Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері використання комп'ютерів

Аватара
 
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері використання комп'ютерів

Сообщение #1 Pravnik » 04.11.2018, 21:31

Використання комп’ютерів у будь-якій галузі діяльності неодмінно пов’язано з виникненням інформаційних відносин, зокрема це стосується виникненню та здійсненню прав у одних суб’єктів, що зумовлює виникнення відповідних прав та обов’язків у інших осіб. Відтак іноді виникають ситуації, у яких присутній факт порушення зобов’язань суб’єктом, що за ініціативою потерпілої особи або без неї змушує державу виконати покладений на неї обов’язок щодо порушника, який прийнято називати юридичною відповідальністю. Саме тому у час суцільної комп’ютеризації суспільства, все частіше до державних органів правопорядку звертаються з приводу відновлення порушених прав, перелік яких не є обмеженим.

З аналізу юридичної літератури можна зробити висновок, що головною особливістю правопорушень у сфері використання комп’ютерів є використання комп’ютерних мереж для вчинення протиправного діянь чи злочини у віртуальному просторі. Слід зазначити, що термін "кіберзлочинність" вперше з'явився в зарубіжній пресі на початку 60-х роках XX ст., коли були виявлені перші випадки злочинів, вчинених з використанням ЕОМ. Таке найменування однорідних злочинів стало використовуватися в практичній діяльності правоохоронних органів, хоча спочатку, звичайно, не мало під собою ні термінологічного, ні кримінологічного обґрунтування.

За своїм характером, правопорушення у сфері використання комп’ютерів у більшості випадків включають порушення інтересів або завдання шкоди тим чи іншим особам, що у результаті вимагає втручання держави та державного примусу. В залежності від характеру завданої шкоди та протиправних дій і визначається вид юридичної відповідальності. Нерідким є застосування окрім карального примусу й створення обов’язку відшкодувати збитки, що були або можуть бути завдані в результаті протиправних дій. Відтак, в такому випадку застосовуються норми законодавства в різних сферах, наприклад цивільного та кримінального.

Сфера використання комп’ютерів включає велике коло суспільних відносин, в яких суб’єктами є особи з різним статусом, і діяльність яких може бути нетиповою. Саме тому у даній сфері на захист законних прав та інтересів осіб виступають різні ланки законодавства. Всі вони поєднані єдиними принципами та є втіленням покладених на них функцій, зокрема, забезпечення виконання вимог законодавства та визнання відповідальності важливим елементом механізму гарантій прав суб’єктів. Наявність каральної функції є наслідком вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень.

Як показує аналіз слідчої практики, основною проблемою при виявлені та розслідуванні злочинів даної категорії є відсутність у співробітників мінімально необхідних спеціальних знань у цій галузі. Велика складність виникає в питаннях термінології, визначенні понять складових частин комп’ютерної системи та мережі, правильного розміщення загального режиму їх функціонування у різноманітних технологічних процесах. Усе це призводить до того, що більшість нормативних документів, які регламентують правовий режим функціонування засобів комп’ютерної техніки, залишаються невідомими. Відповідно, вони не враховуються у процесі проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій, що в кінцевому результаті значно ускладнює виявлення злочинів, відображається на повному та об’єктивному розслідувані кримінальних справ даної категорії. Особливо багато помилок виникає при проведені слідчих дій, які, як правило, проводяться без участі відповідного спеціаліста і без урахування специфіки злочину, що розслідується.

Так, наприклад, при огляді місця події вилучаються не усі засоби комп’ютерної техніки (ЗКТ), що несуть у собі ознаки злочинної діяльності та мають важливе значення для слідства, а ті з них, що вилучаються і не можуть у подальшому відігравати роль доказів, бо їх вилучення у більшості випадків проводиться з порушенням встановленого порядку і правил, що враховують специфіку предмета, у результаті чого втрачається їх процесуальне значення. Тому в процесі розслідування комп’ютерних злочинів при провадженні майже всіх слідчих дій вважаємо необхідним в обов’язковому порядку залучити відповідального спеціаліста (спеціалістів).

Звернемо увагу на те, що при провадженні будь-яких слідчих дій, що стосуються безпосередньо комп’ютерних систем і засобів їх захисту, перед їх початком необхідно в обов’язковому порядку отримувати й аналізувати інформацію, що стосується їх периферійної приналежності, рівня приналежності та використаних при цьому телекомунікаційних засобів, щоб уникнути: їх руйнування або порушення заданого технологічного режиму та режиму функціонування.

Визначимо також, що при розслідуванні комп’ютерних злочинів дуже часто важко встановити як об’єктивну, так і суб’єктивну сторону злочину. Складність для слідства полягає в тому, що дуже часто злочинець не може повною мірою уявити наслідки своєї діяльності. Така невизначеність часто виникає, наприклад, при спробах несанкціонованого доступу до комп’ютерних мереж. Злочинець не завжди правильно уявляє собі цінність інформації, яка знищується чи змінюється, подальші наслідки, до яких можуть призвести його дії. Специфіка ЗКТ така, що одні і ті самі дії при різних (і часто зовсім невідомих злочинцю) станах обчислювальної системи, її загрузки, міри надійності та захищеності. Усе це може зумовлювати труднощі не лише у встановленні причинно-наслідкових зв’язків, але і у визначенні всіх наслідків злочину, не кажучи вже про те, щоб відрізнити умисел від необережності.

Як зазначають закордонні спеціалісти, процес розслідування комп’ютерних злочинів ускладнює така обставина, як приховування злочинцем слідів своєї діяльності, наприклад, шляхом “витирання” даних чи введення в комп’ютерну систему програм, які завдають шкоди типу “логічна бомба”, “троянський кінь”, комп’ютерний вірус і т.д. Нелегко також установити причинно-наслідковий зв’язок між фактором здійснення злочину і підозрою, особливо у випадку наявності великого числа користувачів комп’ютерної системи.

Крім вищесказаного, діюча в даний час в Україні інфраструктура зв’язку і телекомунікації, на нашу думку, не забезпечує користувача достатньо ефективним захистом від спроб отримання персонального доступу до ЗКТ і не дозволяє встановити особливості злочинця, який користується цим зв’язком [73].

Конкретизуючи критерії, що застосовувались фахівцями різних галузей права та законодавцем для виокремлення правопорушень, можливим є визначення класифікації інформаційних правопорушень: залежно від об’єкту, якому завдається шкода (правопорушення проти особи; правопорушення проти суспільства; правопорушення проти держави); за ступенем суспільної небезпечності чи суспільної шкідливості (злочини; проступки (адміністративні, цивільно-правові, дисциплінарні тощо); за санкцією (правопорушення, за які передбачено кримінальну відповідальність (ув’язнення, виправні роботи тощо); правопорушення, за які передбачено адміністративну відповідальність (штраф, конфіскація, громадські роботи тощо); правопорушення, за які передбачено дисциплінарну відповідальність (догана, сувора догана, звільнення, штраф тощо); правопорушення, за які передбачено цивільно-правову відповідальність (штраф) тощо; за галуззю права (кримінальні; адміністративні; цивільні; трудові; земельні; фінансові тощо).

Отже, проведене дослідження дозволило визначити особливості та проблематику притягнення до юридичної відповідальності за національним законодавством України та сформувати пропозиції та ідеї, що мали б найбільш значний позитивний вплив на існуючу сьогодні систему юридичної відповідальності. Особливим інструментом в формуванні відповідних ідей став детальний розгляд міжнародного досвіду притягнення осіб до юридичної відповідальності за здійснення протиправних діянь у сфері використання комп’ютерів.

З'ясовано, що законодавство у сфері регулювання юридичної відповідальності за протиправні діяння у сфері використання комп’ютерів перебуває у процесі становлення. Визначена необхідність подальшого реформування не тільки органів правопорядку, а й законодавчої бази. Необхідно на законодавчому рівні дати визначення термінам, що містяться у міжнародних конвенціях та договорах, що ратифіковані Україною. Вбачається потреба в більш чіткому виокремленні розглянутих протиправних діянь у адміністративному та кримінальному законодавстві, законодавчо більш чітко класифікувати перелік злочинів та додатково згрупувати їх. Відповідно до цього закон потребує змін і в частині регулювання підстав притягнення до юридичної відповідальності, а також порядку розгляду та вирішення відповідних справ у судах.


Джерела та посилання: /viewtopic.php?f=71&t=74&p=99#p99

Вернуться в Информационное правоКто сейчас на форуме

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость