Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору підряду з фізичною особою

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору підряду з фізичною особою

Сообщение #1 AndreyPravnik » 27.02.2019, 10:48

Договір підряду


м ____
«_____» _________ 201__року


Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», (далі – Замовник), в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, і фізична особа _________________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони, (далі разом – Сторони), керуючись статтями 837, 843, 846, 854, 857, 861 Цивільного кодексу України, уклали цей цивільно-правовий договір (далі – Договір) про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання надати послуги, виконати роботи (далі – роботи) на об’єкті/підприємстві Замовника.
1.2. Перелік робіт (обсяг), строк їх виконання, а також вартість робіт (ціна Договору) зазначаються у специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору (далі – Специфікація).


2.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Роботи за цим Договором можуть виконуватись Підрядником, як на об’єкті/підприємстві Замовника (в його приміщенні), так і за його межами.
2.2. Умови виконання робіт забезпечує сам Підрядник або спільно із Замовником, в порядку узгодженому Сторонами, зокрема Підрядник, за згодою Замовника, може виконувати роботи за цим Договором на обладнанні Замовника, з використанням його інструментів та матеріалів тощо.
2.3. Замовник зобов’язується забезпечити Підряднику можливість доступу до об’єкта/підприємства, якщо роботи виконуються на такому об’єкті/підприємстві.
2.4. Якщо роботи виконуються за домовленістю Сторін в приміщенні Замовника, на його обладнанні, Підрядник зобов'язаний виконати такі роботи в рамках встановленого Замовником графіку (часу, режиму) роботи підприємства, при цьому виконання робіт Підрядником не повинно перешкоджати виконанню своїх службових обов’язків працівниками Замовника, які працюють або перебувають на його об’єкті/підприємстві/площадці/приміщені тощо.
2.5. Підрядник має право виконати роботи окремими частинами, достроково та в будь-який зручний для нього час та день, але в межах зазначеного цим Договором строку.
2.6. Підрядник самостійно веде облік виконаних робіт, при цьому Замовник має право в будь-який час і день проводити контрольні перевірки якості та обсягу виконаних робіт без попередження Підрядника.
2.7. Підрядник розподіляє свою роботу за цим Договором у часі на власний розсуд, самостійно організовує виконання робіт.
2.8. Підрядник має право залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), при цьому. незалежно від того, хто виконує роботи, відповідальним перед Замовником залишається Підрядник.
2.9. Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи, у тому числі частково, на підставі підписаного Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт (їх частини). Будь-які виконані Підрядником роботи і не узгоджені із Замовником не оплачуються. Оплаті підлягають лише роботи, що вказані у підписаному Сторонами Акті приймання-передачі виконаних робіт, проект якого повинен підготувати Підрядник та надати його Замовникові.


3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ

3.1. Оплата виконаних за цим Договором робіт здійснюється не пізніше 15 календарних днів після підписання сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт, за умови відповідності їх вимогам Замовника та умовам Договору.
3.2. Якщо Підрядник здає виконані роботи частинами, оплата кожної такої частини здійснюється у строки визначені п.3.1. цього Договором.
3.3. Замовник або його представник (повірений) має право, як за своєю ініціативою, так і на прохання Підрядника, здійснити Підряднику за цим Договором авансові платежі, в тому числі частинами. У разі не виконання Підрядником, передбачених цим Договором робіт, він зобов'язаний повернути Замовникові (його представникові) отримані від нього авансові платежі, на першу його вимогу.


4. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

4.1. Правові відносини Сторін за цим Договором не регулюються Кодексом законів про працю України, а регулюються лише главою 61 (підряд) та главою 63 (послуги) Цивільного кодексу України.
4.2. Підрядник виконує роботи за цим Договором на свій ризик, самостійно організовує виконання, передбачених цим Договором робіт, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства Замовника, самостійно визначає час (графік) виконання, передбачених цим Договором робіт, не має права на відпустку, та як не є працівником Замовника, на допомогу із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
4.3. Підрядник несе ризик випадкового пошкодження або загибелі результату робіт. Підрядник виконує роботи на свій ризик, тобто, якщо з будь-яких причин, у тому числі незалежних від Підрядника, роботи не будуть виконані, зокрема в наслідок форс-мажорних обставин, Замовник не зобов'язаний їх оплачувати
4.4. Замовник не несе відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю Підрядника під час виконання ним робіт, адже Підрядник, як сторона цивільно-правового договору, на свій страх і ризик виконує роботи за цим Договором.
4.5. З метою запобігання (попередження) завдання шкоди (збитків) Замовникові або його працівникам або іншим особам, що перебувають на об’єкті, площадці або в приміщенні підприємства, в якому Підрядник виконує взяті на себе за цим Договором цивільно-правові зобов’язання, Замовник може ознайомлювати Підрядника, за його згодою, під розпис, з режимом (графіком) роботи підприємства, проводити його інструктаж з питань правил охорони праці, дотримання вимог протипожежної безпеки на підприємства та інших вимог і розпоряджень, що видаються Замовником з цих питань.
4.6. Підрядник діє на власний ризик (ч. 1 ст. 837 ЦКУ). Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, відшкодовуються Підрядником у повному обсязі.
4.7. Підрядник гарантує якість робіт протягом 6 місяців. Перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли виконані роботи будуть прийняті або мали бути прийняті Замовником.


5. АДРЕСА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Підрядник

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 27.02.2019, 10:51

Додаток №1
до Договору підряду від « ___» _________ року


Специфікація


м _________
«_____» _________ 201__року


Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», (далі – Замовник), в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони і фізична особа _________________________ (далі – Підрядник), з іншої сторони на підставі Договору підряду від «_____» ____________ склали цю специфікацію, яка є невід’ємною частиною вказаного договору:


№ п/п l Найменування робіт (послуг) l Перелік (обсяг) робіт (послуг) l Строк виконання l Ціна l Сума

ЗАМОВНИК ___________
ПІДРЯДНИК ___________

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #3 AndreyPravnik » 27.02.2019, 10:53

А К Т
Приймання-передачі виконаних робіт за договором підряду
від «_____» ____________ 201___ року

м _______
"___" ___________ 201__ року


Цей Акт складено на підставі статей 837, 843, 846, 854, 857, 861 Цивільного кодексу України, а також Договору підряду від «___» ___________ 20___ року (далі – Договір) про те, що Замовник в особі ______________ прийняв від Підрядника фізичної особи _________________________ такі виконані роботи (послуги):


№ п/п l Найменування робіт (послуг) l Перелік (обсяг) робіт l Ціна l Сума lВсього виконано робіт (надано послуг) на суму _____________ = грн.
На підставі цього акта Сторони зробили остаточну звірку і підрахунок виконаних робіт за Договором підряду.
Роботи виконані у відповідності до умов Договору.
Розрахунок по оплаті виконаної роботи:
1. Нараховано ______ грн.00 коп.
2. Утримано:
__________% _______________________________ Грн.
__________% _______________________________ Грн.
3. До видачі __________________________________________________ грн.


ЗАМОВНИК ___________
ПІДРЯДНИК ___________


Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость