Pravnik.com.uaТвоя нарадча кімната ;)

Зразок договору оренди транспортного засобу

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Зразок договору оренди транспортного засобу

Сообщение #1 AndreyPravnik » 01.11.2018, 12:05

ДОГОВІР № _________
найму (оренди) транспортного засобу


м. _____
_________ 201_ року


__________________, який (-а/-е) є платником податку _________, в особі Директора __________________, який діє на підставі Статуту, надалі Наймодавець, з одного боку, та

_______________, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора ________________, який діє на підставі Статуту, надалі Наймач, з другого боку, уклали даний Договір про наступне:


1. Предмет Договору.


1.1. Наймодавець зобов’язується передати Наймачу на встановлений Договором строк в користування транспортний засіб (далі - Автомобіль) для використання його в господарській діяльності Наймача, службових поїздок персоналу останнього, а також для перевезення речей, а Наймодавець зобов’язується прийняти його та своєчасно здійснювати оплату за користування Автомобілем.
1.2. Технічні характеристики Автомобіля:
Марка: _______;
Модель: _____;
Рік випуску: ________;
Колір: ______;
Тип ТЗ: ___________;
Номер шасі (кузова, рами): __________;
Реєстраційний номер: _________,
Об'єм двигуна: ________;
Назва реєстраційного документу: _________;
Серія _____, № _________;
Дата першої реєстрації: _______;
Дата реєстрації: ___________.


2. Права та обов’язки сторін.


2.1. Наймодавець зобов’язується:
2.1.1. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання даного Договору передати в користування Наймачу Автомобіль в належному/справному технічному стані, який забезпечує його нормальну експлуатацію. Передача Автомобіля здійснюється за Актом прийому-передачі транспортного засобу, який підписується Наймачем та Наймодавець.

2.2. Наймодавець має право:
2.2.1. Періодично здійснювати перевірку технічного стану переданого в найм (оренду) Автомобіля та його використання за цільовим призначенням.
2.2.2. Своєчасно отримувати оплату.

2.3. Наймач зобов’язаний:
2.3.1. Використовувати Автомобіль на умовах цього договору та у відповідності до цільового використання.
2.3.2. Підтримувати Автомобіль у належному технічному стані, за свій рахунок проводити його ремонт (капітальний, поточний та ін.), технічне обслуговування та нести затрати на його експлуатацію, в тому числі щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів.
2.3.3. Здійснювати страхування Автомобіля.
2.3.4. Відшкодовувати збитки, якщо такі завдані у зв'язку із втратою або пошкодженням Автомобіля, якщо він не доведе, що це сталося не з його вини.
2.3.5. Відшкодовувати шкоду, завдану іншій особі у зв'язку з використанням Автомобіля, відповідно до глави 82 ЦКУ.
2.3.6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
2.3.7. Після закінчення строку дії даного Договору, або після дострокового його розірвання не пізніше трьох днів повернути вказаний у п.1.1. Автомобіль в технічно-справному стані за Актом приймання-передачі, який підписується Сторонами даного Договору.
2.3.8. Здійснювати за власний рахунок заправку Автомобіля ПММ у період використання Автомобіля за Даним Договором.

2.4. Наймач має право:
2.4.1. Вимагати від Наймодавець проведення капітального ремонту орендованого, відповідно до цього Договору Автомобіля, якщо інше не обумовлено Сторонами.
2.4.2. Переважне право купівлі Автомобіля при його відчуженні Наймодавцем.
2.4.3. Самостійно здійснювати використання Автомобіля у своїй діяльності і без згоди Наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу.


3. Вартість орендної плати та порядок проведення розрахунків між Сторонами.


3.1. За користування вказаним в Договорі Автомобілем Наймач сплачує Наймодавцеві щомісячну орендну плату у розмірі ___________ (____________) гривень _____ копійок. Орендна плата сплачується щомісячно у безготівковій формі до третього числа кожного місяця на підставі виставленого рахунку-фактури.
3.2. Наймач за погодженням з Наймодавцем може перенести термін сплати орендної плати.


4. Відповідальність Сторін
.

4.1. У разі пошкодження майна внаслідок порушення правил його використання чи інших навмисних дій Наймача він відшкодовує Наймодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі, або ж за свої кошти проводить відновлювальний ремонт.
4.2. За прострочення передачі Автомобіля Наймодавцем Наймачу сплачується пеня в розмірі 0,2 % від розміру орендної плати за кожен день прострочки. Наймодавець звільняється від відповідальності якщо своєчасно узгодить з Наймачем строк затримки.
4.3. За несвоєчасну виплату орендної плати Наймачем Наймодавцю сплачується пеня в розмірі 0,2 % від розміру орендної плати за кожен день прострочки. Наймач звільняється від відповідальності якщо своєчасно узгодить з Наймодавцем строк затримки.
4.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань чи усунення причин їх порушень.
4.5. Питання, які не врегульовані даним договором, регулюються статтями 798 – 805 Цивільного кодексу України.


5. Строк дії Договору.


5.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання і є чинним до 31 грудня 201_ року та підлягає пролонгації на кожен наступний календарний рік, якщо за один місяць до дати закінчення дії Договору ні одна зі Сторін не заявить про намір його розірвання.
5.2. Зміна умов Договору чи його дострокове розірвання можливе тільки за згодою Сторін.
5.3. Наймач має право відмовитися від даного Договору попередивши Наймача за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати розірвання.


6. Вирішення спорів.


6.1. Всі спори, які виникають під час дії цього Договору , вирішуються Сторонами шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди по спірних питаннях – передаються на розгляд Господарського суду за місцем знаходження Відповідача.
6.2. Мовою розгляду спору є українська мова.
6.3. В інших випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Договір складено в двох примірниках: по одному для кожної сторони. Кожний примірник Договору має однакову юридичну силу.


7. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін.


Наймач:
Наймодавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«_______________»
Поштова (фактична) адреса:
_______________
Юридична адреса:
__________________________
Рахунок: ____________
Банк: ________
МФО 380805
ЄДРПОУ: _______
ІПН: ______

Директор

___________________ ________
м.п.

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #2 AndreyPravnik » 01.11.2018, 12:07

АКТ
приймання-передачі транспортного засобу (Автомобіля)


м. _____
____________ 201_ року


________________, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора __________________, який діє на підставі Статуту, надалі Наймодавець, з одного боку, та

_________________, яке є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Директора _________________, який діє на підставі Статуту, надалі Наймач, з другого боку, з другого боку, склали даний Акт приймання-передачі транспортного (Автомобіля) засобу про наступне:


1. Наймодавець передав, а Наймач прийняв транспортний засіб (Автомобіль)
Марка: _______;
Модель: _____;
Рік випуску: ________;
Колір: ______;
Тип ТЗ: ___________;
Номер шасі (кузова, рами): __________;
Реєстраційний номер: _________,
Об'єм двигуна: ________;
Назва реєстраційного документу: _________;
Серія _____, № _________;
Дата першої реєстрації: _______;
Дата реєстрації: ___________.

2. Автомобіль прийнятий на підставі Договору № _______ найму (оренди) транспортного засобу від _______________ року.
3. Автомобіль прийнятий в найм (оренду) для використання в господарській діяльності Наймача, поїздок персоналу останнього, а також для перевезення речей.
4. На момент передачі Автомобіль знаходиться в справному та придатному для експлуатації стані.
5. Сторони претензій одна до одної не мають.Передав:
Прийняв:


Директор ______________
Директор _____________


___________ /___________/
_________________ /__________/

м.п.
м.п.

Аватара
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 05.10.2018
Откуда: Киевская область
Специализация: Защита прав потребителей

Сообщение #3 Pravnik » 01.11.2018, 12:08

Рекомендую также ознакомится с данной статьей: Покупка автомобиля по техпаспорту - Законно ли? Можно ли покупать по техпаспорту авто?
/viewtopic.php?f=28&t=55

 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 08.10.2018

Сообщение #4 AndreyPravnik » 01.11.2018, 12:10

Даний зразок договору є безстроковим, оскільки в ньому міститься умова про автоматичну пролонгацію у разу відсутності претензії до однієї із сторін.
Цей зразок є універсальним, оскільки всі умови можна прописувати під кожен конкретний випадок (ціна, умови оплати, строки дії договору, відповідальність, тощо).
Договір повністю відповідає вимогам Цивільного кодексу Україну, містить усі істотні умови.


Вернуться в Купля / продажа транспортаКто сейчас на форуме