств), акти органів державної влади тощо.
7.3. Сторона, яка піддалася дії Форс-мажорних обставин, не пізніше ніж на 3 (третій) календарний день зобов’язана надіслати письмове повідомлення іншій Стороні про факт, дату виникнення та характер Форс-мажорних обставин. Належним документальним підтвердженням інформації, яка міститься у повідомленні є відповідний документ Торгово - промислової палати України або іншого уповноваженого державного органу, який Сторона, у якої виникли Форс - мажорні обставини, зобов’язана надати іншій Стороні не пізніше ніж на 30 (тридцятий) календарний день з моменту надіслання згаданого вище у цьому пункті Договору повідомлення.


8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1 Даний Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту підписання його Сторонами.
8.2. Після укладення цього Договору всі попередні переговори, листування, протоколи тощо, які стосуються предмету даного Договору, втрачають силу.
8.3. Всі додатки, додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.
8.4. У разі зміни реквізитів Сторони або її системи оподаткування, Сторона зобов'язана протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту таких змін, письмово повідомити про це іншу Сторону.
8.5. У випадках, не передбачених даних Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.6. Жодна з сторін не має права в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору чи в односторонньому порядку змінити його умови, окрім як у випадках встановлених чинним законодавством України та цим Договором.
8.7. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його предмета та термінології в 2 (двох) примірниках - по одному кожній із сторін, які мають однакову юридичну силу.


СУБОРЕНДАР
СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 13.12.2018, 15:37

АКТ
ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА


м. ____
___ ________ 201_ року


Акт складений між:
Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Суборендодавець», з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Суборендар», з другої сторони,

з метою врегулювання майнових інтересів Суборендаря й Суборендодавця при передачі Суборендарю за договором Майна, а саме ____________________________________ (описати майно яке передається - назва, розміри, колір і тд).
Суборендодавець і Суборендар, склали даний Акт про те, що Суборендар прийняв, а Суборендодавець передав Майно.
Строк суборенди складає: 24 години.
Загальний стан Майна визнаний задовільним. Суборендар не має жодних претензій щодо стану Майна.
Акт складений у двох примірниках.


Юридичні адреси, реквізити і підписи сторінСУБОРЕНДАР
СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 13.12.2018, 15:45

АКТ
ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА


м. ____
___ ________ 201_ року


Акт складений з між:
Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________) що іменується надалі «Суборендодавець», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю __________, в особі директора ______________ що діє на підставі Статуту (у разі якщо сторона Фізична особа: _____________ (ПІБ), ________ (Серія та номер паспорта), _____________________ (місце прописки), _______________ (ким виданий паспорт), ідентифікаційний код - ___________), що іменується надалі «Суборендар», з другої сторони,

з метою врегулювання майнових інтересів Суборендаря й Суборендодавця при поверненні Суборендодавцю за договором Майна, а саме Ф____________________________________ (описати майно яке передається - назва, розміри, колір і тд).
Ми, що нижче підписалися, Суборендодавець і Суборендар, склали даний Акт про те, що Суборендар повернув, а Суборендодавець прийняв Майно.
Загальний стан Майна визнаний задовільним. Будь - яких ушкоджень, забруднень не виявлено.
Акт складений у двох примірниках.


Юридичні адреси, реквізити і підписи сторін


СУБОРЕНДАР
СУБОРЕНДОДАВЕЦЬ


Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость