Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору позики

 
Сообщения: 161
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору позики

Сообщение #1 AndreyPravnik » 09.01.2019, 09:30

ДОГОВІР ПОЗИКИ №


м. _____
____ _______ 201_ року


Позикодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «________», в особі _________________, що діє на підставі _________________, (якщо Позикодавець фізична особа - _________, паспорт серії СН __________, виданий _____________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, місце реєстрації (адреса): _______________) з однієї сторони, та
Позичальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «________», в особі _________________, що діє на підставі _________________ (якщо Позичальник фізична особа - _________, паспорт серії СН __________, виданий _____________ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________, місце реєстрації (адреса): _______________, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір позики (далі — Договір) про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. За цим договором Позикодавець передає у власність Позичальникові грошові кошти (позику) в розмірі, що обумовлені цим Договором, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві суму позики строк та в порядку, що встановлені Договором.
1.2. Цільове призначення позики – позика надається Позичальнику для його власних потреб.


2. Сума позики та проценти

2.1. Загальна сума позики за цим Договором становить _________ (_______________) гривень.
2.2. Проценти за надання позики та за користування позикою не нараховуються та не сплачуються Позичальником.
2.3. Усі розрахункам по цьому Договору здійснюються в національній валюті України – гривні.


3. Строк та порядок надання позики

3.1 Позикодавець надає Позичальнику позику протягом 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання Договору. Позикодавець має право надавати суму позики частинами протягом строку зазначеному в п. 3.1. Договору.
3.2. Днем надання позики є день фактичного перерахування Позикодавцем грошових коштів Позичальнику.
3.3. Позика надається в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.
3.4. Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позичальника.


4. Строк та порядок повернення суми позики

4.1. Строк користування позикою складає 12 (дванадцять) місяців.
4.2. Сума позики повертається Позичальником частинами. Позика повертається Позичальником в строк до 27 грудня 2019 року.
4.3. Позика повертається Позикодавцю шляхом утримання з заробітної плати Позичальника грошових коштів в розмірі 50 % від заробітної плати після утримання податків та відрахувань.
4.4. Позика вважається поверненою в момент фактичної передачі Позичальником Позикодавцеві суми позики, визначеної в п.2.1 Договору.
4.5. У випадку звільнення Позичальника з роботи (незалежно від причин звільнення), тобто у випадку припинення трудових правовідносин між Позичальником та Позикодавцем, до моменту повернення всієї суми позики, наданої Позичальникові відповідно до Договору, сума позики підлягає обов'язковому поверненню Позичальником негайно протягом 30 (тридцяти) банківських днів із дня звільнення Позичальника.


5. Права та обов’язки Позикодавця

5.1. Позикодавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати у власність Позичальникові грошові кошти (позику) в розмірі, що обумовлені цим Договором.
5.2. Позикодавець має право:
5.2.1. Вимагати від Позичальника повернення позики на поворотній основі.
5.2.2. Вимагати від Позичальника дострокового повернення всієї суми позики у разі порушення останнім терміну, встановленого для повернення чергової частини позики.


6. Права та обов’язки Позичальника

6.1. Позичальник зобов’язаний:
6.1.1. Повернути позику Позикодавцю відповідно до умов договору.
6.1.2. Забезпечити можливість здійснення Позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики.
6.2. Позичальник має право:
6.2.1. Достроково погашати позику (частково або в повному обсязі) за цим Договором, попередивши про це Позикодавця не пізніше, ніж за 2 (два) банківських днів до дати дострокового погашення, якщо інше не передбачено цим Договором.
6.2.2. На отримання інформації щодо виконання умов цього Договору.


7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови, передбачені цим Договором, і несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України
7.1. У разі прострочення повернення позики (її частини) Позичальник зобов’язаний сплатити пеню у розмірі 0,1 % від суми позики за кожний день затримки повернення позики.


8. Вирішення спорів

8.1 Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами з цього Договору або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, справа підлягає передачі на розгляд та вирішення суду за підвідомчістю спорів.


9. Конфіденційність

9.1. Сторони домовляються, що умови Договору становлять конфіденційну інформацію і не можуть бути розголошенні без попереднього письмового погодження з іншою Стороною протягом всього строку дії Договору.


10. Строк дії Договору

10.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами свої зобов’язань.
10.2. Строк надання позики може бути подовжений за згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. У цьому випадку додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Позикодавця.


11. Прикінцеві положення

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
11.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додаткових угод, які дійсні лише за умови, якщо зроблені в письмовій формі та підписані обома Сторонами. Усі додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину.
11.3. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього Договору і не відображені у його тексті, після підписання Договору не матимуть правового значення, але можуть використовуватися при тлумаченні умов Договору.
11.4. Цей Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.


12. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Позикодавець
Позичальник

Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость