Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору надання послуг з прибирання

 
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору надання послуг з прибирання

Сообщение #1 AndreyPravnik » 29.10.2018, 13:59

ДОГОВІР №____


м. ____
___ ______ 201_ р.

ВИКОНАВЕЦЬ: _____________________, яке є платником податку _______________, в особі _____________, що діє на підставі _______________________, з однієї сторони, та
ЗАМОВНИК: _______________ «______________», яке є платником податку на прибуток ___________, в особі директора _____________, діючої на підставі ___________, з іншої сторони, (далі разом – Сторони), уклали цей договір (далі – Договір) про викладене нижче:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання з надання послуг з прибирання приміщень на умовах цього Договору (далі – Послуг), а Замовник зобов’язується приймати надані послуги оплачувати їх.
1.2. Загальна площа приміщень, які підлягають прибиранню становить _____ м.кв. Види робіт періодичність їх проведення визначається згідно Додатку №1, що є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Факт належного надання Виконавцем послуг підтверджується Актом приймання надання послуг, що складається Сторонами щомісяця.
1.4. Початок надання послуг по цьому Договору встановлюється з дня підписання даного договору


2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Забезпечувати якісне надання послуг, згідно з умовами цього Договору.
2.1.2. Утримувати приміщення в належному санітарному стані, здійснювати їх прибирання, усувати недоліки наданих Послугах у строки, встановленні за домовленістю Сторін.
2.1.3. Забезпечувати вжиття необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки і безпеки праці під час надання Послуг.
2.1.4. Забезпечувати своїх співробітників необхідними для якісного надання послуг матеріалами та інвентарем, засобами для прибирання.
2.1.5. Розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Замовника і проводити відповідній перерахунок розміру винагороди за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників.
2.1.6. Бережливо ставитися до майна Замовника. Відшкодовувати Замовнику шкоду, заподіяну його майну та/або орендованому приміщенню Замовника внаслідок ненадання або неналежного надання Послуг. Факт завданої шкоди підтверджується актом підписання уповноважених представників Сторін.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Вимагати від Замовника опалити за надані послуги в обсязі та в терміни, визначенні цим Договором.
2.2.2. Безперешкодного доступу до приміщення, з метою надання Послуг в робочі дні з 06 год. 00 хв. до 20 год. 00хв, а в інший час – за погодженням з Замовником.
2.3. Замовник зобов’язується:
2.3.1. Забезпечити Виконавцю безперешкодний доступ до приміщення.
2.3.2. Надати на час дії цього Договору місце для зберігання матеріалів, інвентарю, робочого одягу співробітників Виконавця та побутові приміщення для співробітників Виконавця у відповідності з санітарними нормами.
2.3.3. Прийняти надані Виконавцем послуги та підписати Акт приймання наданих послуг за умови належного їх надання.
2.3.4. Оплатити Виконавцю наданні послуги, в розмірах і в строки, встановленні цим Договором.
2.4. Замовник має право:
2.4.1. Вимагати вчасного та якісного надання Послуг на умовах цього Договору.
2.4.2. На зменшення розміру винагороди за Послуги у разі їх ненадання, неякісного надання або надання не в повному обсязі.
2.4.3. На відшкодування шкоди, заподіяної його майну та/або орендованому приміщенню Замовника внаслідок неналежного надання послуг.


3. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціною Договору є вартість наданих послуг за цим Договором у відповідності до усіх його рахунків-фактур та актів приймання наданих послуг.
3.2. Оплата за послуги здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно наданого Виконавцем рахунку до останнього числа місяця, але не пізніше 10 банківських днів з дня підписання Сторонами акту наданих послуг. Датою оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні шкоду в порядку, визначеному цим Договором, або чинним законодавством України, при цьому Сторони не звільняються від виконання обов’язків, обумовлених цим Договором.
4.2. У разі порушення Замовником строку оплати наданих послуг Виконавець має право стягнути з Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який стягується пеня, від суми заборгованості.
4.3. У разі порушення Виконавцем зобов’язання щодо якості наданих послуг Замовник має право стягнути з виконавця штраф у розмірі 20% вартості послуг, що мали бути надані.
4.4. У разі порушення Виконавцем зобов’язання щодо якості наданих послуг, Сторони у 5 – денний строк складають двосторонній акт з переліком недоліків та термінів для їх усунення Виконавцем.
4.5. Сторони звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо є наслідком дії випадку або обставин непереборної сили (стихійного лиха, війни, військових дії, страйків, масових безпорядків і хвилювань, актів органів державної влади чи управління), які спричиняють неможливість виконання цього Договору. Сторона, що зазнала дії випадку чи обставин непереборної сили, повинна протягом 5-ти днів будь яким способом повідомити про них іншу Сторону та надати документи, видані Торгово-промисловою Палатою України чи іншим уповноваженим органом, що підтверджують настання вказаних обставин. Строк виконання зобов’язань за цим Договором автоматично продовжується на час дії обставин непереборної сили за умови своєчасного повідомлення відповідною Стороною про їх дію іншої Сторони. У випадку, коли обставини непереборної мили та/або їх наслідки продовжуються більше одного місяця, Сторони зобов’язані провести переговори щодо подальшої можливості виконання цього Договору.


5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами згідно з цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
5.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку, відповідно з чинним законодавством України.


6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «31» грудня 2018 року та підлягає пролонгації на кожен наступний календарний рік, якщо за один місяць до дати закінчення дії Договору ні одна із Сторін не заявить про намір його розірвання. Кількість пролонгації не обмежено.
6.2. Будь-яка із Сторін Договору має право, в односторонньому порядку, у будь-який момент відмовитися від Договору, повідомивши про це іншу Сторону у письмовій формі, не менше як за 30 (тридцять) календарних днів. Договір вважається таки, що припинив свою дію з моменту отримання Стороною Договору повідомлення про його припинення.
6.3. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських чи інших реквізитів.


7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках (один – Замовника, другий – Виконавця), які мають однакову юридичну силу.
7.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору та його додаткових угод приймаються лише за взаємною згодою Сторін і стають дійсними після їх письмового оформлення і підписання Сторонами. При цьому зміни, що внесенні до цього Договору, або виправлення у його тесті є дійсними лише за підписом Сторін скріплених їх печатками.
7.3. Всі послуги наданні протягом строку дії даного Договору вважаються такими, що наданні на підставі та в межах даного Договору, при навіть відсутності вказівки (посилання) на цей Договір в первиних бухгалтерських документах.


8. АДРЕСИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК:
ВИКОНАВЕЦЬ:

Вернуться в Договорное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость